airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Siumut´s målsætninger for valgperioden 2017- 2021 Kommune Kujalleq

Igennem samarbejde i alle beboede steder skal vi udvikle Sydgrønland!

Forord 

Siumut partiet har følgende principielle målsætninger for Kommune Kujalleq:

I alle beboede steder, i byeer såvel som bygder, skal et tæt samarbejde danne grundlag for udvikling.

Hovedtemaet er at sikre en stabel økonomi i Kommune Kujalleq. Der skal skabes et selvbærende økonomisk grundlag med gode erhvervsmuligheder. Ledigheden skal nedbringes, og denne skal holdes nede i tæt samarbejde med såvel borgerne som erhvervslivet.

For os er det vigtigt at der er høj og alsidig borgerservice i Kommune Kujalleq uanset om det handler om individuelle personer, familier, interessegrupper og erhvervsaktører.

Siumut skal arbejde målrettet for at opnår målsætningerne. Gennem et samarbejde skal vi sikre at Kommune Kujalleq er et attraktiv bosted, hvor der er udvikling, attraktiv arbejdssted, trygt sted for familier, et sted hvor de unge har gode muligheder udvikle deres kompetencer, et sted hvor man får en god alderdom, og ikke mindst en Kommune hvor der er troværdig ledelse.

Der er stort behov for mere ligeligt beskatnings vilkår i Grønland. Lavere skat for alle er en målsætning. Vi skal derfor arbejde for en lavere skat ud fra vores økonomisk formåen og grundige overvejelser.

At vi allesammen tager et større ansvar er et vedvarende målsætning, og derfor skal vi i samarbejde med Imatsisartut og Naalakkersuisut arbejde for Bygdebestyrelser får større ansvarområdet.

Erhverv og råstofområdet  

Vi vil arbejde for en økonomisk selvbærende økonomi i Kommunen, som ågs giver gode rammer for erhvervslivet.  Dette kræver, at mulighederne bliver udnyttet optimalt. Vi mener, at de muligheder, der byder sig i alle vore beboede steder skal udnyttes optimalt, og på denne måde være en hensigtsmæssig katalysator for udvikling de enkelte steder.

Siumut vil være med til at øge og forstærke Grønlands selvforsyning af fødevarer.  Dette skal ske på basis af at vores særlige muligheder og styrker indenfor landbrugserhvervet, fåreholdererhvervet, kvægdriftserhvervet og andre dyreholdserhverv udnyttes optimalt i vores region. Såfremt vi seriøst vil skabe et selvstændigt Grønland, så er det en meget vigtig forudsætning, at vores selvforsyningsgrad af kød og grøntsager samt øvrige landbrugsprodukter er høj.

Vi vil fortsat arbejde for, at Kommune Kujalleq i kontinuerligt udvikles som uddannelsescenrum.   Dette skal skabe grundlag for, at vore handelsmæssige relationer med andre lande, vort arbejde for større forædling herhjemme samt vores sproglige egenskaber i andre sprog derigennem bliver styrket.

Vi vil ligeledes arbejde for, at der bliver skabt flere arbejdspladser i Kommune Kujalleq igennem landingspligt af kvoterede ressourcer, der fanges i vores farvande, eksemplevis rejeproduktion. Det er uacceptabelt,at disse ressourder kommer andre til gavn uden om lokalbefolkningen og den regionale økonomi.

Dette betyder, at vi vil bestræbe os på og arbejde for at bevar og udvikle landingspligten i regionen af kvoter, der er tilgængelige i vore farvande.

Siumut ønsker også, at anvendelsen af de hjemmehørende turismeaktører opprioriteres i forbindelse med udnyttelsen af de mange muligheder der eksisterer i forbindelse med turismeudvikling.

Følgende fire søjler skal være rammen om udviklingen af en selvbærende Kommune:

Fiskeri, fødevareindustrien, turisme og råstofindustri.

Skabelse af flere arbejdspladser er en af Siumuts højest prioriterede målsætninger.

Det skal tilsikres, at kvotefisk, der er fanget i regionens farvande også højere grad gliver forædlet i regionen. Siumut vil arbejde hårdt for, at fiskerne i regionen får tildelt en andel af de udenskærs kvoter.

Neqi A/S bør og skal have mulighed for at køre helårsproduktion.  Der skal endvidere arbejdes for, at fåreholdernes indhandling bliver øget i henhold til de indstillinger, der aftalt med fåreholdernes sammenslutning SPS. Der bør også gives mulighed for indhandling af moskusokser og rensdyr.

Der skal tilstræbes at bane vejen for at øge vort lands selvforsyning af fødevarer, herunder grøntsager, hønseæg, grisekød, sælkød og kød fra forskellige fiskearter.

Turismeerhvervet bør og skal udvikles og øges.  Lufthavnen mellem Qaqortoq og Narsaq bør færdiggøres hurtigst muligt. Områder i regionen, der er planlagt som fredede områder bør realiseres hurtigt og ikke mindst er det ønskeligt at de områder, der er søgt optaget til UNESCO´s verdensarvslisten klargøres til formålet snarest.

Der skal i tæt samarbejde med Destination South Greenland (DSG) arbejdes for at give hjemmehørende turismeaktører gode rammer for at kunne udvikle deres erhverrvs. Ligeledes er Siumuts målsætning at der skal etableres iværksætterrådgivning i Sydgrønland.

Siumut bakker op om planerne for råstofudvinding for og forventer ubetinget, at der i Kommune Kujalleq snarest udvikles råstofudvindingsaktiviteter, især udvinding af de såkaldte sjældne jordarter:  For det er dem der skaber mange arbejdspladser i erhvervslivet.

En af de vigtige sager for Siumut er privatisering af kommunale driftenheder.  De kommunale enheder, der findes egnet til privatisering, skal privatiseres.

Ligeledes er det vores målsætning at flere offentlige arbejdspladser flyttes vores kommune via et godt samarbejde. Det er en af vejene til, at vi opnår lige muligheder til alle regioner af landet. Samtidigt vil behovet for udligning igennem skatterne på den måde også bliver mindsket.

Byggeri, boligbyggeri og teknik 

Siumut er tilfreds med, at der er bred enighed om at få spredt arbejdspladser samt anlægsopgaver til hele kysten.

Inatsisartuts og Naalakkersuisuts beslutning om etablering af flere lufthavne i Sydgrønland har givet grobund for optimisme og positive forventninger for fremtiden. Siumut vil deltage i arbejdet for realisering af projekterne.

Siumut står fuldstændigt bag planerne om etablering af en atlantlufthavn mellem Qaqortoq og Narsaq. Ligeledes er Siumut helt enig i planerne om etablering af mindre gruslandingsbaner ved Narsaq, ved Nanortalik og ved Alluitsup Paa.

Vi vil arbejde for, at vejene i byer og bygder får højere standard. Ligeledes vil Siumut opnår, at kommunale pontonbroer i byer og bygder kontinuerligt bliver vedligeholdt.

Siumut vil arbejde for, at servicehusene bliver renoveret og fornyet efter en prioriteringsplan. 

Siumut vil arbejde for at finde en løsning på problematikken omkring forbrændingsanlæg. Brændbart affald skal bortskaffes under hensyn til miljø og sundhed. Ved at etablere et ny forbrændingsanlæg i Qaqortoq kan al brændbart affald blive bortskaffet. Alternativt skal der igennem indførsel af affaldssortering fremover transporteres brændbart affald til steder med forbrændingsanlæg.

Affaldssortering skal udvikles og udbredes, ligesom det skal tilsikres, at affald bliver deponeret i særskilte affaldscontainere. Dette skal blandt andet sikre, at det brændbart affald, der er mindre skadeligt for omgivelserne også kan brændes på stedet.

Et samfund, der er undervejs til selvstændighed, har borgere, der finder det vigtigt selv at eje sin bolig. Derfor vil Siumut arbejde for at fremme de indsatser, der er på dette område.

Oplysningsarbejde om de muligheder der findes for at kunne blive ejer af eget hjem skal fremmes. Det er bl.a. „20-20-60“-ordningen, “medbygger“-ordningen, “lejer til ejer“-ordningen samt andre ordninger, der skal være med til at fremme boligejer-kulturen i byer og bygder.

Vedrørende Grønlands Selvstyrets sektorplan om Selvstyrets boligmasse, som er til forhandling, finder Siumut det vigtigt at der tilskrives nybyggeri i samme omfang som sanering af boliger - i alle byer i vores kommune.

Byggematerialer der er blevet udviklet i vort land, skal i højere grad nyde fremme ved byggeri, ligesom man skal være opmærksom på spørgsmålet om, hvor stor udstrækning vedvarende energiformer kan anvendes ved boligbyggerier samt byggerier i al almindelighed, eksempelvis vindenergi, solenergi m.m.

Der skal bygges kollegier til vores uddannelsessøgende og bygges mindre ungdomsboliger i vores kommune.

Den renovering og modernisering af vores bygdeskoler, der nu er påbegyndt, skal fortsætte efter en samlet prioritering.

Skoler, uddannelse og børneinstitutioner 

Siumut vil arbejde for, at der bliver arbejdet efter klare politiske målsætninger på skole- og børneinstutionsområdet. Siumut ønsker, at der arbejdes målrette på at få styrket skole- og børneinstututions medarbejdernes arbejdsforhold.

Siumut vil arbejde for, at der i alle byskolerne bliver ansat socialrådgivere eller omsorgspersoner med tilsvarende uddannelse.

Et rejsehold af lærere, der kan undervise i bygderne. I de bygder, hvor der er behov, skal der etableres mulighed for fjernundervisning.  Det skal på denne måde arbejdes for at få forbedret børnenes resultater i skolerne.

Siumut finder det meget vigtigt, der i forbindelse med bevarelse af vores kultur, sker en forøgelse af undervisningen om brugen af vort lands ressourcer.

Der skal være en klar politik på skole- og børneinstitutionsområderne. Ligeledes skal der være en klar madpolitik.

