airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunalbestyrelsen - møde 05/2015

Dagsorden
Ordinært møde 05/2015


Mødet afholdes i Nanortalik
3. december 2015 kl. 09.00


FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formandsorientering
3. Økonomisk status
4. Status for de kommunale restancer
5. Ansøgning om budgetomplacering
6. Budget 2016 – Kommunale boliger (Oplæg Boligselskabet INI)
7. Revisionsberetning nr. 20 & forslag til besvarelse
8. Revisionsberetning nr. 21 & forslag til besvarelse
9. Kommune Kujalleq Beredskabsplan
10. Anbefalinger angående Kommune Kujalleqs fremtidige asfaltproduktion
11. Budget 2016
12. Forslag til mødedatoer for kommunalbestyrelsens møder i 2016
13. Evt.

DELTAGERE:

Siumut: Jørgen Wæver Johansen, Simon Simonsen, Kiista P. Isak-sen, Ole Mølgaard-Motzfeldt, Ánásse Kleist Karolussen (som suppleant for Bena Olsen), Samuel Simonsen (som suppleant for Lars Lundblad), Benjamin Kielsen, Manasse Semsen, Karla Egede Bisgaard

Inuit Ataqatigiit: Avaaraq Olsen, Kelly Berthelsen, Stine Egede Nørbæk, Ki-sta Isaksen, Henrik Brummerstedt (som suppleant for De-bora Kleist)

Atassut: Josef Petersen

Fraværende: Bena Olsen, Lars Lundblad, Debora Kleist,

Embedsmænd: Kommunaldirektør Frank H. Jørgensen, sekretariatschef Kim Dahl, økonomichef Kim Rosendahl

Tolk: Dorthea Berthelsen, Jens Karlsen


PKT. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Beslutning:

PKT. 2. FORMANDSORIENTERING.

Beslutning:


PKT. 3. ØKONOMISK STATUS.

Regnskabsmæssig balance pr. 02.11.2015 for Kommune Kujalleq
Økonomisk status redegørelse fra samtlige områder
Balancer pr. 11.11.2015 fordelt på udvalg

Lovgrundlag:
I henhold til styrelseslovens § 46, stk. 1

Økonomi:

Direktionens indstilling:
Indstilles taget til orientering

ØP-Beslutning 11/2015: Taget til efterretning.

Beslutning:


PKT. 4. STATUS FOR DE KOMMUNALE RESTANCER.

Til orientering omkring kommunale tilgodehavender af samlet restancer pr. 11.11.2015. samt
• top 10 liste af offentlige virksomheder med restanter
• tilgodehavender fra ansatte med månedsløn & timeløn
• tilgodehavender fra folkevalgte

Lovgrundlag:
I henhold til styrelseslovens § 46, stk. 1

Økonomiske konsekvenser:
Udgiftsneutralt

Direktionens indstilling:
PBS tilmeldinger skal effektueres hvor de ikke er. Særlig indsats overfor ansatte med for meget ud-betalt løn på over 100.000 kr. som tidligere anført.

ØP-Beslutning 11/2015: Chefjurist Michael Mikkelsen sættes på sagen mhp. inddrivelse af restan-cerne for de personer, der har restancer for over kr. 100.000,00, ligesom Inddrivelsesmyndigheden sættes på sagen mht. den person, der er flyttet til DK. Økonomiudvalget holdes løbende orienteret om sagens forløb. Herudover skal nødvendige parthøringer gennemføres uden ophold.

Beslutning:


PKT. 5. ANSØGNING OM BUDGETOMPLACERING 2015

Ansøgning om budgetomplacering af midler fra Erhvervs- og Arbejdsmarked, og Børn- & Kultur-området

Hovedkonto 3 – Erhverv og arbejdsmarked
Hovedkonto 5 – Kultur

Lovgrundlag:
Styrelsesloven § 44

Økonomiske konsekvenser:
Ingen økonomisk konsekvenser da det er budget midler der flyttes internt.

Direktionens indstilling: Indstilles godkendt.

ØP-Beslutning 11/2015: Godkendt. Videresendes Kommunalbestyrelsen med anbefaling om god-kendelse for så vidt angår tillægsbevilling samt de budgetomplaceringer, der indeholder lønmidler.

