airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplan

Kommuneplanen har til formål at skabe og strukturere udviklingen i kommunen.

Kommuneplan og kommuneplantillæg 

Kommuneplanen beskriver den udvikling og de mål som kommunalbestyrelsen vil satse på i de kommende år.

Kommuneplanen rummer endvidere de regler og muligheder, som fastlægger anvendelsen af de enkelte områder i kommunen samt detaljerede bestemmelser for udformning af anlæg, bygninger og friarealer. Når kommuneplanen ønskes ændret eller der skal udarbejdes detaljerede bestemmelser for et område, skal der udarbejdes kommuneplantillæg.

Kommuneplanen er grundlaget for sagsbehandling af arealansøgninger og ansøgning om byggetilladelse. Hvis en ansøgning strider imod rammerne i kommuneplanen kan Kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod byggeriet eller den ændrede anvendelse af arealet. 

Detaljerede bestemmelser – tidligere lokalplaner 

Der er inden for kommuneplanernes overordnede rammer udarbejdet detaljerede bestemmelser (tidligere lokalplaner) for aktuelle udbygningsprojekter. De tidligere lokalplaner og de nyere detaljerede bestemmelser er indarbejdet i kommuneplanen for Kommune Kujalleq.

Tilvejebringelse af nye planer 

Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år, én gang i hver valgperiode.

Kommunalbestyrelsen skal i første halvdel af hver valgperiode tage stilling til en revision af kommuneplanen og udarbejde en kommuneplanstrategi. Forslag til en ny samlet kommuneplan eller væsentlige ændringer i kommuneplanen skal fremlægges i en offentlig høring i mindst 12 uger og ved mindre justeringer i mindst 6 uger, inden kommunalbestyrelsen kan vedtage planen endeligt.

Kommuneplantillæg der typisk udarbejdes omkring konkrete aktuelle projekter skal  fremlægges i en 6 ugers offentlighedperiode. Offentliggørelse af forslag sker i de lokale aviser, på kommunens hjemmeside samt på opslagstavlerne i byerne samt bygderne. 

Kommuneplan 2011-2022 


Kommuneplan 2011-2022 er offentligt bekendtgjort den 2. august 2013. Den digitale kommuneplan og de indsigelser og bemærkninger der kom frem i den offentlige høring kan ses her.

Kommuneplan 2017-2028 

Forslaget til Kommuneplan 2017-2028 kan ses her Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har på sit møde den 13. februar 2017 vedtaget Kommuneplan 2017-2028. Forud for vedtagelsen af kommuneplanen har kommunen gennemført en offentlig debat omkring indholdet i forslag til kommuneplan 2017-2028.

Forslaget var i offentlig høring i 10 uger, hvor borgere, erhvervsvirksom­heder, organisationer og alle med interesse for udviklingen kunne komme med kommentarer, forslag og indsigelser, som indgik i behandlingen af kommuneplanen.

Notat om ændringer i Kommuneplanen kan hentes her

 

Planer i høring eller endeligt vedtaget: 

Det er endvidere hensigten at afholde borgermøder i de tre byer om kommuneplanen. Tid og sted vil blive offentliggjort først i begyndelsen af januar 2017.

Planer i høring eller endeligt vedtaget

Forslaget til Kommuneplan 2017-2028, se ovenfor

Du kan se indbydelse til borgermøder her

Læs om kommunen i vores nye brochurer