airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Familiecenteret

Vores formål med arbejdet, er at sikre trivsel og udvikling hos udsatte børn og unge og familier i Kommune Kujalleq, hvilket sker i tæt samarbejde og dialog med borgeren, men også med andre instanser, herunder Socialforvaltningen, Sundhedsvæsenet og Skolevæsenet, samt daginstitutionerne ved behov osv.
Familiecenterets personale består af psykologer, psykoterapeut, familievejledere, ungerådgivere og tidlig indsats medarbejdere. Nedenunder kan du læse mere om disse.

Åben rådgivning  

Hver tirsdag tilbyder vi åben rådgivning for alle borgere med behov for vejledning, støtte og samtale mellem kl.10.00-12.00 og 13.00-15.00 i vores familiecenter/huse.

Her er enhver borger velkommen til at komme eller ringe til Familiecenteret/husene under åbningstiden.
Borgeren skal inden samtale udfylde en seddel om problemstilling samt fornavn og dato.

Bemærk, at varigheden af samtalen er maks. 45 min. pr. klient.

Udenfor vores åbningstid kan man ringe til ’TUSAANNGA’ tlf: 80 11 80 eller sende en SMS til 1899, hvis man har behov for samtale/rådgivning. Det er et tilbud om anonymt telefonrådgivning for alle borgere i Grønland.

TUSAANNGA kan kontaktes i tidsrummet:
Mandag-torsdag: kl. 9.00 – 22.00
Fredag og lørdag: kl.16.00 – 04.00
Søndag: kl.16.00 – 22.00.

Til personer med volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner er der gratis og anonymt behandlingstilbud om hjælp hertil gennem ALLIAQ

ALLIAQ kan kontaktes:
Mandag og torsdag i tidsrummet 20:00 - 22:00.
TLF: 34 50 40
Hjemmeside <a href="https://www.alliaq.gl/da">Alliaq</a>

Forløbet 

For at kunne have et forløb i Familiecenteret skal man først henvises af en sagsbehandler fra Socialforvaltningen i kommunen ved udfyldelse af et visitationsblanket. Kontakt en sagsbehandler i dit lokale socialforvaltning (link) for hjælp hertil.

Når I kommer i et forløb hos os, kan det strække sig over en kortere eller længere periode, alt efter hvilke udfordringer, I står overfor. Forløbet kan bestå af både samtaler i vores lokaler, hjemmebesøg, gruppeaktiviteter, alt efter hvilket tilbud du/I får.

Det er altid den enkelte behandler, der laver en faglig vurdering af, hvordan forløbet skal sammensættes. Som udgangspunkt får man tilbudt op til 8 samtaler hos en behandler. Ved den sidste samtale (eller til en statusmøde) kan forløbet forlænges, hvis det vurderes relevant.

Forberedelse til opstart  

Hvis du/I er blevet henvist, kan det være gavnligt for dig og jer som familien, hvis I – inden opstart af forløbet- bruger tiden på at forberede jer på opstarten og ser perioden som starten på nogle forandringer.

Her kan I gøre jer nogle overvejelser om, hvilke små ting, der måske kan ændres for at øge trivslen hjemme hos jer. Disse tanker kan være en god begyndelse på forandring. I kan også derhjemme tale om jeres forventninger til forløbet – hvad ønsker I hver især for jer og jeres familie?

Neriusaaq 

Neriusaaq er et værested for udsatte børn og unge i alderen 6-18 år i Qaqortoq og fungerer desuden som støtte-kontakt person for visiterede børn og unge.

Formålet er, at børn, som mistænkes eller som man har viden om, har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og skånsomt indsats samlet på ét, børnevenligt sted.

Ligeledes er formålet, at Neriusaaq skal anvendes som led i den socialfaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om overgreb mod et barn eller ung.

Der er tværfaglig samarbejde med psykologer og der anvendes forskellige former for evidensbaserede tests til undersøgelser af børn og unges trivsel osv.

Den længere sigtede mål er, at sikre en hurtig og kvalificeret indsats til børn og unge udsat for overgreb, således at psykisk mistrivsel mindskes.

Til dagligt er der åbent fra kl.08.00-16.00 og der er to ansatte Børne- og ungerådgivere, som varetager den daglige drift af værestedet. Deres arbejde går bl.a. det ud på at være sammen med og skabe gode og trygge relationer til børnene.

Der ydes konsultativ bistand til myndighedsrådgivere i Kommunen, derudover bistår medarbejderne i Neriusaaq med udredninger og undersøgelser af børn, samt sager af akut karakter med mulighed for iværksættelse af krisestøtte- og behandling.

Der arrangeres aktiviteter med børnene, såsom madlavning, fællesspisning, vandreture, koloniture og lignende, hvor børnene får mulighed for at få succesoplevelser, som kan være med til at styrke og udvikle børnene.

Der er samtalerum og afhøringslokale i Neriusaaq og her kan der afholdes individuelle samtaler og politiafhøring af børn og unge ved behov.

Normalt er børnene og de unge i grupper til hverdag, hvor de laver forskellige former for aktiviteter med børne- og ungerådgiverne, men om mandagen har de mulighed for at have individuelle samtaler.

Opgaver Neriusaaq IKKE kan varetage:
• vi kan ikke fungere som støttepersoner i skole- og eller daginstitution.
• Vi kan ikke varetage opgaver i forbindelse med efterværn for unge over 18 år.
• Vi kan ikke være mellemled mellem plejeforældre og biologiske forældre.
• Vi kan ikke altid følge et barn videre i systemet fx fåreholdersted, døgninstitution osv.

For at kunne have være i Neriusaaq, skal man først visiteres via en sagsbehandler fra Socialforvaltningen til Familiecenteret. Hvis Familiecenteret vurderer at barnet/den unge har brug for en ungerådgiver, visiteres det videre til Neriusaaq.

Det vil sige, at når et barn/ung får tildelt en ungerådgiver, er det fordi, Socialforvaltningen (sagsbehandleren) har vurderet at en familie har brug for hjælp hos familiecenteret, hvor familiecenteret har vurderet at barnet/den unge har behov for en ungerådgiver

Apisseq 

Apisseq, er et behandlingshjem og er et tilbud til socialt udsatte familier der er tilknyttet ’Tidlig Indsats’, herunder gravide og forældre med børn i alderen 0-2 år. Her kan familierne få støtte, råd og vejledning i forhold til udførelsen og varetagelsen af forældrerollen under trygge rammer.

Apisseq betyder isbjørnehi på grønlandsk. Her går Isbjørnehunne i hi i flere måneder, hvor de tager sig af deres unger, indtil ungerne er klar til at komme ud med deres mor. Herefter forlader de hiet sammen.

Opholdet i behandlingshjemmet skal dermed symbolisere måden, som isbjørne gør brug af deres huler. Nemlig, som et sted hvor man tager sig af ens unger, indtil man er klar til at komme ud i den store verden.

Det er tale om et døgntilbud med plads til to familier, bestående af mor/far og maks. 2 børn for hver familie. Fokus vil være på dagbehandling mellem kl.9.00 og 16.00, som koordineres via tværprofessionel samarbejde fra både sundheds-, psykologisk-, pædagogisk- og socialfaglig personale med viden og kompetencer indenfor området.

Selve behandlingen tager udgangspunkt i det enkelte families behov og udfordringer.
Herunder gives de forældre, der har været udsat for traumer, mulighed for behandling/bearbejdning heraf vha. terapeutiske samtaler, råd og vejledning, så deres forældrekompetencer kan udvikles optimalt.

Derudover anvendes observationer, pædagogisk og praktisk vejledning og guidning for at lære forældre op hvordan de bedst kan varetage deres barns trivsel, udvikling og behov for læring.

Der er krav om visitation af sagsbehandler før man kan få lov til at bo i behandlingshjemmet.

Pjece Apisseq (download) 

Vedtægter Apisseq (download)

Afbudsregler 

Hvis man er forhindret i at dukke op til en aftale, skal vedkommende melde afbud i rimelig tid (helst dagen før, eller ved akut sygdom om morgenen, som på en almindelig arbejdsplads). Ellers regnes det som en udeblivelse og vil koste en samtale.

Ved udeblivelse 3 gange i træk vil sagen blive sat på standby, hvorefter man som klient har mulighed for at henvende sig indenfor 14 dage. Sker dette ikke vil sagen blive afsluttet, hvorefter det bliver op til Socialforvaltningen hvad der skal ske videre med sagen.

Lovgivning 

Nedenfor kan du se de love vi arbejder ud fra i Familiecenteret og i de forskellige afdelinger.

• Børnestøtteloven - ”Inatsisartutlov nr.20 af 16.juni 2017 om støtte til børn” (link)
• Offentlighedsloven – ”Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen” (link)
• Sagsbehandlingsloven – ”Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning” (link)
• Persondataloven - ”Anordning Nr. 1238 af 14.oktober 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af Personoplysninger (link)”
• Kriminalloven - ”Bekendtgørelse Nr.1045 af 7.september 2017 af kriminallov for Grønland” (link)”

Tavshedspligt, underretningspligt og dokumentation 

I Familiecentret har vi tavshedspligt i henhold til § 27 i Sagsbehandlingsloven. Det betyder, at indholdet af samtalerne i forløbet ikke kommer videre med mindre der gives samtykke til det.
Ved børn under 18 år vil vi altid bede om forældrenes samtykke til at samarbejde med barnets/den unges institution eller skoletilbud for at kunne yde den bedst mulige støtte. Sagsbehandlingsinformationer kan deles med den pågældende rådgiver.

Vi har skærpet underretningspligt iht. § 16 i Børnestøtteloven. Det betyder, at vi har en særlig forpligtelse til at underrette til kommunen, hvis vi har mistanke om eller oplever forhold, der er bekymrende for barnets/den unges trivsel. Underretningspligten går forud for tavshedspligten.

I henhold til § 17 i Børnestøtteloven har vi desuden kommunal underretningspligt, hvis en familie med et barn under 18 år flytter til en anden kommune, som fraflytningskommunen anser for at have et behov for støtte efter Børnestøtteloven. Dvs. fraflytningskommunen har pligt til at underrette tilflytningskommunen skriftligt og sende sagsmaterialer herom.

Ifølge § 52 i lov om støtte til børn kan vi derudover videregive oplysninger til Politiet og anklagemyndigheden om rent private forhold vedrørende et barns personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis videregivelsen må anses for nødvendig som led i forebyggelsen af overgreb mod børn.

Derudover udarbejdes der statusrapporter efter gældende lovgivning. Familierne bliver informeret om indholdet og har mulighed for at komme med supplerende oplysninger