airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsen - møde 02/2016

Kommune Kujalleq Kommunalbestyrelsesmøde

Dagsorden

Dagsorden
Ordinært møde 02/2016

Download dagsorden her

FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE:

1.Godkendelse af dagsorden
2.Formandsorientering
3.Økonomisk status
4.Status for de kommunale restancer
5.Ansøgning om budgetomplacering og tillægsbevilling 2016
6.Revisionsrapporter
7.Årsrapport 2015
8.Budget 2017
9.Kloakering af område i Qaqortoq
10.Salg af lejeboliger i bygderne
11.Kommuneplantillæg om stenbrud på vejen mod Iterlaq i Qaqortoq
12.Genansøgning om dispensation til ny bolig som erstatning for B-257 Torvevej i Qaqortoq
13.Nye kontrakter
14.Forslag om etablering af borgerråd i Nanortalik og Narsaq
15.Eventuelt


DELTAGERE:

Siumut:Jørgen Wæver Johansen, Simon Simonsen, Kiista P. Isak-sen, Benjamin Kielsen, Lars Lundblad, Manasse Semsen, Karla Egede Bisgaard, Bena Olsen

Inuit Ataqatigiit:Avaaraq Olsen, Kista Isaksen, Debora Kleist, Stine Egede Nørbæk, Ole Mølgaard Motzfeldt, Storch Lund (som sup-pleant for Kelly Berthelsen)

Atassut:Josef Petersen

Fraværende:Kelly Berthelsen

Embedsmænd:Kommunaldirektør Frank Hedegaard Jørgensen, økonomi-direktør Kenneth Høegh, sekretariatschef Kim Dahl

Tolk:Dorthea Berthelsen, Dorthe AmossenPKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Beslutning:

PKT. 2. FORMANDSORIENTERING

Beslutning:


PKT. 3. ØKONOMISK STATUS

Regnskabsmæssig balance pr. primo maj 2016 for Kommune Kujalleq.
Økonomisk status redegørelse fra samtlige områder.

Lovgrundlag:
I henhold til styrelseslovens § 46 stk. 1

Økonomi:

Direktionens indstilling:
Indstilles taget til orientering

ØKO. 05/2016 Beslutning: Taget til efterretning. Borgmesteren oplyser at der er modtaget melding om at en del Piareersarfiit-elever i Narsaq og Qaqortoq i årene 2014-2015 har modtaget uddannelsesstøtte, selv om de ikke længere var elever, idet der ikke var blevet foretaget nogen indberetning til lønkontoret. Der er tale om et beløb på omkring 400 tus., hvoraf 330 tus. vedrører Narsaq. Afdækningen af dette fortsætter. Josef Petersen deltog ikke i behandlingen af dette afsnit af punktet pga. inhabilitet.

Beslutning:


PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER

Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 01.05.2016. samt
•top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter
•tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
•tilgodehavender fra folkevalgte

Derudover 1 fil leveret restanceopgørelser fra Inddrivelsesmyndigheden af tilgodehavender fra borgere i Kommune Kujalleq.

Lovgrundlag:
I henhold til styrelseslovens § 41

Økonomiske konsekvenser:
Udgiftsneutralt

Direktionens indstilling: Taget til efterretning.

ØKO. 05/2016 Beslutning: Taget til efterretning.

Beslutning:


PKT. 5. ANSØGNING OM BUDGETOMPLACERING OG TILLÆGSBEVILLING 2016
Ansøgning om budgetomplacering af midler fra Børne- & Kulturområdet

a.Hovedkonto 5 – Kultur (Ingen økonomisk konsekvenser da det er budgetterede midler der flyttes)

ØKO. 04/2016 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling,

og
b. Budgetomplaceringsansøgning fra bygdebestyrelsen
c. Budgetomplaceringsansøgning vedr. brættet i Qaqortoq
d. Budgetomplaceringen til anskaffelse af materiel og inventar til Nanortallip Atuarfia
e. Tillægsbevillingsansøgning til etablering af flugtveje til socialforvaltningen, Qaqortoq
f.Tillægsbevillingsansøgning vedr. brandvæsenet
g.Tillægsbevillingsansøgning vedr. løn og konsulent assistance til socialområdet


Økonomiske konsekvenser:

Direktionens indstilling:
Der er tale om påtrængende tiltag omkring flugtveje for socialforvaltningen som snarest må etableres, hvorfor ansøgningen anbefales imødekommet. Videre skal det anbefales at ansøgningen fra brandvæsenet imødekommes, og det forventes derefter at lønbudgettet på konto 25 vil være fornødent. For de øvrige ansøgninger er der ingen økonomisk konsekvenser, da der er tale om budgetterede midler der omplaceres.

