airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

Ansøgningsfrist:
20. maj 2020
Tiltrædelsesdato:
1. juni 2020

Afsnit 1 

Plejefamiliekonsulent i Narsaq

 

Børne- og ungeområde i Kommune Kujalleq søger engageret plejefamiliekonsulent i Narsaq med tiltrædelse den 1. juni 2020 eller efter nærmere aftale.

 

Arbejdsopgaver:

 • Forestå rekruttering af plejefamilier i distriktet – herunder også deltager i rekrutteringsindsats og informationskampagner om familieplejeområdet.

 • Fører aktiv opsøgende personrettet tilsyn med børn anbragte i kommunalformidlet familiepleje. Fører aktiv opsøgende driftsorienteret tilsyn på familieplejeområdet. Er forpligtet til at aflægge mindst to besøg pr år hos hver plejefamilie i distriktet, hvor kommunen har anbragt børn. Udarbejder besøgsnotat ifm. hvert besøg. Yder supervision og løbende sparring til plejefamilier som en del af kommunens service på området.

 • Deltager i handleplansmøder sammen med plejefamilien, og efterfølgende giver sparring og supervision til plejefamilien i forhold til at implementere handleplansmålene i det daglige arbejde i plejefamilien.

 • Visiterer børn til familiepleje, Matcher børn med plejefamilier som udgangspunkt for nærmere vurdering og indstilling til godkendelse.

 • Sammen med sagsbehandlere på børneområdet undersøger ansøgninger om plejetilladelse fra plejefamilierne og indstiller dem til godkendelse eller afslag.

 • Fører vejledning og supervision af plejefamilier i distriktet og har konsulentfunktion i forhold til socialafdelingens samarbejdspartnere vedr. familieplejeområdet.

 • Bidrager til at der opretholdes jævnligt kontakt med, på den ene side, de kommunalt anbragte børn og deres plejefamilier, og på den anden, biologiske forældre og andre pårørende / personer i barnets socialt netværk.

 • Har diverse administrative aktiviteter i forbindelse med opgaver i plejefamilier. Er forpligtet til at anvende relevante IT moduler på området. Skal opdatere regelmæssig (mindst 1 gang om måned) alle oplysninger om anbragte børn i distriktet i IT systemet, så systemet kan anvendes til statistik på anbringelsesområdet. Er især opmærksom på, at alle oplysninger om akutte anbringelser i familiepleje bliver registreret og opdateret i systemet.

 • Deltager i iværksættelse og tiltag der bliver aftalt i forbindelse med ophør af anbringelse, herunder efterværn, så der tages hånd om barnet eller den unge persons fremtid.

 • Fører tæt tilsyn og detaljeret statistik ifm. akutte anbringelser, og aflastningsophold. 

 • Arbejder aktivt, både internt og tværfagligt. Efter behov deltager i teammøder på børneområdet, netværksmøder og møder i tværfagligt samarbejdsgruppe ifm. børnesager.

 • Udarbejder besøgsnotater og socialrapporter ifm. ansøgninger om adoption af plejebørn i kommunen, herunder børn anbragt i privatarrangeret familiepleje.

 • Deltager aktivt i beredskab vedr. seksuelle krænkelser af børn.

 • Forestå gruppeforløb – og udviklingsforløb for plejefamilier. Er tovholder ifm. alle kursus- og undervisningsaktiviteter på familieplejeområdet.

 • Udveksler erfaring med familieplejekonsulenter i andre distrikter i Kommune Kujalleq og andre kommuner til at udvikle og effektivisere sin rolle og opgaver. Deltager i netværksmøder på familieplejeområdet både på det kommunale plan og på landsplanen.

 • Tager sig af alle forefaldende ”ad hoc” arbejdsopgaver på børneområdet i distriktet, hvis der er behov for dette, fx pga. sygefravær, ferie eller lignende.

 

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver eller tilsvarende
 • Praksiserfaring     
 • Indgående kendskab til børne- og familieområdet samt relevant lovgivning
 • Kendskab til arbejdet med/metoder vedr. sårbare familier og anbringelser

 

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbelt sproget ansøgere (grl/dk) foretrækkes

 

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

Børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest.

Børneattesten vil indgå i kommunens vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.

 

Ansættelsen og aflønning efter relevant overenskomst.

 

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje og depositum efter gældende regler, ligesom rejse- og flytteomkostninger afholdes af kommunen i henhold til de til enhver tid gældende regler.

 

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse til ledende socialrådgiver / områdeleder i Narsaq, Aannguaq Poulsen på telefon +299 381529 eller mail: aapo@kujalleq.gl

 

Ansøgning, vedlagt straffeattest, samt med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af uddannelsesbevis, arbejdsgiverudtalelser m.v. skal være kommunen i hænde senest 20. maj 2020 og sendes til kommunens mail:

 

Kommune Kujalleq

HR-afdeling

Postboks 514

3920 Qaqortoq

job@kujalleq.gl

 

 

Med fokus på højere folkesundhed har Kommune Kujalleq indført røgfri arbejdstid på samtlige Kommunale arbejdspladser. Dette med virkning fra 1. januar 2018. Yderligere oplysninger kan indhentes ved HR - afdelingen