airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudsannonce "Udskiftning af kloak ved Torvevej og Vatikanbakken i hovedentreprise".

På bygherrens vegne af Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed følgende opgave ved indhentning af underhåndsbud i hovedentreprise, "Udskiftning af kloak ved Torvevej og Vatikanbakken i hovedentreprise.
21. april 2016

Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:

  • Udgravning og jordarbejder
  • Terrænbefæstelsesarbejde
  • Kloakledningsarbejde

Kommunens kontaktperson er : William Jagdev - dir. Tlf. 645406 – mail : wija@kujalleq.gl
Udbudsmaterialet

Det samlede udbudsmateriale omfatter:
1. Nærværende udbudsannonce.
2. Tilbuds og fordelingslister
3. Særlig arbejdsbeskrivelse (SA)
4. Tegninger i henhold til tegningsfortegnelse i SA
5. Særlige betingelser (SB) inkl. bilag
6. Udbudstidsplan (Beskrevet i SB)

Udbudskriterier

Opgaven udbydes i henhold til Inatsiarsut lov nr. 11 af 2. december 2009, samt lov nr. 4 af 15. april 2011om indhentning af tilbud i Bygge- og Anlægssektoren. Opgaven vil, iht. § 15. pkt. 1, blive tildelt efter kriteriet den laveste pris.

Senest ved underskrivelse af entrepriseaftale skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation for at tilbudsgiver opfylder bestemmelserne i den grønlandske lovgivning om næringsvirksomhed.
For at bedrive erhverv i Grønland skal virksomheden iht. Landstingslov nr. 10 af 29. oktober 1999 om Det Grønlandske Erhvervsregister være registreret i erhvervsregistret (GER) Tilsvarende skal virksomheden for at drive næring i Grønland, iht. Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland, samt Landstingslov nr. 5 af 27. marts 2006 om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland, opfylde en række betingelser til virksomhedsforhold.

Registrering af tilbudsgiver

Tilbudsgiver skal registrere sig hos Inuplan A/S, så meddelelse om evt. rettelsesblade kan fremsendes til tilbudsgiver. Registrering skal være skriftlig ved fremsendelse på email til adressen: qaqortoq@inuplan.gl

Spørgsmål til udbudsmaterialet

Tvivlspørgsmål skal rettes skriftligt og være i hænde hos Inuplan A/S, Post Box 145, 3920 Qaqortoq, email: jbu@inuplan.gl (kontaktperson: Jens Buhl) senest fredag d. 13.maj 2016 kl. 10.00. Herefter vil der eventuelt udsendes et referat til samtlige registrerede
tilbudsgivere senest d. 18. maj 2016.

Spørgsmål modtaget efter ovennævnte frist kan ikke forventes at blive besvaret. Tildelingskriteriet er den laveste pris, idet der gøres opmærksom på, at eventuelle
forbehold vil blive kapitaliseret i forbindelse med sammenligning af de indkomne bud.

Afgivelse af tilbud

Tilbud afgives på vedlagte tilbudslister i en lukket kuvert med tydelig påskrift om opgave, entreprise og firmanavn.

Tilbud stiles til:

Kommune Kujalleq - Qaqortoq
Postboks 514
3920 Qaqortoq

Der modtages ikke elektroniske tilbud.

Tildelingskriteriet er den laveste pris, idet der gøres opmærksom på, at eventuelle forbehold vil blive kapitaliseret i forbindelse med sammenligning af de indkomne bud.
Kommune Kujalleq forbeholder sig retten til at forkaste et tilbud, såfremt tilbudsgiver har gæld og/eller restancer til det offentlige jf. vedlagte erklæring i ”Særlige betingelser(SB) dateret den 01.12.2015 – Bilag nr. 8”

Licitation

Der vil blive afholdt licitation:

Tirsdag d. 31. maj 2016 kl. 14:00

hos Inuplan A/S, Peter Høeghsvej B774, 3920 Qaqortoq, i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbuddene skal afleveres til den som forestår
licitationen.

For at tilbuddet skal være konditionsmæssigt, skal alle positioner i tilbudslisten være udfyldt.

Tilbud afgives i 2 enslydende eksemplarer. Kommune Kujalleq forbeholder sig retten til at forkaste et tilbud, såfremt tilbudsgiver har gæld og/eller restancer til det offentlige jf. vedlagte erklæring i ”Særlige betingelser (SB).