airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsesmøde oktober 2017

Dagsorden

Dagsorden

Ordinært møde 05/2017

 

Mødet afholdes i Qaqortoq
3. oktober 2017, kl. 09:00

 

FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE:

Pkt. 1.  Godkendelse af dagsorden

Pkt. 2.  Orientering fra borgmesteren

Pkt. 3.  Økonomisk status

Pkt. 4.  Kommunale restancer

Pkt. 5.  Budget 2018, 1. behandling

Pkt. 6.  Omplacerings/tillægsbevillingsansøgninger

Pkt. 7.  Rygeforbud

Pkt. 8.  Veje mellem fåreholderstederne

Pkt. 9.  Forsøgsfiskeri

Pkt. 10.            Tiltag i Alluitsup Paa

Pkt. 11.            Bygdeadministration

Pkt. 12.            Orienteringsmøder på tværs af fagudvalg forud for kommunalbestyrelsesmøder

Pkt. 13.            Ekstraordinære sociale tiltag i Narsaq

Pkt. 14.            Ansættelse af socialrådgivere og skolefeer i folkeskolerne

Pkt. 15.            Skolepasningsordningen SISI gøres til en helårlig foranstaltning

Pkt. 16.            Mindesmærke for Agnethe Nielsen

Pkt. 17.            Ny forvaltning

Pkt. 18.            Evt.

 

DELTAGERE:

Atassut: Bentiaraq Ottosen

Inuit Ataqatigiit: Henrik Brummerstedt, Stine Egede, Asmus Hansen, Mouritz Karlsen, Naja Lund

Siumut: Mari S. Abelsen, Karla Egede Bisgaard, Monica Dorph, Kiista P. Isaksen, Jørgen Wæver Johansen, Benjamin Kielsen, Anders Olsen, Josef Petersen,

Manasse Semsen (suppleant for Simon Simonsen)

Embedsmænd: Konstitueret kommunaldirektør Kenneth Høegh, sekretariatschef Kim Dahl, Økonomichef Kim Rosendahl, økonomisk konsulent Claus Wæde Hansen

Tolke: Pipaluk E. Nielsen, Connie Fontain, Pilunnguaq E. Nielsen

 

PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Beslutning:

 

PKT. 2. ORIENTERING FRA BORGMESTEREN

Beslutning:

 

PKT. 3. ØKONOMISK STATUS

Regnskabsmæssig balance pr. primo 04.09.2017 for Kommune Kujalleq

Balancer pr. 04.09.2017 fordelt på udvalg 

Økonomisk status redegørelse fra samtlige områder – fordelt på udvalg.

Lovgrundlag: I henhold til styrelseslovens § 46

Økonomi: Direktionens indstilling: Indstilles taget til efterretning

ØPU 08/2017 Beslutning: Den økonomiske status blev taget til efterretning, med en fortsat opfordring til forsigtighed i alle forvaltninger med de økonomiske dispositioner.

Beslutning.:   

 

PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER

Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 05.09.2017. samt top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn samt tilgodehavender fra folkevalgte

Lovgrundlag: I henhold til styrelseslovens § 46

Økonomiske konsekvenser: Udgiftsneutralt

Direktionens indstilling: Taget til efterretning

ØPU 08/2017 Beslutning:  Blev taget til efterretning. Udvalget opfordrede økonomiforvaltningen til endnu engang at tage kontakt med de ansatte, for at indgå frivillige forlig omkring afvikling af deres kommunale restancer. Videre blev der opfordret til at spørgsmålet om betalingen af a-bidrag blev medtaget som et dagsordenspunkt til det kommende PKG-møde.

Beslutning

  

PKT. 5. 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018.

Foreløbige budgetrammer for 2017, udarbejdet af økonomisk konsulent Claus W. Hansen, vedlægges som bilag.

  1. Tidsplan for budgetarbejdet
  2. Godkendte budgetrammer CWH.
  3. Budget tekst fra Udvalg (Grl & Dk. Version)
  4. Budget tal 2018 - 4 ciffer. (Grl & Dk. Version)
  5. Forslag til Normativ 2018

Lovgrundlag: Styrelseslovens § 41, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser: Fremgår af materialet

Direktionens indstilling: At udvalgene fortsætter budgetarbejdet med de foreløbige arbejdsbudgetrammer samt at det samlede forslag oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling.

ØPU 08/2017 beslutning: Budgetudkastet blev godkendt, og fremsendes til 1.behandling i kommunalbestyrelsen. Der anbefales en nødvendig 2,4%’s besparelse på lønsummen, hvor der søges en løsning uden markante serviceforringelser for borgerne, for at tilstræbe 15 mio.kr i budgetteret overskud for at kunne imødegå såvel nye udfordringer som udfordringer fra 2017 som forventeligt føres ind i 2018.

Beslutning: 

 

PKT. 6. BUDGETOMPL/TILLÆGSBEV. ANSØGNINGER

A: Teknisk udvalg.

Hermed ansøges om omplacering af kr. 650.000,00 fra ”Konto 75-02-22 Daginstitution Angajo Qaqortoq” til ”Konto 71-01-00 Pulje til renovering af kommunale bygninger”. Begrundelsen for denne omplacering, skyldes et behov for midler til udskiftning af Nanortalik administrationsbyg-nings skimmelramte nordfacade, efter at der er kommet påbud fra Arbejdstilsynet i Nuuk. Det er vigtigt Teknik og Miljø Forvaltningen hurtigst muligt kan igangsætte disse arbejder.

Denne ansøgning om omplacering kun vedr. nordfacaden. Forvaltning for Teknik og Miljø et i gang med at indhente yderligere underhåndsbud på syd, øst og vest-facader/gavle.

Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten

Økonomi: Som beskrevet.

Den tekniske chef indstiller: at ansøgning om omplacering forelægges økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

TU-BESLUTNING: Godkendt

Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.

ØPU 04/2017 beslutning: Godkendt.

 

B: Social udvalg.

Socialudvalget søger om en tillægsbevilling på 1) kr. 1.650.000,- mhp. køb af et Panbo-hus beliggende Tupernap Aqqutaa, Qaqortoq, med etablering af boenhed for psykisk handicappede for øje, samt 2) hus på Augo Lyngesvej kr. 1.850.000,-.

Lovgrundlag: Kommunal fuldmagt.

Økonomi: Kr. 3.500.000,-

Direktionens indstilling: Indstilles returneret til socialudvalget med henblik på yderligere belysning.

ØPU 04/2017 beslutning: Indstilling godkendt.

Socialudvalget søger om en tillægsbevilling på kr. 350.000,- til medfinansiering på 3 psykologstillinger, hvor Departementet for Sociale Anliggende, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i givet fald afholder samme beløb (50/50).

Beløbet vedrører ansættelse for resten af året, idet opmærksomheden skal henledes på at de fremtidige årlige udgifter til 3 psykologer vi beløbe sig til kr. 1.350.000,-, men hvor 50% af beløbet vil kunne søges fra departementet.

Lovgrundlag: Kommunal fuldmagt.

Økonomi: 350.000,- i indeværende år.

Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.

ØPU 04/2017 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

 

C: Økonomiudvalg.

Der anmodes om en negativ tillægsbevilling på 2,7 mio.kr fra konto 59-08-00 til medfinansiering af overforbruget på konto 41 og 48, hvor den negative tillægsbevilling skal medvirke til at nedbringe den forventede underskud for 2017.

Lovgrundlag: Styrelseslovens § 44

Økonomi: At bevilling tilbageføres til kassebeholdningen i alt 2.7 mio. kr.

Direktionens indstilling: ØPU 08/2017 beslutning: Den negative tillægsbevillingsansøgning på 2,7 mio.kr, for at understøtte kommunens regnskabsresultat for 2017, blev godkendt.

Beslutning:

 

PKT. 7. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM NAJA LUND OM RYGEFORBUD

Kommunalbestyrelsen behandlede ved sit møde 03/2017 nedenstående forslag fra medlem af kommunalbestyrelsen Naja Lund:

”Forbud mod rygning for ansatte i kommunens børneinstitutioner samt skole- og skolepasningsområdet.

Skoleudvalget har ved sit møde den 26. maj drøftet forslaget. Udvalget er grundlæggende enig i forslaget, men har inden endelig stillingtagen ønsket en juridisk vurdering, ligesom udvalget ønsker en høring blandt medarbejderne, TR samt relevante fagforeninger forud for en drøftelse i HS (hovedsamarbejdsudvalget).