Beslutning:


PKT. 6. BUDGET 2016 – KOMMUNALE BOLIGER (OPLÆG BOLIGSELSKABET INI).

INI har fremsendt deres reviderede oplæg til budget 2016.
For at holde huslejeniveauet så lavt som muligt, har INI indarbejdet nye udregningsmetoder i kapi-talafkastet, således at kapitalafkastet udregnes på baggrund af markedsprisvurderinger i stedet for opførelsessummen på den enkelte lejlighed.
Dertil har INI også udtaget de skimmelramte lejligheder af deres budget, da Kommunen jo har fået en kassekredit på 18,8 mio kr. til disse skimmelramte boliger.

Lovgrundlag:
Styrelsesloven § 41, stk. 1.

Økonomi:
Som beskrevet i bilaget.

Den Tekniske chef’s indstilling:
at budgettet gennemgås og beslutningen oversendes økonomiudvalget.

BESLUTNING Teknisk udvalg
Budgettet godkendt til videresendelse til Økonomiudvalget

Direktionens indstilling:
Indstilles til godkendelse, idet det første modtagne materiale var ubrugeligt. Det indstilles at husle-jenedsættelserne tages op til endelig godkendelse sammen med budget 2016 og til effektuering 1. januar 2016. Det indstilles endvidere at der anvendes 3 millioner kr. fra kapitalafkastet til akutte bygningsrenoveringer.

ØP-Beslutning 11/2015: Videresendes Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

Beslutning:


PKT. 7. REVISIONSBERETNING NR. 20 & FORSLAG TIL BESVARELSE

Økonomisk forvaltning fremsender
* Beretning nr. 20 Selvstyreområde under kommunal regnskab 2014 samt forslag til besvarelser af beretning.

Kommune Kujalleq beretning nr. 20. er modtaget Ultimo september 2015.

Lovgrundlag:
Styrelseslovens § 48

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Direktionens indstilling:
Indstilles oversendt kommunalbestyrelsen med anbefaling.

ØP-Beslutning 11/2015: Videresendes Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse. Økonomiudvalget udtaler sin kritik af at forvaltningscheferne ikke har besvaret revisionsberetningen for deres forvaltningsområder, hvorfor økonomichefen har måttet udarbejde besvarelsen. Udvalget noterede at kommunaldirektøren indkalder de pågældende forvaltningschefer samt påser at lignende ikke sker igen.

Beslutning:


PKT. 8. REVISIONSBERETNING NR. 21 & FORSLAG TIL BESVARELSE.

Økonomisk forvaltning fremsender
* Beretning nr. 21 samt forslag til besvarelser af beretning.

Kommune Kujalleq beretning nr. 21. er modtaget ultimo september 2015.

Lovgrundlag:
Styrelseslovens § 48

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Direktionens indstilling:
Indstilles oversendt kommunalbestyrelsen med anbefaling.

ØP-Beslutning 11/2015: Videresendes Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse. Økonomiudvalget udtaler sin kritik af at forvaltningscheferne ikke har besvaret revisionsberetningen for deres forvaltningsområder, hvorfor økonomichefen har måttet udarbejde besvarelsen. Udvalget noterede at kommunaldirektøren indkalder de pågældende forvaltningschefer samt påser at lignende ikke sker igen.

Beslutning:


PKT. 9. KOMMUNE KUJALLEQ BEREDSKABSPLAN.

For Kommune Kujalleq er der udarbejdet en ny beredskabsplan

Beredskabsplanen anvendes ved hændelser, hvor der er behov for at etablerer en krisestyringsor-gansation til at håndtere hændelsen.
Planen har til formål at beskrive forhold angående etablering af en krisestyringsorganisation som gør det muligt at Kommune Kujalleq hurtigt og effektivt kan løse sine opgaver.


Lovgrundlag:

Økonomi:

Direktionens indstilling:
At udarbejdet materiale fra beredskabschef godkendes og iværksættes.

ØP-Beslutning 11/2015: Videresendes Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

Beslutning:


PKT 10. ANBEFALINGER ANGÅENDE KOMMUNE KUJALLEQ`S FREMTIDIGE AS-FALTPRODUTION.

Oplæg om fremtidig asfaltprodukti-on.