Siumut finder det meget vigtigt, børnene bliver passet i trygge rammer, mens forældrene er på arbejde. Derfor skal der arbejdes for at taksterne reduceres yderligere hvor den maximal takst bliver 1.000 pr. barn.  Der skal ligeledes arbejdes for at udskifte nedslidtge børneinstitutioner, så de fremover bliver tidssvarende. Dette arbejde skal opprioriteres.

Det er vigtigt at sikre bygdebørnenes parathed ti at omstille sig til ny forhold forud for deres elevhjemsophold i byerne.  Det er vigtigt for Siumut at børnene forud for deres skolestart forbedrer deres kompetencer og har trygge rammer. Det skal ligeledes sikres, at der bliver passet godt på dem i elevhjemmene.

Med hensyn til de der påbegynder uddannelse skal Kommune Kujalleq arbejde målrettet for, at der bliver skabt flere praktikpladser i kommunen.

Sociale forhold og forebyggelse 

Der skal på socialområdet arbejdes efter den af alle parter godkendte og vedtagne omstrukturering, som blev implementeret pr. 1. januar 2017.

Social- og sundhedsservice gennemføres efter de i lovgivningen stadfæstede rammer. Vi finder det vigtigt at fortsat tilpasning af lovgivningen sker i tæt samarbejde med relevante organisationer og øvrige interessenter.  Det er målet, at familier, der har behov for hjælp og vejledning, snarest og uden forsinkelse bliver hjulpet, blandt andet ved tilbud som familiebehandlinger. På denne måde skal anbringeleser udenfor hjemmet også forebygges og nedbringes.

Siut tager afstand fra omsorgsvigt af børn, blufærdighedskrænkelser af børn samt øvrige svigt af børn, servicen på området skal til enhver tid ske i henhold til lovgivningen.

Der er behov for ansættelse af faste psykologer i vores Kommune, de skal dække alle dele af Kommune Kujalleq.

Der skal, når behovet opstår, etableres en døgninstitution i Kommune Kujalleq.

I forbindelse med forebyggelse og tidlig indsats skal der udarbejdes en handleplan for hvert år. Alle der har berøring med området skal komme med input til handlingsplanerne.

Siumut mener, at der er behov for bedre og mere ensartede tilbud til de handicappede. Forældre med diagnoserede børn skal blive hjulpet og vejledt så tidligt som muligt.

Der er behov for ældrerådgivere i alle byer, og Siumut vil arbejde for, at denne idé bliver realiseret. Ældrerådgiverne skal være med til at sikre, at vore ældre får en god og betryggende omsorg. Der skal skabes en god og indholdsrig alderdom vore ældste, ligesom ældrerådgiverne skal være med til at øge vore ældres deltagelse i samfundet.  

Arbejdet for at fremme de lediges arbejdsevner, så de igen kan blive en del af arbejdsstyrken, skal intensiveres. Dette skal blandt andet ske ved at lave en fast politik på området i samarbejde med udvalg og relevante parter. Indsatsen skal sikre, at de ledige får gode redskaber til at kunne forsørge sig selv.

Kultur, fritid og idræt 

Et vigtigt kendetegn ved et velfærdssamfund er, at der er gode muligheder for kultur- og fritidsaktiviteter, som borgerne aktivt skal udfolde sig i. Kulturen skal være samlingspunkt for Kommune Kujalleq.

Siumut er velkendt med at kulturen skal også være med til at vise vort ansigt mod omverdenen, og derved i høj grad understøtte turismeerhvervet.

Derfor vil Siumut igennem de kommende fire år arbejde for at følgende bliver realiseret:

Etablering af kulturhus, implementering af en visionær kulturpolitik, seminar for kultur, -idræts og musikaktører, øge kurser for godt foreningsarbejde, kulturelle udvekslingsarrangementer på tværs af byer og bygder, etablering af øvelokaler til musikere og ikke mindst etablering af et fåreholder- og landbrugsmuseum.

Det er meget vigtigt for Siumut at danne en ungdomsråd. På den måde skal der arbejdes for, at ungdommen får større indflydelse og forøget deltagelse i det politiske arbejde.

Vi vil sikre at, de planlagte fodboldbaner af kunstgræs bliver realiseret i alle byer i kommunen. Ligeledes er der enighed om etablering af multibaner i bygderne.

På idrætsområdet har Siumut sat sig følgende mål for de kommende fire år:

Der skal gives mulighed for udvikling af nye idræts- og sportsgrene, arbejdes for afholdelse af flere landsstævner (GM) i vores kommune, afholdes kommune-mesterskaber, hvor byerne skiftes til at være værter, anvendelse af flere uddannede trænere, kontinuerligt arbejde for at tilpasse trænernes godtgørelser samt etableres kombinerede lege/idrætspladser i det fri.

Der skal indføres udviklende og mere målrettede aktiviteter i børne- og ungdomsklubber. Disse skal realiseres ved større og bedre udnyttelse af skolerne i byer og bygder.