airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udskiftning af kloak ved Illivileq i Nanortalik

På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed følgende opgave ved indhentning af underhåndsbud i hovedentreprise, "Udskiftning af kloak ved IIlivileq i Nanortalik".
14. oktober 2015

Udskiftning af kloak ved Illivileq i Nanortalik 

UDBUDSANNONCE

14. oktober 2015

På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed følgende opgave ved indhentning af underhåndsbud i hovedentreprise, "Udskiftning af kloak ved IIlivileq i Nanortalik".

Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:

 Udgravning og jordarbejder

 Terrænbefæstelsesarbejde

 Kloakledningsarbejde

Kommunens kontaktperson er : William Jagdev - dir. Tlf. 645406 – mail : wija@kujalleq.gl

Udbudsmaterialet

Det samlede udbudsmateriale omfatter:

1. Udbudsskrivelse (US) af oktober 2015.

2. Fællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland (AP95) af november 1995 (ikke med sendt).

3. Beskrivende tilbudsliste (SA) for udførelse af samtlige arbejder af juni 2015

Udskiftning af kloak ved Ilivileq i Nanortalik.

4. Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse i SA

5. Særlige betingelser (SB) samtlige arbejder af juni 2015

6. Udskiftning af kloak ved Ilivileq i Nanortalik.

-bilag nr. 1: Tro og love erklæring

-bilag nr. 2: Kvalitetssikring og dokumentation

-udbudskontrolplan Jord- og befæstelsesarbejder

-udbudskontrolplan Kloakledningsarbejder

-bilag nr. 3: Plan for sikkerhed & Sundhed (PSS).

7. Udbudstidsplan

Udbudskriterier

Opgaven udbydes i henhold til Inatsiarsut lov nr. 11 af 2. december 2009, samt lov nr. 4 af 15. april 2011om indhentning af tilbud i Bygge- og Anlægssektoren. Opgaven vil, iht. § 15. pkt. 1,blive tildelt efter kriteriet den laveste pris.

Senest ved underskrivelse af entrepriseaftale skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation for at tilbudsgiver opfylder bestemmelserne i den grønlandske lovgivning om nærings-virksomhed. For at bedrive erhverv i Grønland skal virksomheden iht. Landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske Erhvervsregister være registreret i erhvervs-registret (GER) Tilsvarende skal virksomheden for at drive næring i Grønland, iht. Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland, samt

Landstingslov nr. 5 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland, opfylde en række betingelser til virksomhedsforhold.

Bestilling og spørgsmål til udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet kan bestilles i elektronisk form (pdf format) hos peter@t2k.dk og tvivlspørgsmål kan og skal rettes skriftligt på mail peter@t2k.dk og være i hænde hos Tegnestuen 2K senest tirsdag 10. november 2015. Spørgsmål modtaget efter ovennævnte frist kan ikke forventes at blive besvaret.

Herefter vil der udsendes et referat til samtlige tilbudsgivere.

Afgivelse af tilbud

Der modtages ikke elektroniske tilbud.

Tildelingskriteriet er den laveste pris, idet der gøres opmærksom på, at eventuelle forbehold vil blive kapitaliseret i forbindelse med sammenligning af de indkomne bud.

Licitation

Kuverten skal mærkes - "Licitation – Udskiftning af kloak ved Ilivileq i Nanortalik"

Samt dato og klokkeslæt for licitationen, tilbudsgiverens navn.

Licitationen afholdes: onsdag den 18. november 2015, kl. 14.00

hos Kommune Kujalleq, Teknik, Bolig & Miljø B1196 (1-sal) Majavej i Qaqortoq i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstedt.

Tilbud stiles til:

Kommune Kujalleq,

Forvaltning for Teknik, Bolig og Miljø

Postboks 514,

3920 Qaqortoq

Tilbudet skal være Kommunen Kujalleq i hænder inden licitation og tilbud afgives i 2 enslydende eksemplarer på vedlagte beskrivende tilbudsliste i en lukket kuvert med tydelig påskrift om opgave, entreprise og firmanavn.

Sammen med tilbuddet skal bilag 1 (Tro og love erklæring) afleveres i udfyldt stand.

Kommune Kujalleq forbeholder sig retten til at forkaste et tilbud, såfremt tilbudsgiver har

gæld og/eller restancer til det offentlige jf. vedlagte erklæring i "Særlige betingelser (SB)

dateret juni 2015".