Referat 07_2018

Kommunalbestyrelsens møde i Qaqortoq 28. november 2018