airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Affaldsregulativer for private husholdninger og erhverv i offentlig høring

17. marts 2021
Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 17. februar 2021 at sende forslag til regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring. Regulativerne erstatter de nuværende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, begge af 01. juli 2020.
Regulativerne beskriver ret og pligt for affaldshåndtering for borgere og virksomheder i Kommune Kujalleq.

Af væsentlige ændringer, i Regulativ for affald fra private husstande, kan følgende fremhæves:
- Teksten skrives nu i §-form frem for punkt form
- Opdelingen af regulativerne i en Generel del og en Særlig del er fjernet.
- Teksten er rykket længere ind til venstre margen, således at der kan stå mere på hver enkelte side.
- Overflødig tekst, herunder gentagelser om ordningen for dagrenovationslignende affald, er fjernet, således at regler forbundet med denne ordning kun beskrives 1 sted.
- Overflødige affaldsordninger er fjernet fra regulativet herunder:
- Ordningen for Sommerhuse, fritidshuse m.v. er sammenskrevet med den almindelige dagrenovationsordning
- Angstrester og døde dyr, som kategoriseres som forbrændingsegnet eller deponeringsegnet affald
- Jern- og metalskrot, da denne affaldsfraktion skal bortskaffes som storskrald eller via ordningen for Affaldsmodtageanlæg/genbrugspladser.
- I afsnittet omkring miljøfarligt affald er den nye ordning vedr. indsamling af miljøfarligt affald i miljøkasser blevet beskrevet
- Der er indskrevet et nyt afsnit omkring kommunens affaldsmodtageanlæg/genbrugspladser

Af væsentlige ændringer, i Regulativ for affald fra erhverv, kan følgende fremhæves:
- Teksten skrives nu i §-form frem for punkt form
- Opdelingen af regulativerne i en Generel del og en Særlig del er fjernet.
- Teksten er rykket længere ind til venstre margen, således at der kan stå mere på hver enkelte side.
- Overflødig tekst, herunder gentagelser om ordningen for dagrenovationslignende affald, er fjernet, således at regler forbundet med denne ordning kun beskrives 1 sted.
- Overflødige affaldsordninger er fjernet fra regulativet herunder:
- Fangstrester og døde dyr, som kategoriseres som forbrændingsegnet eller deponeringsegnet affald
- Der er indskrevet et nyt afsnit omkring kommunens affaldsmodtageanlæg/genbrugspladser

Forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er i høring i 4 uger fra den 17. marts til den 14. april 2021. Når høringsperioden udløber, vil de indkomne kommentarer indgå i Kommunalbestyrelsens overvejelser om udformningen af de endelige regulativer. Herefter vil de vedtagne regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Ved at klikke på nedestående links, fremkommer forslag til Regulativ for affald fra private husholdninger 2021, og forslag til Regulativ for affald fra erhverv 2021.
Regulativ for affald fra private husholdninger, 2021 – Klik her.
Regulativ for affald fra erhverv, 2021 – Klik her.

Høringsvar modtages snarest muligt og senest den 14. april 2021.
Såfremt Kommune Kujalleq ikke modtager kommentarer inden svarfristens udløb, formodes det, at der ikke er nogen bemærkninger til det fremsendte.
De kommunale regulativer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Offentliggjort:
17. marts 2021

Høringsfrist:

14. april 2021

Høringssvar sendes til:

teknik@kujalleq.gl