ØKO. 05/2016 Beslutning: Videresendes kommunalbestyrelsen med anbefaling, idet de første 3 er neutrale budgetomplaceringer, mens de 3 sidste er tillægsbevillingsansøgninger.

og

h.Ansøgning om tillægsbevilling konto 4 (det sociale område)

Direktionens indstilling:

ØKO 06/2016 beslutning: Indstilling vil forelægge til mødet, da økonomiudvalget først behandler ansøgningen ved dets møde den 23. maj.

Lovgrundlag: Samtlige ansøgninger om budgetomplacering og tillægsbevilling er iht. Styrelseslovens § 44.

Beslutning:


PKT. 6. REVISIONSRAPPORTER

BDO har udarbejdet en beretning nr. 22 for revisionsarbejdet i Kommune Kujalleq. Denne rapport indeholder en række forhold og mangler som tilrådes rettet af den kommunale forvaltning. Rapporten er kommenteret af økonomisk forvaltning, i samarbejde med de enkelte forvaltninger.

Lovgivning: Inatsisartutlov nr. 22 af 18.november 2010 om den kommunale styrelse
Økonomi: Ingen direkte

Direktionens indstilling: Rapporten tages til efterretning, og vedrørende de anførte punkter skal der ske en snarlig opfølgning på i de enkelte forvaltninger.

ØKO. 05/2016 Beslutning: Taget til efterretning. Endelige svarskrivelserne forelægges økonomiudvalget inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Beslutning:


PKT. 7. ÅRSRAPPORT 2015

Der foreligger et udkast til en årsrapport for 2015, baseret på årsregnskabet for 2015 som blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 16. marts 2016. Der er tale om en udvidet årsrapport ift. tidligere, hvori en række forhold omkring kommunens vilkår, drift og virke bliver uddybet. Efter en endelig godkendelse vil årsrapporten blive sat op af en grafiker, sendt til trykning, og efterfølgende lagt på kommunens hjemmeside som en pdf-fil.

Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov

Økonomi: Ingen.

Direktionens indstilling: Det skal anbefales at det foreliggende udkast godkendes, og fremsendes til kommunalbestyrelsen til viderebehandling.

ØKO 05/2016 Beslutning: Videresendes kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Beslutning:


PKT. 8. BUDGET 2017

Der er udarbejdet udkast til de nødvendige igangsættelsesbeslutninger omkring udfærdigelsen af budget 2017, således foreligger følgende udkast:

•Udkast til budgetrammer for 2017
•Udkast til normativoversigt 2017
•Udkast til budgetplan 2017

Lovgrundlag:
-Inatsisartutlov nr. 22 af 18.november 2010 om den kommunale styrelse
-
Økonomi:
-Omfatter kommunens budget 2017

Direktionens indstilling: Det skal anbefales at de foreliggende udkast godkendes, og fremsendes til kommunalbestyrelsen til viderebehandling.

ØKO. 05/2016 Beslutning: Videresendes kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse, idet der dog skal arbejdes videre med tallene, bl.a. vedrørende strukturmidlerne, nedsættelse af daginstitutionstakster m.m., hvorfor følgende opjusteres således: Børn og Kultur + 5 mio., struktur + 5 mio., anlæg + 5 mio.
Socialudvalget skal afholde møde inden økonomiudvalgets næste møde den 23. maj, mhp. stillingtagen til handlingsplanen for det sociale område. Endvidere skal der behandles en tillægsbevilling for socialområdet.

Beslutning:


PKT. 9. KLOAKERING AF OMRÅDE I QAQORTOQ

Teknisk forvaltning har længe haft ønske om at kunne kloakere området mellem Taparfik og Augo Lyngesvej.
Et gammelt overslag lyder på ca. 1,5 mio kr. og der søges derfor om at omplacere 2,0 mio kr. fra budgettet til Nanortalik Alderdomshjem. Dette gøres ud fra en forventning om, at vi ikke kommer til at bruge ca. 19.6 mio kr. i Nanortalik i 2016. Projektet i Nanortalik forventer vi ikke overstiger 15,6 mio kr. Derfor ansøges om at omplacere 2,0 mio kr. fra konto 74.10.00.50.01 til et nyt projekt under konto 72.08 ”Kloakering af område ved Taparfik”.

