Udviklingsprojekter indenfor vedvarende energi, energieffektivisering og klima (VEK-puljen)

Generelt 

Det primære formål med puljen er at øge anvendelsen af vedvarende energikilder, fremskynde energieffektiviseringer, fremme reduktion af udledningen af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer, samt øge forståelsen for klimaforandringernes betydning for det grønlandske samfund.

I Finansloven for 2016 er formålet yderligere beskrevet:
 • at skabe viden og muligheder indenfor energiforsyning med vedvarende energi eksempelvis vedrørende brint, geotermi, vind, sol
 • at nedbryde barriere for implementering af vedvarende energi
 • at øge viden om klimaændringernes effekt på naturen og på samfundet
 • at udvikle strategier for tilpasning til klimaforandringer
 • at igangsætte pilotprojekter indenfor såvel reduktion af drivhusgasser og tilpasning til klimaforandringer
 • at udarbejde og formidle information samt vidensdele med relevante parter
 • at skabe ny viden om energieffektiviseringer i energiproduktion og energiforbrug

Målgruppe
Borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, kommuner mm.

Projektaktiviteter
Der kan f.eks. søges støtte til projekter, som:
 • styrker viden inden for vedvarende energi, energieffektiviseringer, klimaforandringer og klimatilpasning
 • faciliterer processer, som fremmer vedvarende energi og energieffektivisering. Det vil sige projekter, som medfører, at vedvarende energi og energieffektivisering bliver mere udbredt i det Grønlandske samfund
 • viser, hvordan det kan gøres i praksis, og som systematisk opsamler denne viden med henblik på at dele den med andre aktører
 • formidler om vedvarende energiforsyning, energieffektiviseringer, klimaforandringer og klimatilpasning

Betingelser 

Afrapportering og projektregnskab
Ved projektets afslutning skal I udarbejde en afrapportering og et projektregnskab med tilhørende regnskabsbilag. Ved flerårige projekter skal der årligt udarbejdes en statusrapport med tilhørende årsregnskab for projektet.

Bemærk
Et særligt afrapporteringsskema skal benyttes.

Afrapportering og projektregnskab skal senest indsendes den 31. december i støtteåret. Alle omkostninger, som indgår i projektets budget, skal dokumenteres. Udbetaling af støtte sker hurtigst muligt, efter afrapportering og projektregnskab er godkendt.

Ansøgning 

Hvis I har fået en ide til et projekt, som muligvis kan få støtte fra VEK-puljen, opfordres I til at kontakte Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet tidligt i processen. Departementets medarbejdere vil kunne give jer gode råd og sparring, som I kan bruge i ansøgningen.

Ved ansøgning om puljemidler skal I udfylde et særligt ansøgningsskema.

I kan også rekvirere ansøgningsmateriale inklusive ansøgningsskema og afrapporteringsskema ved at maile, ringe eller skrive til:

Klima-, Energi-, Natur- og Justitsafdelingen
Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet
Postboks 1614
3900 Nuuk
E-mail: paian@nanoq.gl
Tlf: 34 50 00 (omstilling)

Henvendelser skal mærkes ”VEK-pulje”.

Procedurer 

Sagsbehandling
Tilskudsmidlerne administreres af Klima-, Energi-, Natur- og Justitsafdelingen, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet. I skal være indstillet på, at departementet kan sende indkommende ansøgninger til vurdering hos eksterne parter.

Når vi beslutter, om jeres projekt skal have støtte, lægger vi vægt på følgende:
 • At projektet lever op til puljens formål
 • At succeskriterierne er realistiske. Det vil sige, at det er sandsynligt, at I kan opnå det, I forventer
 • At der er god sammenhæng mellem aktiviteter, tidsplan og budget
 • At midlerne anvendes til projektspecifikke formål, der ligger uden for ansøgerens normale driftsomkostninger. Støtte ydes ikke til driftsomkostninger, som ikke har direkte relation til projektet
 • At projektet harmonerer med Naalakkersuisuts øvrige klima- og energipolitiske målsætninger
 • At projektet finder sted i Grønland. Kun i særlige tilfælde gives støtte til projekter, som udføres i udlandet
 • At projektresultater og -erfaringer formidles til andre
 • At andelen af medfinansiering er mindst 50 procent. Som udgangspunkt støtter puljen maksimalt 50 procent af de samlede projektomkostninger. Medfinansiering kan, udover egenfinansiering, blandt andet komme fra udenlandske partnere, erhvervslivet, institutioner og andre fonde. Værdien af dokumenteret frivilligt udført arbejde vil kunne komme i betragtning som medfinansiering. Projekter med medfinansiering på mindre end 50 procent vil kun kunne opnå støtte, hvis særlige forhold gør sig gældende
 • At virksomheder, der ansøger eller er samarbejdspartnere, er tilmeldt det Grønlandske Erhvervsregister (GER) www.ger.gl
 • Ansøgerens erfaring med projekter. Hvis en ansøger kun har lille erfaring med at gennemføre projekter, bliver der lagt vægt på, om der er sørget for passende rådgivning i projektperioden
 • At ansøgningen er godkendt, inden udgifter afholdes
 • For flerårige projekter, at aktiviteter og budget er tydeligt inddelt i årstal
 • For flerårige projekter, at der er udarbejdet en exit-strategi. Dette skyldes, at Finanslovens bevilling til VEK-puljen er etårig. En exit-strategi er en (kort) beskrivelse af, hvad der vil ske med projektet, hvis støtten de efterfølgende år bortfalder

Frister 

I kan indsende ansøgninger på alle tidspunkter af året. Ansøgningerne behandles løbende.

Afrapportering og projektregnskab skal senest indsendes den 31. december i støtteåret.
Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug
Imaneq 1A - 801
Postboks 1614
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 54 10
E-mail: pann@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl