airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsen - møde 01/2016

Kommune Kujalleq Kommunalbestyrelsesmøde i Narsaq

Dagsorden

Dagsorden
Ordinært møde 01/2016

Download dagsorden her

Mødet afholdes i Narsaq
16. marts 2016 kl. 09.00


FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE:

1.Godkendelse af dagsorden
2.Formandsorientering
3.Økonomisk status
4.Status for de kommunale restancer
5.Forenkling af sagsgangen ved salg af kommunale bygninger efter offentligt udbud
6.Ansøgning om tillægsbevilling til bro over elven ved Torvet i Qaqortoq
7.Kommuneplantillæg om stenbrud på vejen mod Iterlak i Qaqortoq
8.Indførsel af storskraldsordninger i Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq
9.Ansøgning om midler til bekæmpelse af skadedyrsangreb
10.En ligeværdig fremtid
11.Fremlæggelse af årsresultat for 2015
12.Eventuelt


DELTAGERE:

Siumut:Jørgen Wæver Johansen, Simon Simonsen, Kiista P. Isaksen, Ánásse Kleist Karolussen (som suppleant for Benjamin Kielsen), Lars Lundblad, Manasse Semsen, Karla Egede Bisgaard, Bena Olsen

Inuit Ataqatigiit:Avaaraq Olsen, Kelly Berthelsen, Kista Isaksen, Debora Kleist, Storch Lund (som suppleant for Stine Egede Nørbæk)

Atassut:Josef Petersen

Løsgænger:Ole Mølgaard Motzfeldt (telefonisk)

Fraværende:Benjamin Kielsen, Stine Egede Nørbæk

Embedsmænd:Kommunaldirektør Frank Hedegaard Jørgensen, økonomidirektør Kenneth Høegh, sekretariatschef Kim Dahl

Tolk:Dorthea Berthelsen, Jens KarlsenPKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Beslutning:

PKT. 2. FORMANDSORIENTERING

Beslutning:


PKT. 3. ØKONOMISK STATUS

Regnskabsmæssig balance pr. primo marts 2016 for Kommune Kujalleq
Økonomisk status redegørelse fra samtlige områder

Lovgrundlag:
I henhold til styrelseslovens § 43 stk. 2

Økonomi:

Direktionens indstilling:
Indstilles taget til orientering

Øko. 03/2016 beslutning: Taget til efterretning. Omkring brandvæsenets budgettering (underbud-gettering) skal der ske en nærmere analyse, mhp. at brandvæsenet opfylder de lovgivningsmæssige krav, hverken mere eller mindre.

Beslutning:


PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER

Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 02.03.2016, samt
•top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter
•tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
•tilgodehavender fra folkevalgte

Lovgrundlag:
I henhold til styrelseslovens § 40

Økonomiske konsekvenser:
Udgiftsneutralt

Direktionens indstilling: Afventer materialet.

Øko. 03/2016 beslutning: Taget til efterretning. Mulighederne for ændring af renovationsvedtægten undersøges med henblik på automatiske sammenkædninger af folkeregisterer til- og afmeldinger og til- og afmeldinger af renovation.

Beslutning:


PKT. 5. FORENKLING AF SAGSGANGEN VED SALG AF KOMMUNALE BYGNINGER EFTER OFFENTLIGT UDBUD
Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013, at ledige huse/ejerlejligheder, som ikke kan genudlejes, skal sælges.

Proceduren i disse sager har hidtil været, at teknisk forvaltning i samarbejde med A/S Boligselskabet INI får identificeret de ledige huse/lejligheder, som ikke kan genudlejes, hvorefter der foretages offentligt udbud af husene.

De indkomne bud åbnes af teknisk forvaltning, som udarbejder oplæg til Teknisk Udvalg om, at salg sker til højestbydende.

Teknisk Udvalg har herefter, medmindre der er begået fejl i forbindelse med udbuddet, tiltrådt for-valtningens indstilling, og videresendt sagen til Økonomiudvalget med indstilling om, at salg sker til højestbydende.

Teknisk Udvalgs opgave er således begrænset til at konstatere, at der ikke er sket fejl i udbudsfasen, hvorimod den politiske vurdering af, om indkomne bud bør accepteres, foregår i Økonomiudvalget, som efter styrelseslovens § 25, stk. 1, nr. 3, varetager sager om kommunens kasse- og regnskabsvæ-sen.

Det er forvaltningens vurdering, at den indledende sagsbehandling i sager om salg om kommunale bygninger efter offentligt udbud, som består i 1) identifikation af bygninger, som i henhold til kommunalbestyrelsens generelle beslutning skal sælges 2) kvalitetssikring af udbudsmaterialet og 3) identifikation af højestbydende, ikke har en sådan politisk karakter, at særskilt behandling i Teknisk Udvalg i disse sager er påkrævet.

Sagerne vil derfor kunne forberedes administrativt til Økonomiudvalget uden involvering af Teknisk Udvalg, og der vil hermed også kunne ske en hurtigere ekspedition af sagerne.

En ændring i sagsgangen som anført vil ikke kræve ændringer i styrelsesvedtægten, som ikke speci-fikt nævner salg af kommunal ejendom som en udvalgsopgave men alene kan besluttes af kommu-nalbestyrelsen, som efter styrelseslovens § 29, stk. 1, har kompetencen til fordele sagerne mellem kommunens udvalg.

Lovgrundlag:
Styrelseslovens § 25, stk. 1, nr. 3 og § 29, stk. 1.

Økonomi:
Der forventes ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser ved en ændring af sagsgangen, men salgsindtægterne vil kunne realiseres lidt hurtigere end hidtil.

Direktionens indstilling:

-At Økonomiudvalget tiltræder, at salg af kommunens bygninger efter offentligt udbud fremover alene udvalgsbehandles i Økonomiudvalget efter indstilling fra administratio-nen og
-At sagen fremsendes til kommunalbestyrelsen med anbefaling om vedtagelse i henhold til styrelseslovens § 25 og § 29, stk. 1.

Økonomiudvalg 12/2015 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om god-kendelse.

Beslutning:


PKT. 6. ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING TIL BRO OVER ELVEN VED TOR-VET I QAQORTOQ.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat 1 mio. kr. til renovering af eksisterende bro ved torvet, som har en meget begrænset restlevetid.
Da vi i 2015 indhentede første tilbud på en ny bro over elven, var udgangspunktet at der skulle leve-res en bro til almindelig personbil trafik.

Teknisk Udvalgsformand tog, i sommer, initiativ til at indkalde hhv. APP fiskefabrikken og RAL til et møde med henblik på at drøfte muligheder, finansiering og ønsker til den nye bro. Ønsket til den nye bro er, at den kan bære op til 60 tons i stedet. Se vedlagte skrivelser fra erhvervslivet.
Anlægschef Herluf Grønlund blev efterfølgende bedt om at indhente overslag til en 60 tons bro. Denne bro vil koste ca. kr. 2.2 mio. dertil lægges fragtomkostninger på ca. kr. 350.000.-, rådgiver honorar for broens vederlagsstatik og demontere / fjernelse af eksisterende bro, estimeret samlet pris stor kr. 3.0 mio.

Leverandøren af glasfiberkompositbroen i Danmark har gjort os opmærksom på, at vi bør bestille broen i januar måned 2016, fordi der pt. allerede er ca. 5 måneders leveringstid på denne bygherre leverance. Broen bliver færdig produceret i Danmark og leveres efterfølgende til montage som et færdigstøbt glasfiberelement.

Teknisk forvaltning vil, snarest muligt, gerne bede Inuplan om at beregne statik for udførelse af vederlaget for broen og skrive kontrakt for fjernelse af broen, såfremt broen skal monteres i 2016.

Derfor er det nødvendigt, at der i januar måned 2016 kan gives grønt lys for at indgå de fornødne kontrakter med leverandørerne.
Der er som bekendt afsat kr. 1.000.000.- i 2016 til broen, men vi mangler yderligere 2 millioner kroner for at kunne montere en bro der kan bære 60 tons så RAL´s Kalmar, bulldozere, dumpere og lastbiler kan køre hen over broen. Ydermere vil den tunge trafik forbi skolen kunne stoppes så snart en 60 tons glasfiber kompositbro er monteret.

Det er et stort ønske fra byens erhvervsliv, at vi får realiseret denne bro i 2016 så vi kan samle hav-neområderne hen over elven. Fremgår også af vedlagte skrivelser fra APP og RAL, samt staderap-port på nuværende bro.

Teknisk forvaltning har haft kontakt til Selvstyret med henblik på at få dem til at betale noget af udskiftningen, med den begrundelse, at broen adskiller 2 havneområder. Foreløbig returmelding fra Selvstyret er, at broen er en kommunal bro og Selvstyret derfor ikke kan stå for udskiftningen. Men kommunen er velkommen til at sende en ansøgning til Selvstyret, men de vil ikke love noget.
Ligeledes har vi en forespørgsel hos Dep. for Erhverv, som muligvis vil støtte projektet med en til-skudsbevilling.
Så Teknisk forvaltning har ikke opgivet at få tilskud fra Selvstyret endnu, men da det haster med at få bestilt den nye bro, søges der om en tillægsbevilling på hele beløbet.

Lovgrundlag:
Styrelseslovens § 44, stk. 2

Økonomi:
Merbevilling på 2 mio. kr.

Den Tekniske chefs indstilling:
at anmodning om merbevilling godkendes og beslutningen oversendes økonomiudvalget.

TU-BESLUTNING: Godkendt

Direktionens indstilling: Bevillingskompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen, hvorfor det ind-stilles at sagen oversendes til kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Øko. 01/2016 Beslutning: Videresendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

Beslutning:


PKT. 7. KOMMUNEPLANTILLÆG OM STENBRUD PÅ VEJEN MOD ITERLAK I QA-QORTOQ.

Qaqortoq Entreprenør Forretning (QEF) har ansøgt om arealtildeling til et stenbrud ved den nye vej mod Iterlak / Lufthavnen.

Området er i den gældende kommuneplan udlagt som ”Områder der friholdes” type O3, hvor der ikke kan laves byggeri eller andre anlæg. Der kan derfor ikke gives arealtildeling til stenbrud uden at kommuneplanen ændres for dette område.

I forbindelse med den forestående revision af kommuneplanen er der i planstrategien lagt op til at areal¬erne langs den nye vej tages op til revision med henblik på en fremtidig udnyttelse. Dette areal-ønske ville ideelt set (planlægningsmæssigt) i en sådan kommuneplanrevision skulle afvejes og ko-ordi¬neres i forhold til øvrige ønskelige aktiviteter langs vejen. Ud fra dette synspunkt kan det anbe-fales at stilling¬ta¬gen til projektet afventer den samlede kommuneplanrevision (forventes afsluttet i 2016).

Efter lukningen af stenbruddet på Ujaqqerivimmiut/Mestersvej har Qaqortoq akut behov for etable-ring af et nyt stenbrud og placeringen ved det nye vejanlæg forekommer optimalt ud fra et er-hvervsmæssigt og infrastrukturelt synspunkt. På den baggrund kan det anbefales at der laves et forslag til kommune¬plan¬tillæg som kun omhandler udlægget til stenbrud.

UTM behandlede sagen om ændring af kommuneplanen på sit møde i december og besluttede at såfremt det gamle stenbrud ikke kunne anvendes skulle der udarbejdes et kommuneplantillæg. Efter den tidligere operatørs vurdering kan anlægget ikke anvendes og der er derfor udarbejdet vedhæftede forslag til kom-muneplantillæg. Ud over det visuelle hensyn er der indarbejdet en bestemmelse om at arealtildelingen gøres midlertidig på maksimalt 20 år og at området derefter efterlades således, at det kan anvendes til by-udvikling (bebyggelse).
Lovgrundlag:
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Herunder Kommuneplanen: http://kujalleq.odeum.com/

Økonomi:
Ingen kommunal økonomi involveret.

Planchefen indstiller:
at vedlagte Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 anbefales til Økonomi- og planlægningsud-valgets og kommunalbestyrelsens tiltrædes med henblik på en offentlig høring i mindst 6 uger.