Lovgrundlag:
-Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand

Økonomi:
-2,0 mio kr.

Den Tekniske chef’s indstilling:
at omplaceringen oversendes økonomiudvalget med anbefaling.

TU-BESLUTNING: Indstilling godkendt til oversendelse til ØPU med anbefaling.

Direktionens indstilling: Det skal politisk prioriteres om denne opgave bør udføres i år eller om den skal indgå i den ordinære anlægsprioritering i forbindelse med budget 2017.

ØKO. 04/2016 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Beslutning:


PKT. 10. SALG AF LEJEBOLIGER I BYGDERNE
Det er kommunalbestyrelsens politik, at så mange som muligt, som i dag bor til leje i kommunens boliger, skal have mulighed for at overtage boligerne som ejerboliger.

Administrationen har ved prioriteringen af denne målsætning blandt andet haft fokus på, hvorledes denne opgave vil kunne løses for lejeboligerne i bygderne, som realistisk set ikke kan sælges efter de almindelige lejer-til-ejer regler, som obligatorisk fastsætter et sagsbehandlingsgebyr på 50.000 kr., som ikke står i rimeligt forhold til de fleste af disse boligers værdi.

Samtidig er det erfaringen, at den gældende administrationsaftale mellem kommunen og A/S boligselskabet INI ikke fungerer optimalt for så vidt angår administrationen af bygdeboligerne, ligesom kommunen har betydelige forsikringsudgifter til disse boliger.

På finansloven for 2016 er optaget en tekstanmærkning, som gør det mere attraktivt for kommunens lejere i bygderne at overtage deres boliger, idet salgsprisen kan sættes til en markedsværdi, der efter vejledning fra Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur som udgangspunkt kan sættes til 10 års kapitalafkast, som kommunen kan finansiere ved et ejerskiftelån, som kan afdrages over op til 5 år.

Den eneste merudgift for lejerne vil blive stempelafgift på 1,5 % af salgsprisen og udgift til brandforsikring, der som minimum sal holdes vedlige, så længe kommunen har sælgerpantebrev i bygningerne.

Dette vil gøre det muligt for lejerne at blive ejere af de hidtidige lejeboliger ved blot at fortsætte med at betale den hidtidige husleje.

Administrationen anbefaler, at bygdebeboerne i lejeboliger modtager tilbud om at overtage deres boliger som lejebolig som angivet i vedlagte brevudkast med skødeudkast og pantebrevsudkast.

Administrationen anbefaler videre, at bygdeadministrationschefen forestår formidlingen af tilbuddene gennem en personlig kontakt til lejerne og i den forbindelse vejleder dem om eventuelle tvivlsspørgsmål knyttet til en overtagelse af boligerne som ejerboliger.

Lovgrundlag:
Kommunalfuldmagten og tekstanmærkning nr. 3 til finanslovens konto 72.06.51

Økonomi:
Der forventes salgsindtægter for kommunen, som realiseres inden for max. 5 år og øjeblikkelige besparelser til forsikring, vedligeholdelse, og administrationsudgifter til A/S Boligselskabet INI.

Direktionens indstilling:
-At Økonomiudvalget tiltræder, at salg af kommunens lejeboliger i bygderne fremmes efter ovenstående plan

ØKO 04/2016 Beslutning: Oversendes kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Beslutning:


PKT. 11. KOMMUNEPLANTILLÆG OM STENBRUD PÅ VEJEN MOD ITERLAQ I QAQORTOQ

Qaqortoq Entreprenør Forretning (QEF) har ansøgt om arealtildeling til at etablere et stenbrud ved den nye vej mod Iterlaq / Lufthavnen.

Området er i den gældende kommuneplan udlagt som ”Områder der friholdes” type O3, hvor der ikke kan laves byggeri eller andre anlæg. Der kan derfor ikke gives arealtildeling til stenbrud uden at kommuneplanen ændres for dette område.

I forbindelse med den forestående revision af kommuneplanen er der i planstrategien lagt op til at arealerne langs den nye vej tages op til revision med henblik på en fremtidig udnyttelse. Dette areal-ønske ville ideelt set (planlægningsmæssigt) i en sådan kommuneplanrevision skulle afvejes og koordineres i forhold til øvrige ønskelige aktiviteter langs vejen. Ud fra dette synspunkt kan det anbefales at stillingtagen til projektet afventer den samlede kommuneplanrevision (forventes afsluttet i 2016).