ØPU-Beslutning 04/17:

Omkring rygeforbud: skoleudvalget er grundlæggende enig i forslaget, men har ikke fundet det korrekt at et forbud kun skal være gældende for en bestemt faggruppe. Tages op i HSU og genoptages til fornyet behandling i økonomiudvalget ved dets møde i august.

KOMBEST-Beslutning 03/2017: Forslag vedrørende rygning: der er principiel opbakning til forslaget, den skal genbehandles i økonomiudvalget efter den er undersøgt i HSU.”

HSU behandlede sagen ved sit møde den 25/9: HSU har divergerende meninger om oplægget, om end der er et ønske om en vis styring af rygningen i arbejdsmiljøet. En del af HSU vurderer, at der minimum skal bygges nogle faciliteter som gør rygningen mindre synlig, i.e. at der bygges rygeskure eller lignende som gør at rygningen ikke er synlig for offentligheden. Der forefindes videre meninger som ønsker et egentligt forbud for ansatte som arbejder med børn og unge, med tanke på deres særlige pligt som rollemodeller. Generelt bør dog rygestopkurser være et almindeligt tilbud for de ansatte, særligt ved vedtagelsen af et generelt forbud.

Lovgivning: Inatsisartutlov om forbud mod rygning

Økonomi:

Direktionens indstilling: Afventer HSU´s indstilling

ØPU 08/2017 beslutning: Økonomiudvalget støtter forslaget, og fremsender det til videre politisk drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning:

 

PKT. 8. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM MOURITZ KARLSEN OM VEJE MELLEM FÅREHOLDERSTEDER

Kommunalbestyrelsesmedlem Mouritz Karlsen foreslår at der arbejdes for at der kan afsættes yderligere midler til udbygning og vedligehold af veje mellem fåreholderstederne.

Lovgivning:

Økonomi:

Direktionens indstilling: Direktionen er vidende om at der er sket en gradvis udhuling af bevillingerne til udbygningen af vejene. Den totale bevilling på finanslov 2008 blev fordelt med 100 tsd.kr til det tidligere Nanortalik kommune, 100 tsd.kr til det tidligere Qaqortoq kommune samt 300 tsd.kr til det tidligere Narsaq kommune. Der var således tale om en samlet bevilling over finanslov 2008 på 500 tsd.kr til den nuværende Kommune Kujalleq. Dette modsvarer en nutidsværdi (2017) på 580 tsd.kr. I finanslovsforslag 2018 er der afsat 409 tsd.kr, over finanslovskonto 20.05.20 (Bloktilskud til kommunerne). Der er således sket en reel reduktion af midlerne til fåreholderveje fra 2008 til 2018.

De nuværende midler rækker kun til vedligehold af vejnettet, og anvendes over kommunens konto 7 med 837 tsd.kr i budget 2018. Der er hermed sket en reduktion på 163 tsd.kr, hvilket reelt er en større reduktion med tanke på inflationen.

Det foreslås at Kommune Kujalleq søger indflydelse på FFL 2018, på den nye hovedkonto 20.11.73 “Reserve til øget selvforsyning med fødevarer”. Der er afsat 10 mio.kr til dette formål, og det foreslås at en del af disse midler anvendes til udbygning af vejene i fåreholderdistriktet, for derigennem at gøre det muligt at få transporteret hjælpestoffer og produkter til markedet. Det indstilles således at der arbejdes for at der over FL2018 anvendes 2 mio.kr/år af disse midler til et projekt omkring infrastrukturudbygning i de kommende år, og det foreslås at få disse midler prioriteret i FL2018 og overslagsårene gennem et samarbejde med Naalakkersuisut og medlemmer af Inatsisartut

ØPU 08/2017 beslutning: Udvalget støtter indstillingen, men også med en fokus på infrastruktur vedr. UNESCO-områderne, f.eks. vejudbygning fra Igaliku til Sissarluttoq. Forslaget fremsendes til udvalget for teknik og miljø for videre undersøgelser og bearbejdning.

Beslutning:

 

PKT. 9. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM MOURITZ KARLSEN OM FORSØGSFISKERI M.M.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mouritz Karlsen foreslår at der arbejdes for at der igangsættes forsøgsfiskeri i de sydgrønlandske farvande, mhp. at få fastslået fiskeforekomsterne, samt få undersøgt hvorvidt der kan åbnes for fiskeri i de fjorde, hvor det pt. er forbudt at fiske.

