airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelse: Luuvikasik i Narsaq

24. oktober 2019

De seneste dage har der i pressen været fokus på Ombudsmandens rapport indeholdende kritik af forskellige forhold ved Alderdomshjemmet Luuvikasik i Narsaq.
Én af antagelserne er at der som følge af besparelser ikke har været tilstrækkeligt med midler til eksempelvis indkøb af bleer.
I 2018 brugte Kommune Kujalleq lidt over 80% af de knapt 2.5 mio. kr., der var afsat til indkøb af bl.a. bleer og andre hygiejneartikler til beboerne på Luuvikasik. Antagelsen om, at besparelser på området skulle have medført manglende økonomiske midler at indkøbe bleer for, er således ikke korrekt.
Et estimat viser at det samme vil gøre sig gældende for 2019, hvor der indtil d.d. (22.10.2019) er brugt lidt over 1 mio. kr. af de i alt 1.9 mio. kr. der er afsat til indkøb af bl.a. bleer og andre hygiejneartikler. Dvs. at forbruget i 2019 forventes at være på ca. 1.4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 74% af det afsatte beløb. Også i 2019 er der således afsat tilstrækkelige midler til indkøb af bl.a. bleer til beboerne.

En anden antagelse er at der er for få ansatte ved Alderdomshjemmet.
Flere steder i Grønland anvendes den internationale plejetyngde udregningsmodel. Modellen fastslår det nødvendige antal plejepersonaler på baggrund af beboernes plejebehov. Ifølge denne model skal der, på Luuvikasik, være personalenormering på 24,6 medarbejdere, heraf 19,6 plejepersonale. Den aktuelle bemanding er imidlertid på 39 medarbejdere, hvoraf 26 af de ansatte er plejepersonale samt vikarer, hvorfor personalenormeringen på Luuvikasik er tilstrækkelig.
Der er således ikke foretaget besparelser eller reduktion på indkøbskontiene, ej heller foretaget nogen personalereduktion.
Af ”Qanorooq” den 22. oktober fremgik at det ikke havde været muligt at komme i kontakt med kommunen angående Ombudsmandens rapport.
Kommunen kan i den anledning oplyse, at der ikke har været henvendelser herom ud over en henvendelse fra KNR Radio mandag den 21. oktober.
Der skal dog ikke herske tvivl om at kommunen tager kritikken alvorligt. Der er således siden Ombudsmandens besøg foretaget skridt med henblik på blandt andet at styrke ledelsen på alderdomshjemmet, højnelse af medarbejdernes motivation, fokus på arbejdsopgaverne, decentralisering af bevillingskompetancen på forskellige konti, kompetanceudvidelse samt fortsat bestræbelser på at få ansat flere kvalificerede faglærte medarbejdere, så beboerne oplever bedre hjælp.
For nærmere information kan socialchef Boris Klarsgaard kontaktes på telefon 64 53 52.