Efter lukningen af stenbruddet på Mestervej har Qaqortoq imidlertid akut behov for etablering af et nyt stenbrud og placeringen ved det nye vejanlæg forekommer optimalt ud fra et erhvervsmæssigt og infrastrukturelt synspunkt. På den baggrund blev det anbefalet og tiltrådt i kommunalbestyrelsen at der laves et forslag til kommuneplantillæg som kun omhandler udlægget til stenbrud.

UTM behandlede sagen om ændring af kommuneplanen på sit møde i december og besluttede at såfremt det gamle stenbrud ikke kunne anvendes skulle der udarbejdes et kommuneplantillæg. Efter den tidligere operatørs vurdering kan anlægget ikke anvendes og der er derfor udarbejdet vedhæftede forslag til kommuneplantillæg. Ud over det visuelle hensyn er der indarbejdet en bestemmelse om at arealtildelingen gøres midlertidig på maksimalt 20 år og at området derefter efterlades således, at det kan anvendes til byudvikling (bebyggelse).
Kommuneplantillægget har været i 6 ugers offentlig høring og der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger inden fristens udløb den 29. april. Sagen behandles på UTM’s møde den 17.maj og deres indstilling vil derfor foreligge til behandlingen i kommunalbestyrelsen den 24-25/5.
Lovgrundlag:
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Herunder Kommuneplanen: http://kujalleq.odeum.com/

Økonomi:
Ingen kommunal økonomi involveret.

Planchefen indstiller:
at vedlagte Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 anbefales til Økonomi- og planlægningsudvalgets og Kommunalbestyrelsens tiltrædes med henblik på endelig vedtagelse.

Direktionens indstilling:
Direktionens indstiller at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 imødekommes, men at der indarbejdes en bestemmelse om at arealtildelingen gøres midlertidig på maksimalt 10 år, i.e. til og med udgangen af 2025 og at området derefter efterlades således, at det kan anvendes til byudvikling (bebyggelse). Dette begrundet i at området øst for det kommende stenbrud, Iterlak-området, fremtidigt forventes udviklet til et boligkvarter. Der skal således inden udgangen af 2025 være anvist et område til anlæggelse af nyt stenbrud, i passende afstand af boligbebyggelse samt under hensyntagen til anden by- og erhvervsudvikling. Denne tidsramme er ansøger orienteret om samt indforstået med.

ØKO. 05/2016 beslutning: Videresendes kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Beslutning:


PKT. 12. GENANSØGNING OM DISPENSATION TIL NY BOLIG SOM ERSTATNING FOR B-257 TORVEVEJ I QAQORTOQ

Kristine og Elias Sofus Hansen har med arealansøgning dateret 4. marts 2016 (vedlagt som bilag) genansøgt om opførelse af en bolig som erstatningsbyggeri for et nedslidt skur B-257. Teknisk udvalg besluttede på et tidligere møde ”at der ikke kan gives dispensation” idet der var stemmelighed i afstemningen. Sagen blev genbehandlet på UTM’s møde i oktober 2015 hvor afslaget blev fastholdt.

I den tidligere ansøgning bibeholdtes det eksisterende skur og der blev lavet en tilbygning hertil. Den nye ansøgning tager udgangspunkt i at det eksisterende skur er i så dårlig stand, at der ikke kan bygges videre på det (en byggeteknikers vurdering er vedlagt). I stedet søges der om opførelse af et nyt hus som i højere grad end det hidtidige skur er tilpasset Hovedhuset B-249. Huset beklædes med samme type og farve facadebeklædning og med vinduessprosser/sprodsvinduer. Skuret var på ca. 30 m2 og det nye hus ønskes på ca. 60 m2.

Den pågældende lokalitet er beliggende i Kommuneplanens rammeområde C5 hvor rammebestemmelsen er ”Området er fuldt udbygget. Nyt byggeri kan kun ske som erstatningsbyggeri”. Intentio-nen med denne bestemmelse er at kommunalbestyrelsen i de pågældende områder ikke ønsker nye byggerier, herunder nye boliger, i de i forvejen tæt bebyggede områder, men at et nedslidt eller utidssvarende hus kan erstattes af et nyt. I dette tilfælde ønskes et skur /udhus erstattet med en bolig. Forvaltningens hidtidige administrationspraksis har været at en bolig kan erstattes med en bolig, et skur med et skur osv. Bestemmelsen har ikke tidligere (så vidt det kan oplyses) været anvendt til at erstatte et skur med en bolig.

Med denne genansøgning er projektet ændret en smule i forhold til det tidligere ansøgte, idet det eksisterende hus B-257 nedrives og der kan opnås en mere harmonisk løsning.