Lovgivning: Kommunalfuldmagten

Økonomi:

Direktionens indstilling: At der rettes henvendelse til Naturinstituttet mhp. der kan igangsættes forsøgsfiskeri.

ØPU 08/2017 beslutning: Udvalget støtter forslaget, som fremsendes til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget for en videre faglig bearbejdning.

Beslutning:

 

PKT. 10. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM MOURITZ KARLSEN OM TILTAG I ALLUITSUP PAA

Kommunalbestyrelsesmedlem Mouritz Karlsen foreslår at der arbejdes for at fiskefabrikken i Alluitsup Paa, i samarbejde med borgene i bygden, kan genåbnes, idet der bl.a. på finanslovens konto 64.10.17 (pulje med kr. 5 mio.) er mulighed for at søge støtte, og at der finder en planlægning sted mhp. erhvervsfremme i bygderne, idet der er midler på finanslovens konto 64.01.05.

Lovgivning: Kommunalfuldmagten

Økonomi:

Direktionens indstilling: Politisk drøftelse, idet der dog mellem teknisk forvaltning samt erhvervsforvaltning kan finde planlægning sted mhp. ansøgning om støtte fra nævnte finanslovskonti.

ØPU 08/2017 beslutning: Udvalget besluttede at erhvervsudvalgsformanden snarest, sammen med borgmesteren, skal rette henvendelse til Naalakkersuisut, for at finde en løsning for genåbning af fabrikken i Alluitsup Paa, om muligt med fysisk møde i.fm PKG medio oktober. Spørgsmålet om fiskekvoter til havs og landingspligt anses for at være den primære faktor for forhandlingerne med Naalakkersuisut.

Beslutning:

 

PKT. 11. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM MOURITZ KARLSEN OM BYGDEADMINISTRATION.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mouritz Karlsen foreslår at der arbejdes for at etablere en fælles bygdeadministration på tværs af forvaltningerne, således at der er én indgang for servicering af bygdeborgerne, mhp. at forbedre og smidiggøre servicen.

Lovgivning: Kommunalfuldmagten

Økonomi:

Direktionens indstilling: Direktionen foreslår at der sker en omstrukturering af indsatsen på bygdeområdet, således at der er den mest effektive anvendelse af midlerne, uden udvidelser af den økonomiske ramme. Det indstilles at der tages udgangspunkt i den nuværende bevilling på hhv. konto 11, konto 2 og konto 6, og at midlerne prioriteres så der skabes rum for en bygdeforvaltning, i.e. en bygdechef og en assistent. Videre foreslås det at timelønsmidlerne til de forskellige praktiske opgaver i bygderne på konto 2 og 6 samles i nogle faste bygdeserviceassistenter, i nye normativer.

ØPU 08/2017 beslutning: Udvalget støtter ønsket om en bedre borgerservice i bygderne, men ønsker en uddybning af forslaget fra forslagsstilleren, med henblik på en senere drøftelse.

Beslutning:

 

PKT. 12. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMERNE MONICA DORPH & NAJA LUND

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Monica Dorph og Naja lund foreslår i fællesskab at der foruden temadage fast afholdes orienteringsmøder på tværs af fagudvalg / fagforvaltninger forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde.

Lovgivning: Kommunalfuldmagten og styrelseslovens § 20, stk. 2.

Økonomi:

Direktionens indstilling: Politisk drøftelse.

ØPU 08/2017 beslutning: Udvalget er enig med budskabet i forslaget, men vurderer at programmet for det kommende kommunalbestyrelsesmøde allerede er opbygget efter disse ønsker.

Beslutning:

 

PKT. 13. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMERNE MONICA DORPH & NAJA LUND

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Monica Dorph og Naja lund foreslår i fællesskab at der igangsættes ekstraordinære sociale tiltag i Narsaq grundet massive misbrugsproblemer.

Lovgivning: Landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og organisation § 6.

