airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Revalidering

Generelt 

Alle i Grønland skal ideelt set kunne forsørge sig selv igennem et arbejde. Revalidering er et tilbud til personer i den erhvervsaktive alder, som har svært ved at varetage eller finde et arbejde, fordi deres arbejdsevne er nedsat. Igennem revalidering forbedres mulighederne for at blive i arbejde eller finde et nyt.

Revalidering kan ydes til personer, der ikke kan varetage et arbejde under normale vilkår, f.eks. på grund af:
  • Helbredsforhold
  • Sociale årsager
  • Langvarig arbejdsløshed
  • Socialt belastende personlige eller familiære forhold
Revalideringsforløb er individuelt tilrettelagt og har til formål at få dig i arbejde igen.

Revalideringstilbud 

Revalidering vil typisk være et af følgende tiltag:
  • Arbejdsprøvning
  • Virksomhedsrevalidering
  • Uddannelse
  • Omskoling
  • Optræning
  • Fleksjob
Får du offentlig hjælp eller er du førtidspensionist, har du mulighed for at få afprøvet dine arbejdsevner i en afklaringsperiode, før du eventuelt starter et reelt revalideringsforløb.

Arbejdsprøvning
Arbejdsprøvning giver dig mulighed for at prøve et eller flere slags arbejde i kortere perioder. Hermed kan du få afklaret, hvilket arbejde du kan varetage. Samtidig kan du også få afklaret, om du skal tilbydes andre former for revalidering, inden du kan bestride det ønskede arbejde.

Virksomhedsrevalidering
Virksomhedsrevalidering er optræning eller uddannelse, som foregår på en virksomhed. Du får løn, mens du arbejder for virksomheden. Virksomhedsrevalidering forudsætter en aftale mellem dig, din kommunale sagsbehandler og en arbejdsgiver, om at du kan arbejde hos arbejdsgiveren.

Uddannelse
Uddannelse kan enten være et genopfriskningsforløb eller en ny uddannelse. Har du en uddannelse, men ikke anvendt den i længere tid, kan det være nødvendigt med et genopfriskningsforløb. Har du ikke en uddannelse, kan du derimod sigte imod en ny uddannelse.

Omskoling
Omskoling er en måde at oplære dig i et andet arbejde, end det du har haft hidtil. Det kan være nødvendigt, hvis du f.eks. på grund af en ulykke ikke længere kan varetage dit tidligere arbejde. Omskoling kan ske gennem uddannelse eller kompetencegivende kurser.

Optræning
Optræning er fysisk genoptræning hos en fysio- eller ergoterapeut. Optræning kan f.eks. være nødvendigt, hvis du har været ude for en arbejdsulykke og derfor ikke kan varetage dit arbejde.

Fleksjob
Fleksjob er et arbejde under særlige vilkår. Det kan f.eks. være på deltid eller et særligt skånsomt arbejde. Kan du ikke varetage et arbejde på almindelige vilkår og har de øvrige revalideringstilbud ikke hjulpet, har du mulighed for at blive ansat i fleksjob.

Når kommunen har givet dig et tilbud om fleksjob, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter den gældende overenskomst på ansættelsesområdet.

Andre tilbud
Der er andre revalideringstilbud, f.eks.:
  • Personlig udvikling
  • Afvænning
  • Aktivering
Når mulighederne for revalidering til beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, kan kommunen indstille personer til førtidspension.

Afklaringsperiode
Får du offentlig hjælp eller er du førtidspensionist, kan du også afprøve dine arbejdsevner, for at få afklaret om du kan komme i arbejde igen. Dette kaldes for en afklaringsperiode. I afklaringsperioden, modtager du fortsat din offentlige hjælp eller din førtidspension.

Starter du på et reelt revalideringsforløb, kan du hverken få offentlig hjælp eller førtidspension. Derimod får du revalideringsydelse.

Revalideringsydelse 

Under dit revalideringsforløb, kan du få økonomisk støtte, som kaldes revalideringsydelse. Revalideringsydelsens timesats er 70 % af mindstelønnen, for en ikke-faglært arbejder efter overenskomsten mellem SIK og Naalakkersuisut. Du kan højst få revalideringsydelse for 40 timer om ugen.

Du kan få revalideringsydelse fra den dag, din revalideringsplan bliver igangsat. Det kan f.eks. være, når du begynder på arbejdsprøvning.

Revalideringsydelsen udbetales bagud hver 14. dag.

I særlige tilfælde kan du også få dækket nødvendige engangsudgifter. Hvis din arbejdsplads under revalideringen f.eks. kræver, at du skal have kørekort, kan du søge om at få dækket udgiften til kørekortet.

Forløbet 

Vil du gerne revalideres, skal du henvende dig til kommunen. Det er forskelligt fra by til by, hvem der administrerer revalideringen. Som regel er det Socialforvaltningen eller Arbejdsmarkedskontoret, og i nogle tilfælde Majoriaq.

Det er sagsbehandleren i Socialforvaltningen, på Arbejdsmarkedskontoret eller i Majoriaq, der afgør, om du opfylder betingelserne for at få revalidering.

Revalideringsplan
Inden et revalideringsforløb startes, laver din sagsbehandler i samarbejde med dig en individuel revalideringsplan. En revalideringsplan er en beskrivelse af, hvordan du forbedrer dine chancer for at varetage et arbejde på normale vilkår.

En revalideringsplan er tilpasset dine behov og skal indeholde oplysninger om:
  • Folkeskolens afgangsprøve
  • Uddannelse
  • Erhvervserfaring
  • Erhvervsbegrænsninger
  • Helbredsforhold
  • Formål med revalidering
  • Varighed af revalideringsforløb
  • Hvilke indsatsområder, du har behov for
  • Opfølgningsdatoer
Mål for revalideringen
Revalideringsforløbet er individuelt tilrettelagt og har til formål at få dig i arbejde igen.

Revalideringsforløbet kan vare op til 2 år, afhængig af dine behov.

Når revalideringsforløbet er afsluttet, vil du:
  • Have fået fast arbejde
  • Være gået i gang med en uddannelse
  • Eller, i værste tilfælde, være indstillet til førtidspension

Sociale forhold 

Revalideringsforløb for personer med sociale problemer er meget individuelt baseret. Det skyldes, at sådanne problemer varierer meget individuelt og som regel er tæt knyttet til den person, der oplever dem.

Det kan f.eks. være, at revalideringsforløbet indeholder et personligt udviklingskursus. Det kan også være, at det er nødvendigt med et behandlingsophold på Qaqiffik eller lignende ophold. Det kan vise sig at være nødvendigt, hvis man f.eks.:
  • Har et alkoholmisbrug
  • Har et hashmisbrug
  • Er ludoman
Bemærk
Modtager du offentlig hjælp eller er du førtidspensionist, og har du svært ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet på grund af sociale forhold, kan din kommune tilbyde dig et revalideringsforløb.

Klage 

Har du søgt om revalidering og fået helt eller delvist afslag, har du ret til at klage til Det Sociale Ankenævn.

Se hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn

Relaterede artikler

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl