airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsesmøde juni 2017

Dagsorden


Ordinært møde 03/2017

 

 

Mødet afholdes i Qaqortoq

14. juni 2017, kl. 09:00

 

FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE:

 

 

Pkt. 1.            Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2.            Orientering fra borgmesteren

Pkt. 3.            Økonomisk status

Pkt. 4.            Kommunale restancer

Pkt. 5.            Budgetomplaceringer m.m.

Okt. 5A.         Ansøgning om tillægsbevilling mhp. ansættelse af 3 psykologer

Pkt. 6.            Revisionsberetning nr. 25 & forslag til besvarelse

Pkt. 7.            Forslag fra medlem af kommunalbestyrelsen Naja Lund

Pkt. 8.            Tilforordnet skolebestyrelsen

Pkt. 9.            Kanukoka: delegeretmøde samt dagsordensemner til mødet

Pkt. 10.          Regnskabsudarbejdelser for fonde

Pkt. 11.          Fremlæggelse af Årsberetning for 2016 

Pkt. 12.          Budgetrammer for 2018

Pkt. 13.          Eventuelt.

 

 

DELTAGERE:

 

Atassut:             Bentiaraq Ottosen

 

Inuit Ataqatigiit: Henrik Brummerstedt, Stine Egede, Asmus Hansen, Mouritz Karlsen, Naja Lund

 

Siumut:               Mari S. Abelsen, Karla Egede Bisgaard, Monica Dorph, Kiista P. Isaksen, Jørgen Wæver Johansen, Benjamin Kielsen, Anders Olsen, Josef Petersen, Manasse Semsen

(suppleant for Simon Simonsen)                    

 

Embedsmænd: Konstitueret kommunaldirektør Kenneth Høegh, sekretariatschef Kim Dahl, økonomisk konsulent Claus Wæde Hansen

 

Tolk:                  Kelly Berthelsen, Pipaluk E. Nielsen

 

 

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

 

Beslutning:

 

 

PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN

 

Beslutning:

 

 

PKT. 3. ØKONOMISK STATUS

 

Regnskabsmæssig balance pr. primo 02.06.2017 for Kommune Kujalleq

Balancer pr. 02.06.2017 fordelt på udvalg 

Økonomisk status redegørelse fra samtlige områder – fordelt på udvalg.

 

Lovgrundlag: I henhold til styrelseslovens § 46

 

Økonomi: Ingen.

 

Direktionens indstilling: Indstilles taget til efterretning.

 

ØPU-Beslutning 04/17: Taget til efterretning.

 

Beslutning:

 

 

PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER

 

Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 02.06.2017. samt

top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter

tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn

tilgodehavender fra folkevalgte

 

Lovgrundlag: I henhold til styrelseslovens § 46

 

Økonomiske konsekvenser: Ingen.

 

Direktionens indstilling: Indstilles taget til efterretning.

 

ØPU-Beslutning 04/17: Grundet de fortsat stigende restancer skal kommunen på ny tilbyde løntræk overfor kommunalt ansatte, idet det har vist sig at PBS ikke er tilstrækkelig, idet folk foretager hævninger på deres lønkonto forinden PBS-træk, således at PBS-træk ikke lader sig gøre grundet manglende dækning.

Økonomisk forvaltning anmodes om at udarbejde oversigt over hvorledes restanceudviklingen ser ud ift. de kommunalt ansatte, mhp. at oversigten forelægges ved næste møde.

 

Beslutning:

 

 

PKT. 5. BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER

Omplaceringsansøgning/tillæg - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg - hovedkonto 3 – fra Øko 02/2017

Tillægsbevilling er bevillinger fra Selvstyret, der dækker den ekstra omkostning – hvor det fremgår ved ansøgningerne.

Sekretariatets ansøgning om budgetomplacering pva. Bygdebestyrelsen – løn kr. 96.000,00 fra øko 03/2017

Social udvalg ansøgning om tillægsbevilling på kr. 800.000,00 løn fra Øko. 03/2017

 

Lovgrundlag: Styrelseslovens § 44

Økonomi: - driftsbudget/ramme vil for Erhverv- & arbejdsmarkedsområdet vil forøges –

Tillægsbevillingsansøgning fra Social udvalg vil påvirke netto budgetresultat.

Omplaceringsansøgning fra Administrationen er intern lønomplacering

Direktionens indstilling:  Anbefales godkendt.


Beslutning:


 

PKT. 5A. ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING MHP. ANSÆTTELSE AF 3 PSYKOLOGER

 

Socialudvalget søger om en tillægsbevilling på kr. 350.000,- til medfinansiering på 3 psykologstillinger, hvor Departementet for Sociale Anliggende, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i givet fald afholder samme beløb (50/50).

Beløbet vedrører ansættelse for resten af året, idet opmærksomheden skal henledes på at de fremtidige årlige udgifter til 3 psykologer vi beløbe sig til kr. 1.350.000,-, men hvor 50% af beløbet vil kunne søges fra departementet.