Lovgrundlag:

Økonomi:
Beløb til finansiering afsættes under anlægsområdet

Direktionens indstilling:
At der gives 2.5 mio. kr. til asfaltværket på det forestående kom.best i forbindelse med budget 2016.

ØP-Beslutning 11/2015: Videresendes Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse. Efter-som der er vejfolk ved samtlige byer, skal disse udbedre huller i vejene løbende

Beslutning:


PKT. 11. BUDGET 2016.

Fortsættelse af behandlingen af budget 2016, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning ved møde 04/2015 den 23. oktober 2015 ved 1. behandling

1. BEHANDLING AF BUDGET 2016.

Foreløbige budgetrammer for 2016, udarbejdet af økonomisk konsulent Claus W. Hansen, vedlægges som bilag.
Tidsplan for budgetarbejdet.
Lovgrundlag: Styrelseslovens § 41, stk. 1.
Økonomiske konsekvenser:
Fremgår af materialet
Direktionens indstilling:
At udvalgene fortsætter budgetarbejdet med de foreløbige arbejdsbudgetrammer samt at det samlede forslag oversen-des kommunalbestyrelsen med anbefaling.
ØU 09/2015: Budgetforslaget for hovedkonto 1 godkendes. Det samlede budgetforslag oversendes kommunalbestyrel-sen med anbefaling om godkendelse.
Beslutning: Godkendt.

Der gives administrationen bemyndigelse til at give forhåndstilsagn om 20/20/60 kommunal medfi-nansiering til ansøgere herom.

Forslag skal drøftes i Økonomiudvalget med indstilling overfor kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag: Styrelseslovens § 25, stk. 1 og § 41.

Økonomi:

Direktionens indstilling:
Indstilles godkendt, når endeligt budgetoplæg foreligger.

ØP-Beslutning 11/2015: Videresendes Kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse. Omkring de uspecificerede anlægsmidler på 11 mio. kr., foreslåes følgende: 2,5 mio. til asfaltværket, 2,2 mio. yderligere til alderdomshjemmet i Nanortalik, 300 t.kr. til forsamlingshuset i Alluitsup Paa, 200 t.kr. til 2 frostsprængte ældreboliger i Alluitsup Paa, og de resterende 6 mio. til kunstgræsbaner, hvor kommunen afholder 50% som tilskud, således at initiativforeningerne i hver by, selv har frihed til at vælge størrelse og omfang af kunstgræsbane. Herudover enedes man om etablering af en pulje, som skal anvendes til særlige indsatsområder, eksempelvis socialområdet og skoleområdet. Derfor forhøjes de hensatte strukturmidler forhøjes med 5 mio., således at budgettet kommer op på 8 mio.

Vedr. anlægsmidlerne på 2015-budgettet skal der ske en negativ tillægsbevilling, således at ufor-brugte anlægsmidler overføres til 2016 budgettet.

Der gives administrationen bemyndigelse til at give forhåndstilsagn om 20/20/60 kommunal medfi-nansiering til ansøgere herom. Derfor budgetteres der fra 2017 årligt med afsættelse af
4 millioner kr. til 20/20/60 byggeri, svarende til kommunal medfinansiering af 14 boliger
årligt.

Beslutning:

PKT. 12. FORSLAG TIL MØDEDATOER FOR KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER I 2016.

Administrationen foreslår følgende mødedatoer for Kommunalbestyrelsesmøder i 2016:

• 16. marts Narsaq
• 25. maj Nanortalik
• 28. september Qaqortoq
• 23. november Qaqortoq

Lovgrundlag: Styrelseslovens § 8

Økonomiske konsekvenser:

Direktionens indstilling: Mødekalenderen udbygges med fagudvalgenes mødedatoer og indsættes i KK-kalenderen mhp. løbende opdatering.

Beslutning:


PKT. 13. EVT.
Mødet varede fra kl.
Jørgen Wæver Johansen Simon Simonsen Kista P. Isaksen


Manasse Semsen Ole Mølgaard-Motzfeldt Ánásse Kleist Karolussen


Samuel Simonsen Benjamin Kielsen Karla E. Bisgaard


Stine Egede Nørbæk Kista Isaksen Avaaraq Olsen


Kelly Berthelsen Henrik Brummerstedt Jo-sef PetersenAfsnit 2 

Afsnit 3 

Navn

Afdeling

Telefon

Email