airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse

Vi skal hermed meddele at partiet Siumut og partiet Atassut har indgået samarbejdsaftale der skal gælde for valgperioden 2017-2021. Vi skal dertil også meddele at Inuit Ataqatigiit har valgt at stå udenfor samarbejdet, hvilket vi har taget til efterretning.
12. april 2017

Vores overskrift på samarbejdsaftalen er følgende: Vi skal i samarbejde og i alle beboede steder og udvikle Sydgrønland!

I udformningen af vores samarbejdsaftale har vi bestræbt os på at være lydhøre overfor borgerne, der i valgkampen har efterlyst større inddragelse og have bedre adgang til medindflydelse. 

Vi vil dermed målrettet arbejde for at vi sammen med borgerne og erhvervslivet i Kommune Kujalleq udvikler et stabil økonomisk fundament, at være økonomisk selvbærende, at skabe gode rammer for dynamisk erhvervsliv og at få nedbragt arbejdsløsheden.

Vi vil i samarbejde med og troværdig ledelse udvikle Kommune Kujalleq  til et godt sted at leve og arbejde i. En familievenlig kommune, som understøtter de unges udvikling , og som et attraktiv sted at blive gammel i.

Følgende konkrete målsætninger skal der bl.a. arbejdes med:

 • Der skal arbejdes for skattenedsættelse i henhold til kommunens økonomiske formåen.
 • Der skal arbejdes for at øge bygdebestyrelsernes selvbestemmelse.
 • Der skal arbejdes for at øge selvforsyningen ved hjælp af regionens styrker.
 • Der skal arbejdes for at videreudvikle kommune Kujalleq´s status som uddannelsescenter.
 • Der skal arbejdes for at udvikle fiskeri og fiskeindustri ved at bibeholde og udvide landingspligt.
 • Der skal arbejdes for at der bliver helårsproduktion i Neqi A/S. Dette skal blandt andet ske ved at der gives mulighed for indhandling af moskusokser og rensdyr.
 • Landbruget, dyrehold og kvægdrift samt fiskeindustrien skal udvikles, derved skal der arbejdes for målrettet at udvikle grønsagsproduktion, hønse- kyllinge og hønseægsproduktion, kødproduktion af kvæg, grise, sælkød og fiskeprodukter.
 • Af hensyn til passagerer og erhvervslivet i Sydgønland skal der målrettet arbejdes for at få fremmet planerne om lufthavn mellem Narsaq og Qaqortoq, samt at planerne om anlæggelse af regionale grusbaner i Narsaq, Nanortalik samt Alluitsup Paa bliver fastholdt.
 • Turismeindustrien skal udvikles, og blandt andet i tæt samarbejde med Destination South Greenland (DSG) skal hjemmehørende iværksættere støttes.
 • Der skal arbejdes for at fremme planerne om råstofindustri.
 • Der skal arbejdes for at kommunale virksomheder, institutioner samt driftsenheder der kan privatiseret bliver privatiseret.
 • Der skal arbejdes for at offentlige institutioner og virksomheder der giver arbejdspladser bliver udflyttet til Kommune Kujalleq.
 • Arbejdet for at vedligeholde vejene og pontonbroerne i alle bygder og byer skal opprioriteres.
 • Der skal arbejdes systematisk for at renovere og forny servicehusene i bygderne.
 • Arbejdet med affaldshåndtering, forbrændingsanlæg, affaldssortering samt affaldsbortskaffelse og transport skal opprioriteres og der skal laves handlingsplaner på området.
 • Borgere, der har mulighed for det, skal fortsat opmuntres til at eje egen bolig.
 • Der skal arbejdes for at fremme brug af byggematerialer der er udviklet lokalt.
 • Der skal arbejdes for at fremme brug af vedvarende energiformer i private hjem og institutioner.
 • Der skal arbejdes systematisk for at få renoveret og fornyet bygdeskolerne.
 • Der skal arbejdes for at der i alle byerne bliver ansat socialrådgivere i folkeskolen.
 • Der skal arbejdes for at skabe basis for et rejsehold af skolelærere, ligesom der skal arbejdes for at fremme fjernundervisning i skolerne.
 • Der skal være klare madpolitikker i alle børneinstitutioner samt skoler i kommunen.
 • Der skal indføres kulturbevarende aktiviteter i børneinstitutionerne samt skolerne.
 • Der skal forsat arbejdes for at taksterne for børneinstitutionspladser bliver sænket, således skal der i indeværende valgperiode opnås en maximum på 1.000 kr.
 • Bygdebørn der skal forsætte deres skolegang i byerne skal forud for flytningen rustes her til.
 • Kommune Kujalleq skal være i front for at sikre praktikpladser for de uddannelsessøgende.
 • Omstruktureringen af socialforvaltningen, der blev emplimenteret pr. 1. januar 2017 fortsættes.
 • Parterne i nærværende aftale kan på ingen måde acceptere omsorgssvigt af børn, blufærdighedskrænkelser af børn samt øvrige former for svigt af børn. Ararbejdet for beskyttelse af børn skal ske i henhold til de i lovgivningen fastsatte rammer.
 • Der skal ansættes faste og rejsende psykologer i Kommune Kujalleq, de skal sikre psykologbistand i hele kommunen.
 • Der skal arbejdes for etablering af en døgninstitution for børn, såfremt der er behov herfor.
 • Der skal hvert år udarbejdes handlingsplaner for forebyggelse og tidlig indsats. Alle der har berøring med området skal komme med input til handlingsplanerne.
 • Der skal arbejdes for at forbedre vilkårene og gøre tilbuddene ensartede for de handicappede medborgere i kommunen.
 • Der skal arbejdes for at fremme hjælp og vejledning til forældre til børn med diagnoser.
 • Der skal være ældrerådgivere i alle byerne i Kommunen.
 • Der skal på tværs af udvalgene arbejdes for at fastlægge en klar politik på de arbejdsøgende samt på revalideringsområdet.
 • Kulturen skal være Kommune Kujalleq´s kendetegn.
 • Der skal etableres et kulturhus.
 • Der skal gennemføres konference med kulturpersonale, sport- og idrætspersoner samt musikere.
 • Kurser for god foreningsarbejde skal opprioriteres.
 • Der skal gives mulighed for udvekslinger for kulturelle aktiviteter imellem byerne og bygderne.
 • Der skal etableres øvelokaler til musikere.
 • Der skal etableres fårehold- og landbrugsmuseum.

