airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudsskrivelse vedrørende: Dag- og natrenovation i Qaqortoq

Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq, udbyder herved ovennævnte opgave i offentlig licitation.

Kommune Kujalleq Juli 2023
Forvaltning for Teknik & Miljø
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Tlf.: +299 70 41 00
E-mail: teknik@kujalleq.glUDBUDSSKRIVELSE

Vedrørende: Dag- og natrenovation i Qaqortoq

1. Udbyder
Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq, udbyder herved ovennævnte opgave i offentlig licitation.

2. Opgaven

Opgaven omfatter i hovedtræk:

• Afhentning, kørsel og deponering af dagrenovation
• Afhentning, kørsel og udledning af natrenovation
• Tømning, kørsel og udledning af sanitært spildevand fra tanke

Entreprisen påbegyndes den 01-11-2023 og udføres frem til den 31-12-2027.

3. Udbudsmateriale
Det samlede udbudsmateriale omfatter:

1. Nærværende udbudsskrivelse dateret juli 2023
2. Særlige betingelser (SB) og Særlig arbejdsbeskrivelse (SA) dateret d. 07-07-2023
3. Tilbudsliste med tilhørende fordelingsliste dateret d. 07-07-2023
4. Evt. rettelsesblade, der udsendes i udbudsperioden

4. Tvivlsspørgsmål
Tvivlsspørgsmål skal rettes skriftligt og være i hænde hos Kommune Kujalleq, Forvaltning for Teknik og Miljø, postboks 514, 3920 Qaqortoq, att: Lasse Damsgaard Sørensen (e-mail: teknik@kujalleq.gl) senest onsdag d. 21-08-2023 kl. 12.00.

Herefter vil der eventuelt udsendes et referat til samtlige bydende.

5. Tilbudslister
Tilbud skal afgives på de af Kommune Kujalleq udleverede tilbudslister. Alternative tilbud skal også afgives på de af Kommune Kujalleq udleverede tilbudslister.

For at tilbuddet skal være konditionsmæssigt, skal alle positioner i tilbudslisten være udfyldt.

6. Tro og love erklæring
I henhold til § 7 i Landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, skal entreprenøren afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Tro- og loveerklæring til underskrift er vedlagt tilbudslisten.

Accept af tilbud gives først, når den underskrevne erklæring er godkendt af myndighederne.

7. Alternativt tilbud
Tilbud på alternative udførelsesmetoder, der ikke funktionsmæssigt afviger fra det udbudte, modtages under forudsætning af, at der tillige afgives tilbud efter nærværende udbudsgrundlag. Alle omkostninger skal ligeledes være indeholdt i den alternative løsning.

Eventuelle alternative tilbud skal indeholde så fyldestgørende oplysninger, at kommune Kujalleq kan vurdere dette i forhold til det i udbuddet foreskrevne.

8. Entreprenørens tilbud
Der kan afgives bud på én eller begge entrepriser. Afgives der bud på flere entrepriser, så skal buddene hver for sig være selvstændigt bindende.

Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbuddet, hvem der er bemyndiget til at føre forhandling og modtage betaling.

9. Licitation
Der vil blive holdt licitation:

Mandag d. 28-08-2023 kl. 14.00.

hos Kommune Kujalleq, Forvaltning for Teknik og Miljø, Majavej B-1196, 3920 Qaqortoq, hvor de indkomne tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Tilbuddene skal afleveres/ til Lasse Damsgaard Sørensen – Kommune Kujalleq i 2 enslydende eksemplarer i en lukket kuvert mærket:

”Dag- og natrenovation i og Qaqortoq”

10. Vedståelse
Entreprenøren skal vedstå det afgivne tilbud i 2 måneder fra tilbudsdagen d. 25-09-2023. Kravet om vedståelse i 2 måneder er begrundet i kommunens behandling af indkomne tilbud i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomisk udvalg og Kommunalbestyrelsen.

11. Udvælgelse
Tildelingskriteriet er økonomisk mest fordelagtige bud, idet der gøres opmærksom på, at eventuelle forbehold vil blive kapitaliseret i forbindelse med sammenligning af de indkomne bud.

Kommune Kujalleq forbeholder sig retten til at forkaste et eller flere tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at entreprenøren er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig måde og i rette tid og pris.

Der skal gøre opmærksom på, at arbejdernes gennemførelse forudsætter Kommune Kujalleqs godkendelse af arbejdets økonomi.


Med venlig hilsen


Lasse Damsgaard Sørensen
Miljøingeniør
Forvaltning for Teknik og Miljø, Qaqortoq

Læs om SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE her: PDF

Læs om tilbudsliste her: PDF

Læs om tro og loveerklæring her: PDF


31. juli 2023