Kommuneplan

Kommuneplanen har til formål at skabe og strukturere udviklingen i kommunen.

Kommuneplanen og kommuneplantillæg 

Kommuneplanen har til formål at skabe og strukturere udviklingen i kommunen.
Kommuneplanen indeholder derfor de mål som kommunalbestyrelsen på de væsentligste områder ønsker at kommunen skal udvikles efter. Kommuneplanen rummer endvidere overordnede rammebestemmelser som fastlægger anvendelsen af de enkelte områder i kommunen samt detaljerede bestemmelser for udformningen af anlæg, bygninger og friarealer - det der tidligere hed "lokalplaner". Når kommuneplanen ønskes ændret eller der skal udarbejdes detaljerede bestemmelser for et område udarbejdes kommuneplantillæg.

Kommuneplanen er grundlaget for sagsbehandling af arealansøgninger og ansøgning om byggetilladelse. Hvis en ansøgning strider imod rammerne i kommuneplanen kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod byggeriet eller den ændrede anvendelse af arealet.

Detaljerede bestemmelser – tidligere lokalplaner 

Der er inden for kommuneplanernes overordnede rammer udarbejdet detaljerede bestemmelser (tidligere lokalplaner) for aktuelle udbygningsprojekter. De tidligere lokalplaner og de nyere detaljerede bestemmelser er indarbejdet i kommuneplanen for Kommune Kujalleq.

Tilvejebringelse af nye planer 

Kommunalbestyrelsen skal i første halvdel af hver valgperiode tage stilling til en revision af kommuneplanen og udarbejde en kommuneplanstrategi. Forslag til en ny samlet kommuneplan eller væsentlige ændringer i kommuneplanen skal fremlægges i mindst 12 uger, ved mindre justeringer i mindst 6 uger, i en offentlig høring inden kommunalbestyrelsen kan vedtage planen endeligt.

Kommuneplantillæg der typisk udarbejdes omkring konkrete aktuelle projekter skal (som de tidligere lokalplaner) fremlægges i en 6 ugers offentlighedsperiode. Offentliggørelse af forslag sker i de lokale aviser, på kommunens hjemmeside samt på opslagstavlerne i byerne samt bygderne. Samme steder offentliggøres bekendtgørelsen af vedtagne kommunale planer.

Kommuneplan 2011-2022 

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har på sit møde i den 23. maj 2013 vedtaget Kommuneplan 2011-2022. Forud for vedtagelsen af kommuneplanen har kommunen gennemført en offentlig debat omkring indholdet i kommuneplanstrategien på baggrund af et debathæfte.

"Kommuneplanstrategi 2010" kan hentes direkte her. (PDF - 2,6MB)

Kommunalbestyrelsen har ligeledes afholdt en offentlig høring i 2012 omkring forslaget til en ny Kommuneplan 2011-2022.
Kommuneplan 2011-2022 er offentligt bekendtgjort den 2. august 2013. Den digitale kommuneplan og de indsigelser og bemærkninger der kom frem i den offentlige høring kan ses her.

Kommuneplan 2017-2028 

Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, én gang i hver valgperiode. Derfor offentliggør Kommune Kujalleq hermed Kommunalbestyrelsens Forslag til Kommuneplan 2017-2028. Forslaget lægges frem i en offentlig høring på ca. 10 uger, hvor, borgere, erhvervsvirksom­heder, organisationer og alle der har en interesse i udviklingen i kommunen kan komme med kommentarer, forslag og indsigelser. De skal fremsendes til Kommune Kujalleq, ”Kommuneplan”, postboks 514, 3920 Qaqortoq eller på mail teknik@kujalleq.gl således at de er kommunen i hænde senest fredag den 10. februar 2017.

 

Kommunalbestyrelsen vil i slutningen af februar tage stilling til de indkomne bemærkninger og vedtage en ny kommuneplan endeligt.

 

Forslaget til Kommuneplan 2017-2028 kan ses her

Notat om ændringer i Kommuneplanen kan hentes her

 

Planer i høring eller endeligt vedtaget: 

Det er endvidere hensigten at afholde borgermøder i de tre byer om kommuneplanen. Tid og sted vil blive offentliggjort først i begyndelsen af januar 2017.

Planer i høring eller endeligt vedtaget

Forslaget til Kommuneplan 2017-2028, se ovenfor

Du kan se indbydelse til borgermøder her

Navn

Afdeling

Telefon

Email