Der er flere målsætninger parterne er enige om, men hele koalitonsaftalen vil senere blive fremlagt i sin helhed, og offentliggøres senest ved det konstituerende møde.

Det er med glæde og optimisme vi i koaltionen har udformet vores samarbejdsaftale, vi er samlet om vores kommende Borgmester, ligesom udvalgssammensætningen er udformet i fuldstændig enighed.

Vi skal også fremhæve at vi er blevet enige om at lave ekstraordinær tiltag for de unge borgere i Kommune Kujalleq. Vi vil således arbejde for at de unge, langt mere end i dag inkluderes i kommunens udvikling, at vi i fælleskab arbejder med dem for at forberede sig til et godt og sundt og ikke mindst ansvarsbevidst liv, derfor har vi aftalt at iværksætte ungdomsarbejdsgruppe ud over de faste udvalg: De vil ikke som kommunalbestyrelsen have beslutningskompetence, men de vil have mulighed for at fremkomme med deres indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Endeligt skal vi gøre opmærksom på at selvom Inuit Ataqatigiit har valgt ikke at deltage i samarbejdet, så har vi fundet det vigtigt at de får god plads, vi har således valgt at sikre dem 2 pladser i et af udvalgene, på trods af at der vil skulle ske lodtrækninger om alle udvalgspladser. Det er derfor alene et spørgsmål om hvorvidt Inuit Ataqatigiit vil modtage vores tilbud.

Slutteligt skal vi meddele at den kommende Borgmester og de kommende udvalgsformænd har planer om at besøge alle bygder og byer, dels for at mødes med borgerne og dels for at fortælle dem om vores planer og målsætninger i valgperioden.

Vi ser frem til at indlede vores samarbejde, 

med venlig hilsen, 

Kîsta P. Isaksen                                                                                   Bentiaraq Ottosen
Siumut                                                                                                  Atassut