airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Generel kvalitetsstandard for hjælpemidler og boligændringer

Denne kvalitetsstandard er udarbejdet som en generel serviceinformation til borgeren, om dennes rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning, afgørelse og håndtering af hjælpemidler og boligændringer. Formålet er desuden at skabe mere gennemsigtighed og sikre en bedre forventningsafstemning med borgeren.
Kvalitetsstandarden kan ligeledes være et nyttigt arbejdsredskab for kommunens ansatte, og andre fagpersoner.

Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering,

Formålet med bevilling af et hjælpemiddel eller boligændring er at medvirke til, at borgeren får mulighed for, at føre en så normal og selvstændig hverdag som muligt og i størst mulig grad at gøre borgeren uafhængig af andres hjælp i dagligdagen.

Det er en betingelse for bevilling af hjælpemidler eller boligændringer, at borgeren ikke kan opnå at blive selvhjulpen, ved hjælp af træning eller behandling i sundhedsvæsenet og/ kommunal regi. Derfor, vil der i nogle tilfælde blive afprøvet et træningstilbud, før der kan tages stilling til om der kan søges om hjælpemiddel (se kvalitetsstandarder for træning).

Lovgrundlag  

Hjælpemidler eller boligændringer kan bevilges efter en af de tre nedenstående lovgivninger.

● Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 § 45 om støtte til personer med handicap og selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019, kapitel 3 §§ 6-11 om støtte til personer med handicap

 Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, §16 Handicap- og helbredstillæg

 Inatsisartutlov nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension, §10 Personligt tillæg

 

Hvem kan modtage et hjælpemiddel i Kommune Kujalleq? 

Borgere som har en varig nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og hvor et hjælpemiddel:

 I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne

● I væsentlig grad kan lette borgerens daglige tilværelse

● Er nødvendig for udførelsen af erhverv

Der gøres opmærksom på at det ikke er lidelsens art eller omfang, der er afgørende for bevilling af et hjælpemiddel, men derimod følgerne af den nedsatte funktion. Samt at det altid vil være en terapeutisk vurdering af behovet som ligger til grund.

Der ydes ikke støtte i form af hjælpemiddel, hvis træning eller behandling kan øge borgerens funktionsniveau.

Hvem kan få ydet støtte til specialindretning af bolig? 

Kommunen yder støtte til boligændring/specialindretning, til borgeren med varigt nedsat fysisk, psykisk, sensorisk og/eller kognitiv funktionsevne, når nedenstående er gældende for boligændringen:

1. det er nødvendigt for at gøre boligen egnet som hjem for den pågældende
2. personen ved indretningen bliver i stand til at klare sig selv i boligen, og
personen bor i eget hjem, herunder i bokollektiv eller beskyttet boenhed.

Hvornår står kommunen for anskaffelse af hjælpemidler  

Kommunen yder støtte i form af hjælpemidler, som kompenserer for den varigt nedsatte funktion. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller skal være nødvendig for at udføre et erhverv.

Kommunen står ikke for anskaffelse af:

 Hjælpemidler til borgere som ikke er medicinsk færdigbehandlet/genoptrænet i sygehuset. (med undtagelse af borgere i palliativt forløb)

 Forbrugsgoder, dvs. varer som kan købes i almindelig handel

 Kropsnære hjælpemidler f.eks. benproteser, kompressionsstrømper, skinner, korsetter, specialfodtøj mv.

 Hjælpemidler der er led i behandling

 Hjælpemidler til borgere hvor den væsentlige nedsatte funktionsevne er på grund af midlertidig sygdom

Hvornår yder kommunen støtte til boligændringer? 

Der ydes kun støtte til boligændringer når udgifter hertil, væsentligt overstiger de udgifter, en borger uden funktionsnedsættelse sædvanligvis anvender til boligindretning. Der ydes støtte til både mindre og større boligindretninger.

Der ydes ikke støtte til boligændringer, der har karakter af almindelig vedligeholdelse, modernisering eller istandsættelse.

Genbrugshjælpemidler og personlige 

Kommune Kujalleq benytter sig af genbrugshjælpemidler og personlige hjælpemidler.

 Et genbrugshjælpemiddel er et standard hjælpemiddel, som en anden borger kan få glæde af, efter det er returneret. Et genbrugshjælpemiddel ydes som et varigt lån. Det betyder at du låner hjælpemidlet af Kommune Kujalleq, så længe at du har brug for det, og returnerer det efter endt brug.

 Et personligt hjælpemiddel kan enten af hygiejniske årsager ikke genbruges efter endt brug, eller er speciallavet/tilpasset til netop dig.
Du skal behandle hjælpemidlet forsvarligt, hvad enten det er udlånt som genbrugshjælpemiddel eller personligt.

Der kan under hvert enkelt hjælpemiddel ses hvorvidt der er tale om et genbrugshjælpemiddel eller et personligt udlån.

Reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler 

I denne kvalitetsstandard indgår begreberne drift, reparation, almindelig vedligeholdelse og vedligeholdelse. Begreberne er defineret som følgende:

 Drift: el/brændstof, olie/smøring og lign.

● Reparation: Udskiftning af defekte dele

● Vedligeholdelse: nye dæk/slanger, nye batterier, dvs. udskiftning af nedslidte dele.

 Almindelig vedligeholdelse: rengøring, pumpning af dæk, lapning af slanger, tilslutning til strøm når hjælpemidlet ikke er i brug, forsvarlig opbevaring.
Kommunen afholder udgifter til nødvendige reparationer og vedligeholdelse, af bevilgede hjælpemidler, men kun såfremt det er nødvendigt, for at hjælpemidlet kan fungere.

Det er borger selv som afholder udgifter til almindelig vedligeholdelse og drift.

Borger er endvidere ansvarlig for at behandle, bruge og opbevare hjælpemidlet på ansvarlig vis, således at det holder længst tid mulig.

Ovenstående er generelt for alle hjælpemidler, under det enkelte hjælpemiddel kan være særlige vilkår for netop det hjælpemiddel.
Kommunen yder støtte til boligændring/specialindretning, til borgeren med varigt nedsat fysisk, psykisk, sensorisk og/eller kognitiv funktionsevne, når nedenstående er gældende for boligændringen:

1. det er nødvendigt for at gøre boligen egnet som hjem for den pågældende
2. personen ved indretningen bliver i stand til at klare sig selv i boligen, og
personen bor i eget hjem, herunder i bokollektiv eller beskyttet boenhed.

Hjælpemidler og boligændringer ved flytning fra Kommune Kujalleq  

Ved flytning til anden kommune, skal borger selv kontakte enten socialforvaltningen eller Terapeutteam. Alle genbrugshjælpemidler og mindre boligændringer så som ramper skal returneres, du kan se under hvert enkelt hjælpemiddel om det er et genbrugshjælpemiddel eller et personligt, hvis du er i tvivl kan terapeutteam oplyse dig om hvilke hjælpemidler som det drejer sig om.

Hvis du flytter til en anden bolig i kommunen, har du selv ansvaret for at flytte dine hjælpemidler, og mindre boligændringer og afholde eventuelle omkostninger hermed.

Sagsgangen  

Ansøgning
Der skal foreligge en skriftlig eller mundtlig ansøgning fra borgeren.

Pårørende, læge eller andre kan rette henvendelse på vegne af en borger, på betingelse af at der er givet skriftligt eller mundtligt samtykke fra borgeren.

Vurdering
Som udgangspunkt foretages en vurdering af behovet for hjælpemiddel eller boligændring, ved et personligt møde med fysio-/ergoterapeut og borger selv. Ud fra de indhentede oplysninger fra borger og evt. pårørende, vurderes om der er grundlag for at gå videre med ansøgning om et hjælpemiddel.

I nogle tilfælde kan terapeuten have brug for flere oplysninger, det kan fx være fra lægen eller boligselskab, i så fald vil oplysninger blive forespurgt ved sygehusvæsenet, på baggrund af en samtykkeerklæring fra borger.

Der kan forekomme ventetid, da der i perioder er ventelister og da der ikke er terapeuter i byens bygder og heller ikke i alle byer, og det fysiske besøg/vurdering vil derfor vil blive foretaget på næstkommende tjenesterejse til det pågældende sted.

Afgørelse
Ud fra de relevante indsamlede oplysninger, ansøger fysio-/ergoterapeuten om det bedst egnede hjælpemiddel eller boligændring.
• Afgørelse på ansøgning træffes af leder eller chef som har den rette bevillings kompetence indenfor gældende lovgivning.
• Bevillingsbrevet udstedes af fysio-/ ergoterapeut
Hvis der er tale om et hjælpemiddel eller mindre boligindretning på depot, afgør terapeuten selv om der er grundlag for udlån.

Du får skriftligt svar på afgørelsen, hvad enten det er en godkendelse eller afslag.
Mange hjælpemidler sendes fra Danmark, der kan derfor gå flere uger inden du modtager dit hjælpemiddel.

Der ydes ikke støtte til hjælpemidler, boligændringer eller reparationer du selv har anskaffet/igangsat. Arbejdet skal igangsættes af terapeutteam.

Tilpasning og opfølgning
Hvis der er behov for tilpasning af hjælpemidlet, vil terapeutteamet sørge for dette. Terapeutteam vil i de fleste tilfælde også lave en opfølgning på det udleverede hjælpemiddel eller boligændringen, fx ved en telefonopringning eller hjemmebesøg.

Klagemulighed
Såfremt man ikke er enig i Kommune Kujalleqs afgørelse kan man indenfor en frist fra afgørelsen af 6 uger indbringe sagen for;

Det socialankenævn
Postboks 689, 3900 Nuuk

Frit valg
Der er ikke frit valgs ordning i kommune Kujalleq

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 

El-køretøj og benzin køretøj (3-hjulet scooter, Mini crosser, EL-kørestol, Hjælpemotor til kørestol, Firehjulstrækker, Indretning af egen bil)

●  Gangredskaber (stokke, Rollator, Gangstativ, Talerstol gangstol/gangvogn)

 Kørestole (Transport kørestol, Manuel kørestol, Komfortkørestol, Specialtilpasset kørestol)

 Tilbehør til kørestole (Anti-decubitus kørestolspuder)

 Stole (Arbejdsstole)

 Hygiejne hjælpemidler (Toilet- og badestole med hjul, fritstående toiletstol, Toiletsædeforhøjer med armlæn monteret på toilet, toiletsæde med armlæn, Badebænk/badetaburet/badebræt, Bruselejer)

 Forflytningshjælpemidler (Glidebræt, Glidemåtte og vendelagen, Drejetårn/forflytningsplatform, Stålift, Personløfter, Loftlift, Løftesejl, Løftestropper)

 Sove hjælpemidler (Plejeseng med EL motor, Trykaflastende madrasser, Madrasser imod smerter, sengebord)

 Børn (Barnevogn og klapvogn, Puslebord, Badekar/badekarsindsats, Stole til specielle børn)

 Småhjælpemidler (Små redskaber/hjælpemidler)

 Andre hjælpemidler (Forhøjerklodser og forhøjerben, Ståhjælpemidler, Positioneringspuder, Sansehjælpemidler, Hjælpemidler til svagtseende/blinde, Hjælpemidler til hørehæmmende/døve)

 Mindre boligindretning (Ramper, Slisker over dørtrin, fjerne dørtrin, dørtrinsudligner, Støttehåndtag/greb/gelænder)

 Større boligændringer (Boligændringer)