Ansøger har i forbindelse med indleveringen af denne ansøgning og også ved de tidligere ansøgninger lagt vægt på at der er tale om en ”aftægtsbolig” for hovedhusets tidligere beboere (Kristine og Elias) og at det er familien meget påliggende at kunne blive i det område hvor de har boet i mange år.

Det er fortsat Planchefens vurdering, at der principielt ikke bør gives en dispensation til en ny bolig i dette område, som jævnfør plangrundlaget bør bevares. Udvalget kan imidlertid vælge at dispensere med henvisning til at der her er tale om særlige omstændigheder og at det konkrete projekt vurderes at være nænsomt indpasset i den eksisterende bygningsstruktur.

Lovgrundlag:
Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
Kommuneplan 2011-2022 samt Lokalplan C5.

Økonomi:
Ingen kommunal økonomi involveret.

Planchefen indstiller:
at udvalget tager stilling til, om der skal dispenseres fra lokalplan C5-1 og dermed kan gives areal-tildeling til det foreliggende projekt med angivne vilkår om at det udføres som skitseret.

TU-BESLUTNING:
Udvalget beder Økonomiudvalget om at bringe ansøgningen op for Kommunalbestyrelsen idet sagen evt. kan give præcedens for andre lignende sager.

ØKO. 06/2016 beslutning: Vil foreligge til mødet, da punktet først behandles ved økonomiudvalgets møde den 23. maj.

Beslutning:


PKT. 13. NYE KONTRAKTER
Kommune Kujalleq har længe savnet standardiserede aftalevilkår på bygge- og anlægsområdet.

Det har normalt været de virksomheder, som kommunen indgik aftale med, der formulerede aftale-teksterne, hvilket ikke altid har været til kommunens fordel.

Teknisk Forvaltning og kommunens chefjurist har derfor indledt et samarbejde om udarbejdelse af standardaftaletekster, som kommunen kan fremover kan benytte.

Det første område, hvor et forslag til sådanne standardvilkår nu er udarbejdet, er området for rådgiveraftaler. Aftaleskabelonen er udarbejdet med udgangspunkt i de aftaletekster, som Københavns Kommune benytter, men er tilrettet et grønlandsk behov, herunder at de ikke er affattet på grundlag af EU-regler.

Af særlig vigtige nyskabelser, som skaber en større sikkerhed hos kommunen for projektets professionelle og rettidige forløb, fremhæves, at der indføres krav om projektansvarsforsikring og dagbøder for rådgiveren ved forsinkelser.

Lovgrundlag:
Kommunalfuldmagten

Økonomi:
Minimerer bygherres ekstraudgifter.

Den tekniske chef indstiller:
at udvalget vedtager at kun disse rådgiveraftale fremover må bruges til gennemførelse af nye projekter. Ændring af standard rådgiveraftale kræver kommunalbestyrelses godkendelse. Alternativt, vis man ikke når til enighed med rådgivere, må der antages en anden rådgiver, om nødvendigt også fra Danmark.

TU-BESLUTNING: Indstilling godkendt.

ØKO. 06/2016: Beslutning vil forelægge til mødet, da punktet først behandles ved økonomiudval-gets møde den 23. maj.

Beslutning:


PKT. 14. FORSLAG OM ETABLERING AF BORGERRÅD I NANORTALIK OG NARSAQ

Borgmester Jørgen Wæver Johansen foreslår etableringen af borgerråd i Nanortalik og Narsaq, mhp. at disse skal fungere som et koordinerende organ for samarbejde mellem Kommune Kujalleq´s borgere i Nanortalik og Narsaq. Borgerstyregruppen koordinerer borgergruppearbejdet og de forskellige undergruppers arbejde.

Lovgrundlag:

Økonomi:

Direktionens indstilling:

ØKO. 06/2016 beslutning: Beslutning vil forelægge til mødet, da punktet først behandles ved øko-nomiudvalgets møde den 23. maj.

Beslutning:


PKT. 15. EVENTUELT


Mødet varede fra kl. 09:00


Jørgen Wæver JohansenSimon Simonsen Kista P. Isaksen


Manasse SemsenLars Lundblad Benjamin Kielsen


Bena OlsenKarla E. Bisgaard Ole Mølgaard Motzfeldt


Storch Lund Kista Isaksen Avaaraq Olsen


Stine Egede NørbækDebora Kleist Josef Petersen

Afsnit 2 

Afsnit 3 

Navn

Afdeling

Telefon

Email