airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Styrelsesvedtægter

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Kommune Kujalleq  

Kommunalbestyrelsen

§ 1. Kommunalbestyrelsen består af 15 medlemmer.

Stk. 2
. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6, stk. 4 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2. Regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder i øvrigt fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden, jf. styrelseslovens § 1 stk. 3 samt §§ 8 - 16.

§ 3. Regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 17 - 23.


Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses virksomhed m.v.

§ 4. Der nedsættes et økonomi- og udviklingsudvalg i henhold til styrelseslovens § 24.

Stk. 2.
Økonomi- og udviklingsudvalget består af borgmesteren, der tillige er udvalgets formand samt 4 af kommunalbestyrelsens medlemmer

Stk. 3. Økonomi- og udviklingsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 25:

1) Kontrol af de økonomiske og administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. 2) Varetagelse af alle sager vedrørende løn- og personaleforhold, herunder ansættelser og afskedigelser af kommunens personale, bortset fra ansættelse og afskedigelse af kommunaldirektøren, som varetages af kommunalbestyrelsen. 3) Varetagelse af sager, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen. 4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen. 5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag.

Stk. 4. Økonomi- og udviklingsudvalget varetager endvidere planlægning indenfor råstof- og trafikområdet samt kommuneplanlægning og meddelelse af bevillinger efter landstingsloven om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Stk. 4. Økonomi- og udviklingsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stående udvalg  

§ 5. Der nedsættes følgende stående udvalg: 1) Skole-, daginstitutions- og innovationsudvalget, der har 5 medlemmer 2) Kultur, fritids- og forebyggelsesudvalget, der har 5 medlemmer 3) Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, der har 5 medlemmer 4) Teknik- og miljøudvalget, der har 5 medlemmer 5) Socialudvalget, der har 5 medlemmer

Stk. 2. Udvalgene vælger selv deres formand jf. styrelseslovens § 27.

Stk. 3. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.


§ 6. Skole-, daginstitutions- og innovationsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af skoleområdet og daginstitutionsområdet og innovationstiltag på disse områder og på øvrige områder for børn og unge.

Stk. 2. Kultur-, fritids- og forebyggelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af forvaltningsområderne for kultur, fritid og forebyggelse samt disponering af strukturpuljemidler

Stk. 3. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet.

Stk. 4. Teknik- og miljøudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af tekniske, bygningsmæssige og miljømæssige forhold. Stk. 5. Socialudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af social- og sundhedsområdet.

Bygdebestyrelserne  

§ 7. Bygdebestyrelsen for i Aappilattoq, Narsarmijit og Tasiusaq har 3 medlemmer. Bygdebestyrelsen for Alluitsup Paa og Ammassivik har 3 medlemmer. Bygdebestyrelsen for Saarloq, Eqalugarsuit og Qassimiut har 3 medlemmer. Bygdebestyrelsen for Igaliku, Qassiarsuk, Narsarsuaq og Vatnaverfi har 3 medlemmer. Stk. 2. Bygdebestyrelsen vælger selv en formand, jf. styrelseslovens § 51, stk. 3. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter en forretningsorden for kommunens bygder, efter høring i de enkelte bygdebestyrelser. 

§ 8. Regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af bygdebestyrelsens møder, herunder bygdebestyrelsesformandens opgaver i forbindelse hermed, fastsættes i bygdebestyrelsens forretningsorden, jf. styrelseslovens § 52. 

§ 9. Kommunalbestyrelsen fastsætter i bilag til styrelsesvedtægten, hvilken delegation, der er givet til den enkelte bygdebestyrelse. Stk. 2. Forvaltningen sker inden for rammerne af det af kommunalbestyrelsen vedtagne budget og i overensstemmelse med de forskrifter, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.


§ 10. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bygdebestyrelsens forvaltning af områderne.

Ændringer i vedtægten

§ 11. Forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer til denne vedtægt skal behandles i to kommunalbestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum jf. styrelseslovens § 1, stk.2.

Ikrafttræden

§ 12. Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den første hverdag efter, at vedtægten er stadfæstet ved 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Samtidig ophæves styrelsesvedtægten af 1. maj 2017.

Således førstebehandlet på kommunalbestyrelsens møde den 16. oktober 2017 og vedtaget på kommunalbestyrelsens møde den 22. november 2017.