TU-Beslutning:
Indstilling godkendt til oversendelse til ØPU med anbefaling

Direktionens indstilling: TU’s indstilling anbefales.

Øko. 02/2016 Beslutning: Oversendes Kommunalbestyrelsen med anbefaling. Det skal i høringsfa-sen undersøges om tilladelsen kan nedsættes til ti år.

Beslutning:


PKT. 8. INDFØRSEL AF STORSKRALDSORDNINGER I NANORTALIK, NARSAQ OG QAQORTOQ

Forvaltning for teknik og miljø ønsker at harmonisere storskraldsordningerne i alle kommunens byer.

På indeværende tidspunkt findes der tre forskellige storskraldsordninger i kommunens byer:

•I Nanortalik indsamles storskrald løbende.
•I Narsaq indsamles storskrald fra private husstande 1 gang om året i forbindelse med forårs-rengøringen, og har man yderligere behov for at få hentet storskrald, kan man kontakte Tek-nisk Forvaltning i Narsaq.
•I Qaqortoq indsamles storskrald hver onsdag.
Forvaltningen har drøftet en harmonisering af området, og finder at det vil være formålsmæssigt at oprette følgende storskraldsordning:

Ringeordning – Storskrald indsamles løbende, men borgerne skal ringe og bestille afhentning, før det bliver gjort.

Information til borgerne:

-Borgerne ringer til udvalgt person i hver by, når de ønsker at få afhentet storskrald.
-Borgeren får besked om, hvornår affaldet bliver afhentet (løbende afhentning).
-Borgerne må tidligst stille affaldet ud aftenen forinden.
-Storskrald skal stilles ud til nærmeste offentlige vej.
-Ansvaret for affaldet er borgernes indtil affaldet er afhentet.

Argumenter for ordningen:
-Kommunen får i et vist omfang mulighed for at planlægge kørsel, hvilket kan være be-sparende i forhold til, at ikke behøver køre hele byen rundt.
-Man får mulighed for kontakt med borgerne, når de ringer for at få hentet affald, og kan korrigerer dem i:
hvor de skal stille affaldet
hvordan affaldet skal sorteres når det stilles ud
forklare dem om deres ansvar for affaldet (de skal ringe igen, hvis det ikke er blevet hentet)

Argumenter imod ordningen:
-Der skal bruges tid på at besvare opkald fra borgere og notere adresser.
-Der skal evt. bruges tid på at planlægge en indsamlingsrute.

Indførsel af gebyr for indsamling af storskrald:

I forbindelse med harmonisering af storskraldsordningen, ønsker Forvaltning for teknik og miljø samtidig, at borgerene fremover skal betale for indsamling af storskrald.

Forvaltning foreslår, at der vælges én af de følgende to ordninger for betaling af storskraldsordnin-gerne:

1)Kollektiv ordning: Alle kommunens husstande bliver årligt opkrævet et beløb, uanset om de har benyttet storskraldsordningen eller ej.
2)Særskilt gebyr: Hver husstand der benytter storskraldsordningen får tilsendt en regning for den ydelse, der er leveret.
Befolkningstallet i januar 2016 for Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq er samlet på 5890 indbyggere.

Vedr. forslag 1: Hvis det i forhold til forslag nr. 1 antages, at der er ca. 3000 husstande i de tre byer, der skal betale til den kollektive ordning, og gebyret lægges på 50 kr. årligt (12,50 kr. pr. kvartal), så vil det give hver by ca. 50.000 kr. at forvalte storskraldsordningen for. Denne indtægt skal dække kørsel og slidtage af køretøj, og evt. dække omkostninger til personalet der varetage storskraldsind-samlingen.

Ved forslag nr. 1foreslås det, at gebyret indlægges som en del af dagrenovationsgebyret, men at dette gebyr ændres til at hedde renovationsgebyr, og at der på regningerne der kvartalsvis sendes til borgerne, stor hvor meget den enkelte husstand betaler til henholdsvis dagrenovation, forbrænding, miljøfarligt affald og til storskrald.

Vedr. forslag 2: Hvis kommunen vælger, at der skal sendes særskilte regninger ud til den enkelte borger, der benytter storskraldsordningen, fordyres ordningen for de enkelte borgere, idet disse ale-ne skal afholde den årlige udgift for kørsel og slidtage af køretøj, og evt. dække omkostninger til personalet der varetager storskraldsindsamlingen.

Lovgrundlag:
-Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
-Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald

Økonomi:
-Som beskrevet i ovenstående

Den Tekniske chef’s indstilling:
1)at udvalget godkender forslaget til harmonisering af storskraldsordningen i byerne,
2)at ordningen gøres kollektiv, således at alle husstande betaler samme årlige afgift til ord-ningen på 50 kr. (12,50 kr. pr. kvartal/ 4,16 kr. pr. måned).
3)at dagrenovationsgebyret ændres til at hedde Renovationsgebyr, og at der på de kvartalsvise regninger fremover påføres hvor meget en hustand betaler for dagrenovation og til stor-skraldsordningen

TU-BESLUTNING: Indstilling godkendt til oversendelse til ØPU med anbefaling

Direktionens indstilling: TU’s beslutning indstilles godkendt. Det indstilles at der laves en økono-misk analyse af udgifter og indtægter fra renovation i de enkelte bosteder.

Øko. 03/2016 beslutning: Godkendt. Forårsrengøringer således som det er blevet tradition, friholdes for denne ordning.

Beslutning:


PKT. 9. ANSØGNING OM MIDLER TIL BEKÆMPELSE AF SKADEDYRSANGREB

Børne – og kulturudvalget har under sit møde den 16. februar 2016 besluttet, at ansøge om tildeling af ekstra midler til bekæmpelse af skadedyrsangreb.

Udførelse af arbejdet skal udføres af konservatorer, og inklusive indkøb af bekæmpelsesmidler an-søges om kr. 90.000,00.

Hvis ikke vi iværksætter arbejdet, vil vores samlinger være i stor fare for nedbrydning. Vi anser det ikke muligt at finde de ekstra midler inden for den vedtagne budgetramme.

Lovgivning: Inatsisartutloven om museumsvæsen

Økonomi:

Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.

Øko. 03/2016 beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

Beslutning:


PKT. 10. EN LIGEVÆRDIG FREMTID

Kommunerne Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq har i fællesskab udarbejdet rapporten ”En ligeværdig fremtid”, hvori der foreslås udflytning af 600 arbejdspladser fra Nuuk til kysten.

Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten

Økonomi:

Direktionens indstilling: Indstilles oversendt kommunalbestyrelsen med anbefaling. Planen er et effektivt tiltag i kommunens bestræbelser på at vende afvikling til udvikling.

Øko. 02/2016 Beslutning: Oversendes med anbefaling Kommunalbestyrelsen til videre drøftelse.

Beslutning:


PKT. 11. FREMLÆGGELSE AF ÅRSRESULTAT FOR 2015

Regnskabsresultatet udviser overskud på 30.256.000 kr. mod budgetteret overskud på 27.085.000 kr., en afvigelse på 3.171.000 kr.

Likviditetsmæssigt ligger på ca. 8,9 %, i forhold til anvendt drift og anlægsmidler i 2015.

En egentlig årsberetning udarbejdes til næste kommunalbestyrelsesmøde.

Lovgivning: Styrelseslovens § 47.

Økonomiske konsekvenser:

Direktionens indstilling: Afventer modtagelse.

Øko. 03/2016 beslutning: Taget til efterretning.

Beslutning:


PKT. 12. EVENTUELT


Mødet varede fra kl. 09:00 -


Jørgen Wæver JohansenSimon Simonsen Kista P. Isaksen
Manasse SemsenLars Lundblad Ánásse Kleist Karolussen
Bena OlsenKarla E. Bisgaard Ole Mølgaard Motzfeldt
Storch Lund Kista Isaksen Avaaraq Olsen
Kelly BerthelsenDebora Kleist Josef Petersen

Afsnit 2 

Afsnit 3 

Navn

Afdeling

Telefon

Email