airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fiskere ønsker mulighed for at komme ud på bankerne i Sydgrønland!

TUSAGASSIORFINNUT NALUNAARUT / PRESSEMEDDELELSE
Qaqortoq, 13.december 2015
Fangst- og Fiskeriseminar i syd
11-12 december 2015
13. december 2015
Der er kun en begrænset mængde fisk i de sydgrønlandske fjorde, mens at der er rigeligt med torsk på bankerne umiddelbart ud for Sydgrønland. Fiskere og fangere ønsker derfor at der skabes mulighed for at fiskerne i Sydgrønland kan deltage i det udenskærs fiskeri. Dette ses som vejen ud af de sydgrønlandske fiskeres alvorlige situation, altså at der skabes geografiske kvoter for de lokale fiskere indenfor torsk og rejefiskeriet.

Dette var konklusionen fra en to dages workshop i Qaqortoq fredag og lørdag den 11. – 12. december omhandlende situationen for fanger- og fiskerierhvervet, med deltagelse af fiskere og fangere, fiskeindustrien, Naturinstituttet, KNAPK, Grønlandsbanken, politikere fra såvel kommunalbestyrelsen som Inatsisartut, samt embedsfolk fra Kommune Kujalleq.


Muligheder for at komme ud på bankerne
Naturinstituttet og fiskerne var enige om den nuværende situation for fiskeriet i Sydgrønland, altså at der var meget lidt torsk i fjordene i syd, mens at der var rigeligt med torsk på de udenskærs banker. Men det udenskærs fiskeri er lukket for de lokale fiskere, idet det kræver såvel kvoter som fartøjer, og sidstnævnte kræver finansiering. Og bankerne udtaler at finansiering kræver sikkerhed, herunder gennem tilsagn om kvoter, og helst dersom det var muligt – flerårige kvoter.

Fiskerne har observeret at der ofte lige udenfor 3-sømile grænsen er rigeligt med torsk, specielt om sensommeren og efteråret, men det er ikke muligt for fiskere med kystnært licens at gå udenfor 3-sømils grænsen. Fiskerne udtaler at ”der bør være mulighed for at de kystnære fiskere med licens i Sydgrønland får mulighed for at anvende denne ressource”.

Fiskernes ønsker bliver også støttet af fiskeindustrien, således udtaler direktør Hentzar Petersen fra fiskerifirmaet Arctic Prime Production (APP) ”at det vil være særdeles godt om fiskerne fik mulighed for at gå udenfor 3-sømils grænsen på torskefiskeri, og ligeledes godt om lokale fiskere kunne gå sammen om at anskaffe linebåde til det udenskærs torskefiskeri”.

Mulighed for et nyt rejefiskeri i Sydgrønland:
Fiskerne fortæller videre, at der fortsat er mange rejer i Sydgrønland, og de udtaler ”at årsagen til at rejefiskeriet er stoppet de seneste år er at fabrikkerne er lukket her i syd, men ressourcen er her fortsat, og vi kan ikke tillade at lade denne ressource ligge uberørt”. Fiskerne udtaler at der skal åbnes for nye udenskærs kvoter til de lokale rejefiskere i syd, og såfremt der ikke er fabrikker til at aftage vores fangst, bør vi satse på små søkogere, med tilhørende pakkerier og frysere på land.

Behov for nye erhvervsjoller i syd:
Fangerne og fiskerne udtaler ”at der er et stort behov for en fornyelse af erhvervsjollerne i Sydgrønland, da mange gamle joller er i en sørgelig stand, og dermed er der en stadig øget risiko for at joller forliser”. Det forstås at Naalakkersuisut har fokus på Sydgrønland vedrørende erhvervsjoller, men problemet er at få finansieret den del af prisen som ligger ud over selvstyrets tilskud.

Simon Simonsen (S), formand for Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget i Kommune Kujalleq, udtaler ”at Kommune Kujalleq vil støtte denne fornyelse af erhvervsjollerne, og man vil undersøge mulighederne for at være behjælpelig med at finde løsninger på at finansiere de pågældende restbeløb”.

Fangst på isbjørn og hvalros:
Der er en stadig større bestand af isbjørn i Sydgrønland, med en permanent bestand ved Aappilattoq bygd i Nunap Isua-området, og med kun en lille kvote på 4 dyr årligt, er isbjørnene blevet et stadigt voksende problem. Derfor ønskes der en større kvote på isbjørne, og isbjørne som skydes ved fåreholdersteder, ønskes man ikke skal indregnes i kvoten. Videre udtrykker fangerne, at der bør være mulighed for jagt på strejfende hvalrosser i kommunen.