 

Lovgrundlag: Kommunal fuldmagt.

 

Økonomi: 350.000,- i indeværende år.

 

Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.

 

ØPU 04/17 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

 

Beslutning:

 

 

PKT. 6. REVISIONSBERETNING NR. 25 & FORSLAG TIL BESVARELSE 

 

Beretning nr. 25 samt forslag til besvarelser af beretning.  

Løbende Revision af regnskabet for 2016

Kommune Kujalleq’s beretning nr. 25. er modtaget ultimo februar 2017.

 

Lovgrundlag:

Styrelseslovens § 48

 

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

 

Direktionens indstilling:

Indstilles oversendt kommunalbestyrelsen med anbefaling.

 

ØPU-Beslutning 03/17: Beretning nr. 25 blev taget til efterretning, og fremsendt til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

 

Beslutning:

 

 

PKT. 7. FORSLAG FRA MEDLEM AF KOMMUNALBESTYRELSEN NAJA LUND

Medlem af kommunalbestyrelsen, Naja Lund, har fremsendt forslag om

Forbud mod rygning for ansatte i kommunens børneinstitutioner samt skole- og skolepasningsområdet.

Skoleudvalget har ved sit møde den 26. maj drøftet forslaget. Udvalget er grundlæggende enig i forslaget, men har inden endelig stillingtagen ønsket en juridisk vurdering, ligesom udvalget ønsker en høring blandt medarbejderne, TR samt relevante fagforeninger forud for en drøftelse i HS (hovedsamarbejdsudvalget).

Afholdelse af et seminar om Narsarsuaqs fremtid, hvor der planlægges og laves mål der skal realiseres, med henblik på at sikre bygdens fremtid.

 

Lovgivning: 1. punkt: Inatsisartutlov om forbud mod rygning. 2. punkt: Kommunalfuldmagten.


Økonomi:


Direktionens indstilling: Politisk drøftelse.


ØPU-Beslutning 04/17:

Omkring rygeforbud: skoleudvalget er grundlæggende enig i forslaget, men har ikke fundet det korrekt at et forbud kun skal være gældende for en bestemt faggruppe. Tages op i HSU og genoptages til fornyet behandling i økonomiudvalget ved dets møde i august.

Omkring Narsarsuaq: Kommunalbestyrelsen har allerede planlagt at et seminar skal finde sted i Narsarsuaq i løbet af efteråret, hvilket er meddelt bygdens borgere ved et borgermøde, der blev afholdt af borgmesteren sammen med udvalgsformændene.

 

Beslutning:

 

PKT. 8. TILFORORDNET SKOLEBESTYRELSEN

Ifølge Bekendtgørelse nr. 9 af 12. april 2005 skal kommunalbestyrelsen udpege en tilforordnet til valgbestyrelse for hver af de skoler, hvor der skal oprettes skolebestyrelser. Ved dannelse af en skolebestyrelse fungerer vedkommende tilforordnet sammen med formanden for den afgående skolebestyrelse og skolens leder.

Forslag:

Nanortallip Atuarfia:          Henrik Brummerstedt (IA)                        Anders Olsen (S)

Alluitsup Paa:                      Marius Nielsen (IA)                                   Henriette Josefsen (IA)

Ammassivik: Marius Nielsen (IA)                                  Henriette Josefsen (IA)

Tasiusaq:                            Katjo Frederiksen (S)                                Bebiane Enoksen (niuertoq)

Narsarmijit:                        Frank Jakobsen (aquts.all).                       Johanne Aronsen (timelærer)

Aappilattoq:                        Angajo Manassen (S)                               Larsine Levisen (barselsvikar)

 

Tasersuup Atuarfia:            Jørgen Wæver Johansen (S)                     Bentiaraq Ottosen (A)

Eqalugaarsuit:                     Louise Jakobsen (Attaviitsoq)                   Kristen Dahl (Attaviitsoq)

Saarloq:                              Angerlarsimaffimmi atuartitsineq ingerlanneqarpoq

Qassimiut:                          Angerlarsimaffimmi atuartitsineq ingerlanneqarpoq.

 

Narsap Atuarfia:                 Benjamin Kielsen (S)                                Asmus Hansen (IA)

Narsarsuaq:                        Naja Lund (IA)                                          Frederik (Nukassi) Frederiksen (S)

Qassiarsuk:                         Frederik Frederiksen (S)                           Naja Lund (IA)

Igaliku:                                Mouritz Karlsen (IA)                                 Naja Lund (IA) iml Frederik Frederiksen (S).

 

Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 9 af 12. april 2005.

Økonomi: Ingen.

Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.

ØPU-Beslutning 04/17: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

 

Beslutning:

 

 

PKT. 9. KANUKOKA: DELEGERETMØDE SAMT DAGSORDENSEMNER TIL MØDET

I brev af 22. maj 2017 har formanden for Kanukoka, Simon Simonsen, meddelt at landsforeningen holder delegeretmøde i Qaqortoq i dagene 8. – 9. september.

