airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommunevalg 2017

Bekendtgørelse

I henhold til § 12 i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer, bekendtgøres det hermed at valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser samt menighedsrepræsentation finder sted den 4. april 2017 fra kl. 09.00 til kl. 20.00

24. januar 2017

Kommunalbestyrelsesvalget:

Kandidatanmeldelse til kommunalbestyrelsesvalget, skal være Valgbestyrelsen i hænde senest den 21. februar 2017 kl. 12.00

 

Der skal vælges 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

 

Kandidater kan opstille som enkeltkandidat, som enkeltkandidat i kandidatforbund, eller for etopstillingsberettiget parti. Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for et opstillingsberettiget

parti, skal være underskrevet af mindst 10 af valgkredsens vælgere som stillere,

 

Valgret og valgbarhed til kommunalbestyrelsen:

Af Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 fremgår følgende:

§ 1.  Valgret til kommunalbestyrelsen har, jf. dog § 3, enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i vedkommende kommune senest 6 uger før valget, og enten: 1)  har dansk indfødsret og har haft fast bopæl i Grønland i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse, eller 2)  har haft fast bopæl i riget i mindst 3 år og har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder forud for valgets afholdelse.   Stk. 2.  Som fast bopæl i Grønland, jf. stk. 1, nr. 1 og nr. 2, anses tillige midlertidigt ophold uden for Grønland omfattet af § 2.   Stk. 3.  Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem, der som led i udøvelsen af kommunalbestyrelseshverv bliver udpeget til formand på fuldtid i en landsdækkende interesseorganisation, med hjemsted i en anden kommune, har valgret i fraflytterkommunen.

 
§ 2.
 Personer, der har taget midlertidigt ophold uden for Grønland, og de med disse personer samlevende ægtefæller eller personer, som inden udrejsen har etableret et ægteskabslignende samlivsforhold, kan bevare deres valgret til kommunalbestyrelsen, hvis de, bortset fra kravet om fast bopæl i øvrigt, opfylder kravene i § 1, stk. 1, og:

1)  opholder sig uden for Grønland i uddannelses øjemed,

2)  opholder sig uden for Grønland af helbredsmæssige årsager,

3)  opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem valgt i Grønland,

4)  opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre, eller

5)  opholder sig uden for Grønland og i henseende til tilknytning til Grønland ganske må sidestilles med de under 1-4 nævnte personer.  


Stk. 2.
  Personer, som ønsker at bevare deres valgret i henhold til stk. 1, skal ansøge om optagelse på valglisten på den hertil egnede blanket udstedt af Naalakkersuisut.  


Stk. 3
.  De i stk. 1 nævnte personer har dog kun valgret, hvis de forud for fraflytningen var tilmeldt folkeregisteret i Grønland og havde været tilmeldt folkeregisteret i Grønland i en sammenlagt periode på mindst 2 år. 


§ 3.
 Personer, der er umyndiggjort i henhold til myndighedsloven, har ikke valgret.


§ 4.
  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten, jf. §§ 22-26.


§ 5.
  Valgbar til kommunalbestyrelsen er enhver, som i henhold til § 1 eller § 2 har valgret til kommunalbestyrelsen, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af kommunalbestyrelsen. Fristerne regnes fra valgdagen.  


Stk. 2. 
En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretlige foranstaltninger.


Bygdebestyrelsesvalget:

Kandidatanmeldelse til bygdebestyrelsesvalget skal være afstemningslederen bygden hænde

senest den 21. marts 2017 kl. 12.00

Der
skal vælges 3 bygdebestyrelsesmedlemmer til bygdebestyrelsen for Narsarsuaq, Qassiarsuk og Igaliko, 3 bygdebestyrelsesmedlemmer til bygdebestyrelsen for Qassimiut, Eqalugaarsuit og

Saarloq, 3 bygdebestyrelsesmedlemmer til bygdebestyrelsen for Alluitsup Paa og Ammassivik samt 3 bygdebestyrelsesmedlemmer for bygdebestyrelsen for Tasiusaq, Narsaq Kujalleq og Aappilattoq.


Kandidater kan
opstille som enkeltkandidat, som enkeltkandidat i kandidatforbund, eller for et opstillingsberettiget parti. Anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for et opstillingsberettiget parti, skal være underskrevet af mindst IO af valgkredsens vælgere som stillere.

 

Valgret og valgbarhed til bygdebestyrelsen:

Af Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 fremgår følgende:

 

§ 61.  Valgret til fælles bygdebestyrelse har enhver, der opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen, jf. § 1, og som har fast bopæl i valgkredsen senest 14 dage forud for valget samt personer omfattet af § 2.  