Økonomi:

Direktionens indstilling: Direktionen foreslår at borgmesterens forslag vedr. etableringen af en arbejdsgruppe omkring et løft af Narsaq by diskuteres i denne sammenhæng, hvori der skal indgå et arbejde omkring en reetablering af det økonomiske liv i Narsaq, med forventede positive konsekvenser for det sociale arbejde. Det bemærkes at ud af de pt. 40 anbragte børn og unge på døgninstitutioner, fordeler sig med 8% fra Narsaq, 18% fra Nanortalik og 74% fra Qaqortoq.

ØPU 08/2017 beslutning: Borgmesteren har udarbejdet et oplæg ”Løft af Narsaq”, som bliver præsenteret overfor kommunalbestyrelsen, hvori der dannes en arbejdsgruppe hvori der skal arbejdes med såvel erhvervsmæssige som sociale tiltag. Det vurderes at dette initiativ inddækker forslagsstillernes ønsker.

Beslutning:

 

PKT. 14. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMERNE MARI S. ABELSEN & MONICA DORPH

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Mari S. Abelsen & Monica Dorph foreslår i fællesskab at der arbejdes for ansættelse af socialrådgivere og skoleféer i folkeskolerne.

Lovgivning: Kommunalfuldmaten

Økonomi:

Direktionens indstilling: Direktionen indstiller at forslaget fremsendes til skole-, daginstitutions- og innovationsudvalget, med anbefaling om at diskutere forslaget, samt at søge finansieringen i budgetrammen på konto 5 gennem omprioriteringer.

ØPU 08/2017 beslutning: Udvalget følger direktionens indstilling, i.e. opgaven sendes videre til social-, dagsinstitution og innovationsudvalget som sammen med socialudvalget skal behandle sagen.

Beslutning:

 

PKT. 15. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM MONICA DORPH

Kommunalbestyrelsesmedlem Monica Dorph foreslår at skolepasningsordningen SISI gøres til en helårlig foranstaltning, ligesom der efterlyses virksomhedsplaner m.m. for ungdomsklubberne m.m., i byer og bygder.

Lovgivning: Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed, kapitel 5

Økonomi:

Direktionens indstilling: Direktionen indstiller at forslaget fremsendes til skole-, daginstitutions- og innovationsudvalget, med anbefaling om at diskutere forslaget, samt at søge finansieringen i budgetrammen på konto 5 gennem omprioriteringer.

ØPU 08/2017 beslutning: Udvalget følger direktionens indstilling om en diskussion i fagudvalg, såvel udvalg for skole, daginstitutioner- og innovationsudvalget samt udvalget for kultur- og fritid, men det bør videre undersøges om klubberne, som er åbne hele sommeren, vil kunne anvendes som pasningsfunktion.

Beslutning:

 

PKR. 16: FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM BENJAMIN KIELSEN OM MINDESMÆRKE FOR AGNETHE NIELSEN

Medlem af kommunalbestyrelsen Benjamin Kielsen foreslår at Kommune Kujalleq får lavet et mindesmærke for tidligere borgmester ved Narsap Kommunia, Agnethe Nielsen.

Lovgrundlag: Den kommunale fuldmagt.

Økonomi:

Direktionens indstilling: Politisk drøftelse.

ØPU 06/2017 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen til drøftelse, idet der forinden tages kontakt til forslagsstiller mhp. uddybning af forslaget, i.e statue, buste, mindemærke eller maleri?

Beslutning:

 

PKT. 17. FORSLAG FRA KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM KIISTA P. ISAKSEN OM NY FORVALTNING

På vegne af Siumut foreslår kommunalbestyrelsesmedlem Kiista P. Isaksen etablering af en ny mindre forvaltningsenhed, der skal varetage sagsområderne kultur, forebyggelse, fritid og strukturmidlerne.

Lovgivning: Kommunalfuldmagten

Økonomi:

Direktionens indstilling: Politisk drøftelse, idet det dog indstilles at der etableres en sådan mindre forvaltningsenhed, da nuværende organisering ikke er hensigtsmæssig.

Beslutning:

 

PKT. 18. EVENTUELT

 

Mødet sluttede:

Kiista P. Isaksen Mari S. Abelsen Karla Egede Bisgaard

Monica Dorph Jørgen Wæver Johansen Benjamin Kielsen

Anders Olsen Josef Petersen Simon Simonsen

Bentiaraq Ottosen Henrik Brummerstedt Stine Egede

Asmus Hansen Mouritz Karlsen Naja Lund