airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vejledning i udarbejdelse af brandstrategi

Brandstrategi 

I Kommune Kujalleqs bygningsmyndighed anbefaler sammen med Qatserisartut Annaasiniartartut, at nedenstående punkter indgår i den brandtekniske dokumentation/brandstrategi-rapporten ved erhvervsbyggeri og større byggeri (BR06 kap. 6).

Nærværende er ikke tilstrækkelig hvis byggeriet er omfatter af Beredskabslovgivning

(f.eks. Tekniske Forskrifter).

 

Punkterne og brandstrategien skal tilpasses det aktuelle byggeri. Det vigtigste er, at fakta beskrives, og at indholdet er konkret og fyldestgørende. Lange beskrivelser er ikke altid nødvendige. Brug i stedet korrekte brandtekniske betegnelser.

 

Der skal være sammenhæng mellem tegninger og det der fremgår af strategien.

 

Det er bygherre/bygherres rådgiver, der er ansvarlige for udarbejdesen af brandstrategirapporten. Rapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med

Bygningsreglementet, Eksempelsamling og vejledninger fra Elmyndighed.

 

Udkast til brandstrategirapporten fremsendes til afholdelse af dialogmøde med byg-

gesagsbehandler og beredskabschef eller beredskabsinspektøren.

 

Formålet med brandstrategirapporten er ikke, at præsentere beregninger, men orientere om byggeriet og de funktionskrav, som byggeriet er omfattet af beskrive

minimumssikkerhedsniveauet i relation til brand.

 

Brandstrategi-rapporten skal være godkendt og underskrevet af bygherre og

brandrådgiver inden byggetilladelse meddelelse.

 

Brandplan / tegningsdokumentation

Den brandtekniske dokumentation indeholder altid en tegningsfortegnelse, hvor der er henvist til en situationsplan med placering på grunden samt en brandplan for bygning og hver etage. Brandstrategirapporten skal altid henvise til brandplanen/

erne. De nedenfor nævnte elementer skal fremgå af brandplanen. Brug korrekte brandtekniske signaturer. Se eksempler på sidste side.

 

Reviderede tegninger skal altid fremsendes samtidig med, at der fremsendes revideret brandstrategi – og omvendt. Ændringer skal være markeret.

Bygningsreglementet og Eksempelsamlingen

Gældende reglement BR 2006 og vejledninger findes på Naalakkersuisut

 der findes også DBI´s eksempel samling brandsikring af byggeri 2012

Opbygning af brandstrategi-rapporten

Forside

Af brandstrategirapportens forside bør følgende fremgå:

 • Byggerets navn
 • Adresse
 • Bygherre
 • Rådgiver
 • Dato
 • Seneste revisionsdato
 • Underskrifter

1. Tegningsfortegnelse

Henvis til korrekte tegningsnumre med dato og seneste revisionsdato

2. Indledning

Beskriv strategi for brandsikringen, herunder gennemgang/resume af projektet. Her skal fremgå hvorvidt forslagene i ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” følges og stemmer med den aktuelle udformning af bygningen:

 • Er bygningen udformet på traditionel vis
 • Anvendes traditionelle byggemetoder og materialer
 • Hvis ikke vedlægges kopi af CE-mærkning eller anden dokumentation for byggevarernes brandmæssige egenskaber
 • Er bygningen stor, høj eller kompleks
 • Er der en stor personbelastning

 

Husk: Det skal fremstå om det er brandstrategiens princip, at eksempelsamling følges eller om projektet er tænkt funktionsbaseret. Herunder hvorvidt der er et princip, at ”er ikke andet nævnt, er det fordi eksempelsamlingen følges” eller om alle forhold beskrives.

 

3. Afvigelser

Alle afvigelser fra ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, BR2006 eller gældende normer og retningslinjer SKAL beskrives, herunder forslag til hvordan tilsvarende sikkerhedsniveau opnås.

 

4. Bygnings anvendelse

Beskriv bygningens anvendelse med henvisning til brandplan med rumangivelser.

 

Følgende forhold skal beskrives:

 

 • Fastlæggelse af anvendelseskategori(er), jf. BR2006 kap. 6.9 til og med 6.19
 • Virksomhedstype
 • Antal personer i bygningen (angivet pr. rum herunder evt. redegørelse for samtidig)
 • Personernes kendskab til bygningens indretning og flugtveje
 • Personernes mobilitet
 • Dagophold og/eller natophold

5. Placering af bygningen på grunden

Beskriv placering af bygningen på grunden med henvisning til:

 

 • Situationsplan, herunder bygningens placering på grunden
 • Brandplan med angivelse af:

 

 • Brandmæssige adskillelser i forhold til skel
 • Brandmæssige adskillelser i forhold til andre bygninger på samme grund
 • Placering og udførelse af eventuel brandvæg
 • Brandsmitte (høj/lav bygning, vinkel mv.)

