airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

UDBUDSSKRIVELSE Vedr.: Snerydning m.v. i Qaqortoq

31. august 2021

Kommune Kujalleq som bygherre udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig
licitation.

Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:

• Snerydning m.v. i Qaqortoq by i Kommune Kujalleq.

Det samlede udbudsmateriale omfatter:

1. Nærværende Udbudsskrivelse (US), af d. 31.08.2021.
2. Tilbudsliste af d. 31.08.2021
3. Særlige Betingelser (SB) vedr. snerydning i Qaqortoq, af d. 31.08.2021.
4. Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) vedr. snerydning i Qaqortoq inkl. Bilag, af d.
31.08.2021.

Registrering af tilbudsgiver

Tilbudsgiver skal registrere sig hos Forvaltning for Teknik & Miljø, så meddelelse om evt. rettelsesblade
kan fremsendes til tilbudsgiver. Registrering skal være skriftlig ved fremsendelse på email
til adressen: seot@kujalleq.gl

Spørgsmål til udbudsmaterialet
Tvivlspørgsmål kan og skal rettes skriftligt og være i hænde hos Forvaltning for Teknik & Miljø, 3920 Qaqortoq, e‐mail: seot@kujalleq.gl senest dag den 15. september 2021
kl. 14.00. Herefter vil der eventuelt udsendes et referat til samtlige bydende.
d. 17.09.2021

Afgivelse af tilbud
Der vil blive afholdt licitation
Mandag d. 21.09.2021 kl. 14:00
hos Forvaltning for Teknik & Miljø, 3920 Qaqortoq, i overværelse af de bydende,
der måtte ønske at være til stede.
Tilbuddene skal afleveres til Sem Ottosen, Forvaltning for Teknik & Miljø.

Licitation – Snerydning m.v. i Qaqortoq
Tildelingskriteriet er den laveste pris, i henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december
2009 om indhentning af tilbud i bygge‐ og anlægssektoren med efterfølgende ændringer.
For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge en erklæring fra et pengeinstitut
eller forsikringsselskab om dennes mulighed for garantistillelse, inden arbejdets
overdragelse.

Kommune Kujalleq forbeholder sig ret til at forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende
sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende
kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde eller i rette tid.
Der skal gøres opmærksom på, at opgavens gennemførelse forudsætter Kommune Kujalleqs
godkendelse af opgavens økonomi.

Med venlig hilsen

Sem Ottosen
Drifts og bygdeadministrationschef