Forslag til dagsordensemner ved delegeretmøde skal være landsforeningen i hænde senest 8. juli.

Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten

Økonomi: Ingen.

Direktionens indstilling: Politisk drøftelse.

ØPU-Beslutning 04/17: Forslag om fortsat bevarelse af Kanukoka fremmes, og at landsforeningen fortsat skal have hjemsted i Maniitsoq, dog således at der skal være mulighed for at have fysisk placerede medarbejdere ude i medlemskommunerne.

 

Beslutning:

 

PKT. 10. REGNSKABSUDARBEJDELSER FOR FONDE

Kommunen administrerer i alt 8 fonde med forskellige formål. Det er et regnskabskrav at fonde med en fondskapital på over 1 mio.kr skal der udarbejdes særskilte revisionspåtegnede regnskaber for, mens at det ikke er et krav ift. mindre fonde med en fondskapital under 1 mio.kr, med mindre kommunalbestyrelsen ønsker andet. Økonomiforvaltningen ønsker derfor at spørge om følgende:

”Har økonomiudvalget en forventning om at der skal ske en udarbejdelse af regnskaber for de små kommunale fonde under 1. Mio.kr, samt at de skal revisionspåtegnes?

Det skal igen bemærkes at det ikke er et lovkrav, blot en mulighed, samt at udarbejdelsen af de pågældende regnskaber og revisionstiltag vil påføre kommunen omkostninger.

For nærværende udarbejdes blot et revisorpåtegnet regnskab for sportsstøttefonden.

Lovgivning: Kommunalfuldmagten

Økonomi: Besparelse på revisionsomkostningerne.

Direktionens indstilling: Direktionen indstiller at det ikke er formålstjeneligt med udarbejdelse af revisorpåtegnede regnskaber for de små fonde.

ØPU-Beslutning 04/17: Indstilling godkendt, således at der ikke udarbejdes revisorpåtegnede regnskaber for fonde med midler under 1. mio., og at dette kun finder sted når midlerne overstiger 1 mio. kr.

Beslutning:

 

PKT. 11. FREMLÆGGELSE AF ÅRSBERETNING FOR 2016.

Til orientering udarbejdet Årsberetning for 2016 – Øko. 02-2017 pk. 14.

 

Regnskabet for 2016 blev lukket ved udgangen af februar 2017, og økonomisk forvaltning har konstateret et regnskabsresultat med et overskud på 17,7 mio.kr

 

Driftsudgifterne var realiseret på samlet 497,3 mio.kr, således 100,8% af budgetteret. Anlægsudgifterne andrager 25,7 mio.kr, således 62% af det budgetterede resultat. Likviditetsmæssigt var ultimolikviditeten på 34,8 mio.kr, mens at primolikviditeten var på 45,4 mio.kr, således et likviditetsfald på 10,6 mio.kr i 2016. Det bemærkes at likviditetsreserven prim og ultimo er et øjebliksbillede, som ikke nødvendigvis har driftsmæssige konsekvenser for kommunen. Det bemærkes videre at den samlede langfristede gæld andrager 42,2 mio.kr, således en reduktion på 4,2 mio.kr.

 

Et endeligt udkast til en informativ skriftlig årsberetning 2016, statistisk understøttet, forventes forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse på et forventet ordinært kommunalbestyrelsesmøde ultimo maj 2017. 

 

Lovgivning:

Styrelseslovens § 47.

 

Økonomiske konsekvenser:

Årsberetning foreligger umiddelbart inden mødet.

 

Direktionens indstilling:

Indstilles godkendt.

 

ØPU-Beslutning 03/17: Årsregnskabet er tidligere godkendt på udvalgets møde i marts måned, og årsberegning 2016 blev fremlagt som orienteringssag, og således taget til efterretning af udvalget.

Beslutning:

 

PKT. 12. BUDGETRAMMER FOR 2018

Der er udarbejdet udkast til de nødvendige igangsættelsesbeslutninger omkring udfærdigelsen af budget 2018, således foreligger følgende udkast:

 

Udkast til budgetrammer for 2018

Udkast til normativoversigt 2018

Udkast til budgetplan 2018

 

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 22 af 18.november 2010 om den kommunale styrelse § 41

 

Økonomi:

Omfatter kommunens budget 2018       

 

Direktionens indstilling: Det skal anbefales at de foreliggende udkast godkendes, og fremsendes til kommunalbestyrelsen til viderebehandling.

 

ØPU-Beslutning 04/17: Godkendt.

 

Beslutning:

 

 

PKT. 13. EVENTUELT

 

 

Mødet sluttede:

 

 

 

Kiista P. Isaksen      Mari S. Abelsen     Karla Egede Bisgaard

 

Monica Dorph          Jørgen Wæver Johansen

 

Benjamin Kielsen     Anders Olsen              Josef Petersen

 

Simon Simonsen      Bentiaraq Ottosen      Henrik Brummerstedt

 

Stine Egede               Asmus Hansen          Mouritz Karlsen          Naja Lund