airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq er endelig på rette kurs

Kommunalbestyrelsen har den 3. december 2015 enstemmigt vedtaget et godt gennemarbejdet budget for 2016 med tilhørende overslagsår, der alle udviser solide overskud.

Kommunens økonomi er blevet markant forbedret gennem 2015. Hvor vi tidligere har arbejdet ud fra en meget lav likviditetsprocent og har anvendt kommunens kassekreditter til driftsfinansiering, er vi nu i en helt anden situation. Vi har således siden september måned - for første gang siden kommunesammenlægningen - kunnet drive kommunen for egne midler. Driftsudgifterne er blevet gennemgået kritisk, og hvor overskuddet sidste år var på omtrent 5.mio, er det markant bedre i år. Samtidig har vi gennemført besparelser på en helt ny måde, nemlig i en opdeling af budgettet i KAN og SKAL dele. Sidstnævnte ’SKAL’ er de lovbundne, mens ’KAN’ ikke er lovbundne. I sidstnævnte dele sparer vi 7,5 procent. Denne fremgang vil vi fortsat arbejde på fremadrettet at forbedre.

På baggrund af disse forbedringer, forventer vi i indeværende år at komme ud med et tocifret million overskud på omtrent 20 mio. kr., og vi forventer også at komme ud af Naalakkersuisuts skærpede tilsyn, efter at samtlige af tilsynsmyndighedernes krav er opfyldte og mere til. I denne forbindelse vil vi gerne takke for et godt samarbejde med Selvstyret – også i denne sag.
At kommunens økonomi er forbedret markant inden for det seneste år, skyldes primært fem forhold.
Der er gennemført omfattende organisationsændringer med heraf følgende administrative be¬sparelser. Administrationen er omlagt til færre chefer og administrative enheder.
Naalakkersuisut har formået at skabe større spredning af bygge- og anlægsmidlerne, hvilket har betydet et højere aktivitetsniveau i Kommune Kujalleq for lokale virksomheder.
Naalakkersuisuts beslutning om, at udenskærs-kvoter på torsk er tildelt med landingspligt har betydet, at bearbejdning i Sydgrønland er steget fra 1.500 tons i 2013 til 11.142 tons i år, hvis de tildelte kvoter opfiskes fuldt ud.
Kommune Kujalleq har genforhandlet rentesatser på udestående i selvstyret og i finansielle in¬stitutter og har formået at aftale markante rentenedsættelser.
Efter bestræbelser i et par årtier er det lykkedes at få realiseret en mere rimelig udligningsord¬ning mellem kommunerne.

Desuden er der også planlagt omfattende anlægsopgaver i 2016, også fra selvstyrets side. Det kommunale anlægsbudget er det højeste i mange år, hvor vi bl.a. medfinansierer et nyt alderdomshjem i Nanortalik samt 20-20-60 byggerier. Flere anlægsprojekter i kommunen er kommet godt i gang, og fortsætter i den nye år, såsom udvidelsen af Campus Kujalleq, skolebyggeriet i Narsaq samt opførelse af en ny boligblok i Qaqortoq.
Endvidere er afsat i alt 18,8 millioner kr. til skimmelsvampsrenovering i udlejningsboliger over hele kommunen, og især vil der afsættes midler til renovering af ældreboliger.
Der er afsat midler til kloakrenoveringer, og det er forventeligt, at der sker en større renovering af forbrændingsanlægget fra 2016. Det er desuden besluttet, at der skal ske en renovering af asfaltanlægget i Qaqortoq.
Kommunalbestyrelsen har, i ønsket om fremme af sports- og kulturaktiviteter, bevilliget 6 millioner kr. i 2016 og 2017 til medfinansiering af kunstgræsbaner, og hvor det forudsættes, at befolkninger og foreninger i de pågældende byer selv bidrager til realisering af disse projekter.
I året 2016 vil kommunalbestyrelsen have sat fokus på folkeskolen som særligt indsatsområde for at sikre bedre læringsrammer i indsatsen for et kvalitetsløft af folkeskolen.
Til fremme af strukturarbejde med børn og unge, unge ledige og ældreindsatsen, er der blevet afsat en pulje på 8 mio. kr., som i 2016 vil blive aktiveret for at støtte op om de politiske initiativer på områderne.
De kommunale takster er uændrede, ligesom der er tale om en uændret skatteprocent på 28.
Der er indgået et omfattende kursus of kompetenceudviklingssamarbejde med Campus Kujalleq for kommunens ansatte, hvilket efter evaluering agtes fortsat i det kommende år.
Kommune Kujalleq har lagt op til et intensiveret samarbejde med erhvervslivet for at forbedre de strukturelle vilkår for erhvervene med henblik på at indgå aftaler om kvalificering og ansættelse af arbejdsløse.
På boligområdet har kommunalbestyrelsen gennemført huslejenedsættelser i det kommunale udlejningsbyggeri. Disse bestræbelser er sket med henblik på at give økonomiske forbedringer for de kommunale lejere. Der vil ske huslejenedsættelser på mellem 1,3 og 13,4 procent alt afhængigt af boligafdelingens beliggenhed.
Med det vedtagne budget har kommunalbestyrelsen konsolideret kommunens økonomi og fremtidssikret den. Kommunalbestyrelsen forventer således at komme ud med et overskud på 17,8. mio. kr. i 2015.
Vi er på rette kurs og har skabt et godt fundament for fremtiden.


Jørgen Wæver Johansen
Borgmester
jwj@kujalleq.gl