airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Assisterende skolepsykolog


Kommune Kujalleq i Grønland søger assisterende skolepsy-kolog på særlige åremålsvilkår

I Kommune Kujalleq er 1 stilling som assisterende skolepsykolog ledig til besættelse pr. 1. novem-ber 2016 eller snarest derefter efter aftale.
Ansøgningsfrist:
31. oktober 2016
Sted/Afd:
Qaqortoq
Tiltrædelsesdato:
1. november 2016
Løn:
I henhold til gældende overenskomster
MISI-Syd er hjemmehørende i Qaqortoq og er ansvarlig for den pædagogisk psykologiske rådgiv-ning i de 3 sydgrønlandske byer. Ud over skolerne i Qaqortoq betjenes skolerne i Narsaq og Nanor-talik, tilhørende bygder samt daginstitutioner i Kommune Kujalleq. (børn og unge 0 – 18 år). Konto-ret er normeret med 4 stillinger: ledende psykolog, assisterende psykolog, konsulent for specialun-dervisning og en kontorfuldmægtig.

Organisatorisk er MISI placeret som en afdeling under Børne – og kulturforvaltningen. Ledende skolepsykologs nærmeste administrative overordnede er forvaltningschefen for Børn og kultur, der er placeret på kommunekontoret i Nanortalik.

Forvaltningsområdet omfatter skoler, hjemmeundervisning, daginstitutioner, dagpleje, førskoleakti-viteter, MISI samt kultur – og fritidsområdet. Se mere om kommunen og forvaltningsområdet i kommunes hjemmeside www.kujalleq.gl .

Vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 54 30 eller mobiltelefon +299 49 27 51 for yderligere informationer. Hendes e-mail er thkr@kujalleq.gl.

MISI´s arbejde er krævende, alsidigt og spændende med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
Vi søger en psykolog, der kan arbejde i et system, som bygger på grønlandsk sprog og kultur, der har erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge, evne til at arbejde selvstændigt og fleksibilitet i forhold til mangeartede opgaver og ikke mindst gode samarbejdsevner.

Ansættelse på særlige vilkår:
For at tiltrække kvalificerede ansøgere tilbydes ansættelse efter Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Det betyder i praksis, at den ansatte og dennes familie efter hver 12 måneders an-sættelse ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædelsesbeløb på 18.000 kr. pr. ansættelsesår i 1991-niveau, som indsættes i en lukket konto. Fratrædelsesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

I øvrigt gælder § 11 i Overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedafta-le af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsitua-tionen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

Tiltrædelsesrejse:

Der ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fra-trædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Yderligere oplysninger, herunder løn- og ansættelsesforhold, kan fås ved henvendelse til forvalt-ningschef for Børn og kultur i Kommune Kujalleq, Jens Korneliussen tlf. +299 70 41 00 eller direkte +299 61 41 01. Der kan også skrives til e-mail: jeko@kujalleq.gl.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættel-sen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.
Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen

E-mail adressen kan benyttes til fremsendelse af ansøgningen, såfremt man har underskrevet og indscannet ansøgningen med tilhørende bilag.

Ansøgningsfristen er mandag den 31. oktober 2016.

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag stiles til:
Kommune Kujalleq
Børne – og kulturforvaltningen
Postboks 166
3922 Nanortalik
bkforv@kujalleq.gl