Skal sikres at bygdeanlæg er åbne:
Mange bygdeanlæg i syd er desværre lukkede, specielt efter AGF’s konkurs for år tilbage, men det er fortsat en nødvendighed for fiskere og fangere at der er mulighed for indhandling i bygderne, da fangst og fiskeri oftest er den eneste mulighed for indtægt i bygderne. Simon Simonsen (S) udtaler at ”Inatsisartut og Naalakkersuisut bør sørge for at bygdeanlæggene er åbne, gennem at fremme etableringen af nødvendige servicekontrakter for at holde anlæggene åbne”.
Borgmester Jørgen Wæver Johansen (S) udtaler at Kommune Kujalleq har fokus på udvikling af fiskeriets infrastruktur i bygderne, således investerer Kommune Kujalleq i 2016, i samarbejde med selvstyret, i to nye jolleværksteder på hver 144 m2 i kommunens to største fiskeribygder Aappilattoq og Alluitsup Paa.

Kista Isaksen (IA), næstformand i erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalget, udtaler ”at man der skal sikres råvarer til småskala-produktioner i bygderne, gennem tætte samarbejder mellem fiskeriet på bankerne og f.eks. de lokale producenter af tørfisk i bygderne, for derved at sikre beskæftigelse året rundt i bygdernes indhandlingsanlæg”.

En regional konsulenttjeneste for fangst og fiskeri:
Der er muligheder for en udvikling af fiskeriet i syd, men en udvikling af et nyt fiskeri kræver god planlægning og kontakt til investeringskilder. Derfor blev der på seminaret udtrykt et klart ønske om etableringen af en konsulenttjeneste for fiskeri i Sydgrønland. Fiskerne udtaler at ”der bør søges en model lignende den som findes for konsulentbistanden overfor fåreholderne, evt. kunne man arbejde sammen med disse konsulenter”.

Konkluderende bemærkninger:
”Det må konkluderes at torsken åbenbart ikke vil etablere sig i vores fjorde, hvorfor det udenskærs fiskeri er nøglen til udvikling af fiskeriet i Kommune Kujalleq” oplyser Kista Isaksen. Fiskeriet er fortsat en væsentlig del af grundlaget for Kommune Kujalleq’s velfærd, men det indenskærs fiskeri har befundet sig i en stadig krise de seneste tiår, men samtidig skal fiskerne søge større samarbejde for at opnå de bedst mulige anvendelser af ressourcerne, udtaler Kista Isaksen videre.

Suka Frederiksen (S) og Vivian Motzfeldt (S), medlemmer af Inatsisartut, siger sammenstemmende at den udenskærs torskebestand ud for Sydgrønland skal anvendes til at udvikle det lokale fiskeri samt for at skabe varige arbejdspladser i Kommune Kujalleq: ”Det er tydeligt at der nu er mange torsk i havet ud for vores kommune, og vi bør anvende disse store fiskeressourcer som nu åbenbart er indvandret til vores farvande fra Island, og dette nye torskefiskeri skal komme vores befolkning til gavn”.

Borgmester Jørgen Wæver Johansen er enig i vurderingerne fra Suka Frederiksen, Vivian Motzfeldt og Simon Simonsen, og borgmesteren supplerer med: ”at det er afgørende at der tilvejebringes de nødvendige kvoter med landings- og forædlingspligt til såvel større som mindre aktører. Det er den eneste realistiske mulighed for nærværende, men samtidig skal jeg opfordre til at selvstyret uddelegerer ressourceadministrationen til kommunerne, så vi i langt højere grad kan styre kvotetildelingerne og dermed økonomien i og værdimaksimeringen af vores egne ressourcer”

Suka Frederiksen orienterede videre om efterårssamlingens debat om fiskeriudviklingen i Sydgrønland, hvor det var blevet konkluderet at der var behov for et særskilt udviklingsinitiativ i Kommune Kujalleq, hvilket Naalakkersuisut skal følge op på i den kommende tid.

Enighed på tværs af partiskel
”Torsken er kommet retur til vores udenskærs farvande, og det er en realitet hvor linebådene hurtigt fyldes op på deres togter ud til de udenskærs fiskebanker – og nu bør flere lokale fiskere ud på bankerne”, konkluderer Simon Simonsen. Videre udtaler Simon Simonsen at der bør være kvotetilsagn for længere årrækker til aktører, som ønsker at etablere større forædlingsindustri samt til fartøjsanskaffelser.

Politikerne i Kommune Kujalleq ønsker derfor, på tværs af partiskel, en fokus på torskekvoterne udfor Sydgrønland; for at lokale fiskere kan anvende disse udenskærs ressourcer, som videre bør være omfattet af landings- og forædlingspligt til fiskefabrikkerne i kommunen.Kontakt for yderligere oplysninger:

Borgmester Jørgen Wæver Johansen 559672, jwj@kujalleq.gl
Udvalgsformand Simon Simonsen: 493317, sisi@kujalleq.gl
Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen: 497423, suka@ina.gl
Erhvervsudviklingschef Kenneth Høegh: 565604, keho@kujalleq.gl