airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring af affaldsregulativer for husholdninger og erhverv

3. december 2019

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 18. september 2019 at sende forslag til regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring. Regulativerne erstatter de nuværende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, begge af 26. november 2014.

Regulativerne beskriver ret og pligt for affaldshåndtering for borgere og virksomheder i Kommune Kujalleq.

Af væsentlige ændringer, i Regulativ for affald fra private husstande, kan følgende fremhæves:

- Der stilles specifikke krav til placering af affaldsbeholdere så som: vedbredte, belysning m.m., samt at adgangsvejen ved nye ejendomme ikke må bestå af trapper.

- Der er indarbejdet en ny ordning for bortskaffelse af ekstra dagrenovationsaffald. Hvis der ved en husstand ekstraordinært er store mængder dagrenovation, kan der i Borgerservice købes                 affaldssække påtrykt ”Ekstra Affald”. Renovatøren medtager disse ekstra affaldsposer.

- Der er indarbejdet en specifik ordning for dagrenovation ved sommerhuse, fritidshuse m.v. som er beliggende i kommunens by- og bygdezoner.

- Der er indarbejdet en specifik ordning for store mængder affald samt bygge- og anlægsaffald. Ordningen tilskriver at borgerne skal betale et gebyr for at bortskaffe bygge- og anlægsaffald samt   store mængder af affald, som rækker ud over den etablerede storskraldsordning.

- Der stilles generelt skærpede krav til størrelsen på indleveret affald til kommunens affaldsmodtageanlæg.

- Der er indarbejdet en specifik ordning med særskilt gebyr for udtjente køretøjer og både. Der stilles i den forbindelse skærpede krav til miljøklargøring af disse før bortskaffelse til kommunens   affaldsmodtageanlæg.

- Der stilles skærpede krav til den etablerede ordning for glas- og dåseemballage, hvor alle private husstande opkræves et særskilt gebyr til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med   ordningen.

Af væsentlige ændringer, i Regulativ for affald fra erhverv, kan følgende fremhæves:

- Der stilles krav til, at virksomheder uden fast adresse i en af kommunens bygder, der udøver affaldsproducerende aktiviteter i en af kommunens bygder, har pligt til at lade sig registrere hos   kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyrer m.v.

- Der stilles krav til at udenlandske virksomheder uden fast adresse i Grønland, der udøver affaldsproducerende aktiviteter i Kommune Kujalleq, har pligt til at lade sig registrere hos   kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyrer m.v.

- Der stilles specifikke krav til placering af affaldsbeholdere så som: vedbredte, belysning m.m., samt at adgangsvejen ved nye ejendomme ikke må bestå af trapper.

- Der stilles generelt skærpede krav til størrelsen på indleveret affald til kommunens affaldsmodtageanlæg.

- Der er indarbejdet en specifik ordning for udtjente køretøjer og både, der stiller skærpede krav til miljøklargøring af disse før bortskaffelse til kommunens affaldsmodtageanlæg.
 Forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er i høring i 6 uger fra den 02. december til den 13. januar 2020. Når høringsperioden udløber, vil de indkomne kommentarer indgå i Kommunalbestyrelsens overvejelser om udformningen af de endelige regulativer. Herefter vil de vedtagne regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Ved at klikke på nedestående links, fremkommer forslag til Regulativ for affald fra private husholdninger 2020, og forslag til Regulativ for affald fra erhverv 2020.

Regulativ for affald fra private husholdninger, 2020 – Klik her

Regulativ for affald fra erhverv, 2020 – Klik her

Høringsvar modtages snarest muligt og senest den 13. januar 2020.

Såfremt Kommune Kujalleq ikke modtager kommentarer inden svarfristens udløb, formodes det, at der ikke er nogen bemærkninger til det fremsendte.

De kommunale regulativer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Offentliggjort:  02. december 2019
Høringsfrist:  13. januar 2020

Høringssvar sendes til:  teknik@kujalleq.gl