6. Flugtvejsforhold

Beskrivelse af flugtvejsstrategien, herunder total evakuering til terræn i det fri eller evakuering til et sikkert sted i bygningen med henvisningen til brandplan, hvor følgende fremgår:

 

 • Placering af flugtveje (herunder redegørelse for niveaufri adgang)
 • Udformning af flugtvejsgange
 • Udformning af flugtvejstrapper
 • Gangafstande
 • Dørbredder
 • Åbningsretning for døre og lignende
 • Redningsåbninger

7. Passive brandsikringstiltag

Passive brandsikringstiltag beskrives med henvisning til brandplan, hvor følgende fremgår:

 

 • Afstand til andre bygninger på samme grund
 • Placering og udførelse af udvendige overflader og tagdækning
 • Placering og udførelse af de brandmæssige enheder, herunder brandsektioner, brandceller og andre brandadskillende bygningsdele
 • Placering og udførelse af indvendige overflader og gulvlægninger
 • Placering udførelse af gennemføringer, branddøre, ventilationsanlæg
 • Placering og udførelse af bærende bygningsdele og deres brandmodstands-

  evne                                                                                                                         

 • Anvendelse byggevarers og bygningsdele brandmæssige egenskaber
 • Skilte og markering

8. Aktive brandsikringstiltag

Aktiv brandsikringstiltag beskrives med henvisning til brandplan, hvor følgende fremgår:

 

 • Automatiske brandalarmanlæg
 • Automatiske sprinkleranlæg
 • Røgalarmanlæg
 • Varslingsanlæg – manuelt/automatisk eller tale-varsel
 • Brandventilation
 • Brand- og røgsikring af ventilationsanlæg
 • Placering og udførelse af automatiske branddørlukningsanlæg
 • Flugtvejs- og panikbelysning
 • Vandfyldte slangevinder og andet slukningsmateriel
 • Røgudluftning

 

Placering og dimensionering skal fremgå på tegninger.

 

OBS: Det skal for hvert anlæg angives, hvilke normer og retningslinjer de udføres,

driftes og vedligeholdes efter.

 

9. Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Redningsberedskabets indsatsmuligheder beskrives med henvisning til brandplan,

hvor følgende fremgår:

 

 • Adgangsveje for redningsberedskabet (nøgleordning/nøgleboks
 • Adgangsveje for redningsberedskabet til alle bygninger (f.eks. v/ABA-anlæg)
 • Placering af brandhaner
 • Stigrør
 • Mulighed for røgudluftning
 • Placering af brandcentral, betjeningspaneler, sprinklercentral og lignende

10. Drift og vedligehold

Beskrives af drift- og vedligeholdelsesplan med følgende oplysninger

 

 • Driftsansvarlig(e) person(er) med kontaktoplysninger
 • Uddannelse af personale
 • Driftsmæssige forskrifter, herunder afvigelser, undtagelser og særlige forhold
 • Anvendelse af bygning, lokaler, gange og trapper. Herunder person-antal, brandbelastning mv.
 • Tegningsmateriale, brandplaner, sikringsanlæg, mv.
 • Kontrolskemaer for passive og aktive brandsikringstiltag, kontroltype og interval

11. Ændringer mv.

Her orienteres i den endelige brandstrategi-rapport, hvilke ændringer, er foretaget i byggeperioden, og om hvorvidt disse er godkendt af bygningsmyndigheden.

 

Her noteres også eventuelle nye/andre relevante oplysninger, som ikke indgår i de øvrige punkter.

 

Den endelige brandstrategi-rapport skal ligeledes være underskrevet af den ansvarlige rådgiver og bygherre, og afleveres senest ved færdigmelding af byggeriet samtidig med drift-og vedligeholdelsesplanen.

 

Der er vigtigt, at byggesagsbehandleren løbende orienteres om ændringer i projektet

 

Ændringer i forhold til tidligere versioner i både brandstrategi og på tegninger skal være markeret.

 

Henvendelser om (mulige) projektændringer alene, hvis de kommer fra den ansvarlige brandrådgiver. Henvendelser om alternativer løsninger fra f.eks. håndværkere vil ikke blive besvaret.

 

Væsentlige ændringer i projektet KAN medføre, at forudsætningerne i byggetilladelse ikke længere er til stede, og projektet derfor fordrer en ny ansøgning og ny byggetilladelse. Vær derfor opmærksom på forudsætninger for byggetilladelsen.