 

Stk. 2.   Valgbestyrelsen udarbejder pr. den 14. dag forud for valget en valgliste over de i valgkredsen bosatte personer, der har valgret på den dag, da valget skal finde sted.  

 

Stk. 3.  Valglisterne fremlægges umiddelbart efter udarbejdelsen i 2 hverdage.  

 

Stk. 4.  Såfremt en person, der er opført på valglisten, tager fast bopæl uden for valgkredsen efter valglistens udfærdigelse, slettes han af valglisten.  

 

Stk. 5.  Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.  

 

Stk. 6.  Med hensyn til valglister finder reglerne i §§ 22 - 26 tilsvarende anvendelse.


§ 62.
  Valgbar til fælles bygdebestyrelse er enhver, der i henhold til § 61, stk. 1, jf. § 1, har valgret til denne og har fast bopæl i valgkredsen senest 14 dage før valget, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af bygdebestyrelsen. Fristerne regnes fra valgdagen.  

 

Stk. 2.  En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretlige foranstaltninger.

 

Valg til menighedsrepræsentationen:

Kandidatanmeldelse til menighedsrepræsentationen skal være den stedlige afstemningsleder hænde senest den 7. marts 2017 kl. 12.00.

 

Der skal vælges følgende antal menighedsrepræsentanter:

Narsaq: 6, Igaliku: 3, Narsarsuaq: 3, Qassiarsuk: 3, Qaqortoq: 7, Saarloq: 3, Eqalugaarsuit: 3, Qassimiut: 3, Nanortalik: 5, Aappilattoq: 4 Narsaq Kujalleq: 3, Tasiusaq: 3, Ammassivik: 3, Alluitsup Paa: 4.

Kandidater til menighedsrepræsentationerne skal have mindst 5 stillere, der har valgret til menighedsrepræsentationen.

 

Valgret og valgbarhed til menighedsrepræsentationen:

Af Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 fremgår følgende:

 

Fælles:

 

§ 68.  Medlemmer af Kalaallit Nunaanni Ilagiit (Kirken i Grønland) har valgret til menighedsrepræsentationen, når de opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen, jf. § 1 eller er omfattet af § 2.  


Stk. 2.
  Valg til menighedsrepræsentationen finder sted samtidig med valg til kommunalbestyrelsen.  


Stk. 3. 
Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.  


Stk. 4. 
Reglerne i §§ 22 - 26 om valglister finder tilsvarende anvendelse for valg til menighedsrepræsentationen.


§ 69.
  Valgbar til menighedsrepræsentationen er med undtagelse af de i stk. 3 nævnte personer enhver, der i henhold til § 68, stk. 1, jf. § 1, har valgret til denne og har fast bopæl i valgkredsen senest 6 uger før valget, medmindre vedkommende inden for de sidste 5 år ved endelig dom eller bødevedtagelse er pålagt en kriminalretlig foranstaltning eller inden for de sidste 3 år har været undergivet kriminalretlig foranstaltning for et forhold, der i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af en menighedsrepræsentation. Fristerne regnes fra valgdagen.  


Stk. 2. 
En person kan dog altid opstille til valg uanset indsigelser om manglende valgbarhed på grund af kriminalretlige foranstaltninger.  


Stk. 3. 
Personer, som i henhold til Inatsisartutlov om Kirken, er fødte medlemmer af menighedsrepræsentationen, kan ikke vælges til denne

 

Kandidatanmeldelsesblanketter til kommunalbestyrelsesvalget, bygdebestyrelsesvalget samt valg til

menighedsrepræsentationen kan fås ved henvendelse til borgerserviceskrankerne på

kommunekontorene i Narsaq, Qaqortoq samt Nanortalik, samt ved samtlige bygdekontorer.

Afstemningssted og afstemningsleder:

 

By/bygd:                                        Afstemningssted:                       Afstemningsleder

Narsaq                                          Forsamlingshuset                      

Igaliko                                           Bygdekontoret                           

Qassiarsuk                                   Bygdekontoret                           

Narsarsuaq                                  Hotel Narsarsuaq, mødesal   

Qaqortoq                                      Forsamlingshuset                      

Eqalugaarsuit                               Servicehuset                               

Saarloq                                         Skolen                                            

Qassimiut                                     Bygdekontoret                           

Nanortalik                                    Kulturhuset Qujanartip IIIua

Ammassivik                                 Bygdekontoret                           

Alluitsup Paa                               Servicehuset                               

Tasiusaq                                      Bygdekontoret                           

Narsaq Kujalleq                           Bygdekontoret                           

Aappilattoq                                  Bygdekontoret                           

 

Valgbestyrelsen Kommune Kujalleq

Ansøgning om optagelse til valgliste kan hentes her