airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialudvalgets arbejde i året 2022

Forvaltningen og udvalget, seminar i Qaqortoq, Narsaq samt Nanortalik.
I begyndelsen af valgperioden i 2021 har vi prioriteret at fokusere på de politiske målsætninger. De tre seminarer blev realiseret i tæt samarbejde med personalet. Seminaret i Qaqortoq blev afholdt i 2021, og i Narsaq og Nanortalik blev det afholdt i 2022.

Socialforvaltningen organisationsændring:
D. 14. december 2022 godkendte kommunalbestyrelsen decentralisering af socialområdets afdelinger, dette med henblik på effektivisere borgerservicen.
Med henblik på at opnå en mere effektiv borgerservice, samt hurtigere og tættere samarbejde med sagsbehandlere og bedre beslutningsproces, skal afdelingsfunktionerne i socialområdet decentraliseres i forbindelse med ny organisation. Anbefalingen om afdelingsledernes kompetencer og ansvar fordeles til Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik blev således godkendt.
Det blev godkendt at forvaltningscheffunktionen skal være i Qaqortoq, fagcheferne i Qaqortoq, og afdelingslederfunktionerne skal fordeles til de 3 byer.
I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2009 blev socialområdets ledelseskompetencer og ansvarskompetencer samlet i Qaqortoq. Serviceniveauet blev dog vurderet til at være utilfredsstillende, og efter evalueringen blev det vedtaget at ledelsesstrukturen skal decentraliseres.
Ledelsesfunktionerne i socialområdet er som følger: forvaltningschef, fagchef, afdelingsleder.
Afdelingslederne skal have et tæt samarbejde og sparring med administrationscheferne i Narsaq og Nanortalik.

Prioriterede politiske målsætninger indenfor social- og forebyggelsesområdet.
1. Ændring organisationsstrukturen på socialforvaltningens administration og drift.
2. Ansvarlig og venlig social forvaltning med respekt for borgerne.
3. Det sociale område, der har tilstrækkeligt med ansat personale.
4. Socialområde, der drager omsorg for familier, børn og unge, handicappede og de ældre.
5. Kommunen skal i tæt samarbejde med relevante parter servicere børn, unge, handicappede, psykisk syge, de ældre og sikre udvikling på disse områder.
6. Omfattende og intens forebyggelsesarbejde skal ske i samarbejde med politiet, sundhedsvæsenet og andre relevante parter.
7. Antallet af provokerede aborter skal bringes ned.
8. Der skal foranstaltes en hurtigst mulig hjælpende handling over for personer, der er blevet udsat for seksuelt overgreb. I tilfælde af eller mistanke om seksuelt overgreb skal man sikre en hurtigst mulig igangsættelse af en sagsbehandling.
9. Vi skal udføre et omfattende og forebyggende arbejde for at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet.
10. Opkvalificering af hjemmehjælpere.
11. Der skal være udvikling både på boligområdet og inden for boligbyggeriet – ingen hjemløse fremover! Vi skal etablere et herberg for hjemløse inden udgangen af valgperioden.
12. Der skal etableres gode og passende hjem for psykisk handicappede. Vi skal bane vej for at etablere let tilgængelige hjem for de handicappede i samtlige byer og bygder.
13. Tilstrækkelig antal af tilpassede ældreboliger skal projekteres og bygges inden år 2030, ligeledes i bygderne.
14. Glade, lykkelige og sunde ældre.
15. For at minimere manglen på arbejdskraft skal udvikling på området afklares i henhold til gældende lovgivning og uden at overtræde de arbejdslediges rettigheder.

Socialforvaltningen få ekstern bistand.
Kommune Kujalleq har haft store udfordringer på personalesituationen, som har ført til at der nu er midlertidigt ansættelser af 8 eksterne socialrådgivere, der arbejder i Narsaq, Nanortalik samt Qaqortoq, på denne måde kan sagsbehandlingen i socialforvaltningen fortsætte selvom der er ubesatte stillinger.
På samme måde har også fået ekstern bistand i forbindelse ubesatte psykolog stillinger.
Kommunalbestyrelsen godkendte køb af en ejendom i november 2022.
Socialforvaltningen er afhængig af at bruge eksterne konsulenter til løsning af opgaver i fagområderne. I forbindelse med det Dansk-grønlandske samarbejde er der afsat midler i 2023 og 2024 til konsulentområdet. Pt. bruger socialområdet 10 eksterne konsulenter på deres fagområder. Behovet for eksterne konsulenter er eksisterende så længe kommunen har vanskeligheder med at rekruttere personale til området. Det har været vanskeligt at indlogere de eksterne socialrådgivere i de eksisterende vakantboliger. Det vurderes derfor at være en fornuftig økonomisk disposition at kommunen i stedet bruger midlerne til køb af hus til formålet. Huset vurderes til at være i god stand med en attraktiv beliggenhed, som også kan være en rekrutteringsparameter.

Anbringelse af børn skal forebygges gennem et effektivt samarbejde.
Der er væsentlige initiativer på socialområdet for at undgå flere anbringelser udenfor hjemmet.
Kommune Kujalleq har I de seneste år desværre oplevet flere og flere anbringelser udenfor hjemmet, derfor er der fornyeligt foretaget en undersøgelse om hvorledes socialforvaltningens organisation kan ændres for at imødegå problematikken.
En af planerne er at daginstitutioner, skolen, politiet, sundhedsvæsenet samt socialforvaltningen mødes månedligt fra nytår for det er vitalt at børnene får den nødvendige hjælp.
Undersøgelsen viste blandt andet at der er meget stor afstand på myndighedsområdet for børn og unge og familiecentret, og ændringen er foretaget med henblik på at styrke samarbejdet.
Myndighedsområdet for børn og unge og familiehuset er adskilt i forskellige bygninger, men nu er de 2 områder samlet under samme tag og mere effektiv samarbejdet kan nu blive et realitet.
Med henblik på forebyggelse af anbringelse udenfor hjemmet skal parterne, der nu er samlet, begynde med at evaluere indsatserne grundigt.
I henhold til den sociale lovgivning skal de andre muligheder end en anbringelse være udtømte inden et barn anbringelse udenfor hjemmet; og hensigten med fælles dialog omkring indsatserne at er hjælpe og styrke familierne uden at splitte dem i alle retninger.

Ny stilling: Professionelle plejefamilier:
Den nye stilling, der er slået op i Kommune Kujalleq er stillingen som professionel plejefamilie, og vedkommende skal være støtteperson og omsorgsperson for plejebørn anbragt hos plejefamilier.
I forbindelse med anbringelse af omsorgssvigtede børn vil de kommende professionelle plejefamilier have tæt samarbejde med plejefamilieområdets familieplejekonsulent, og vedkommende skal bidrage til plejebørnenes trivsel og tilværelse med faste rammer. Kommune Kujalleq har brug for den stilling, der er stigende antal af anbragte børn, og der er flere børn med specielle behov, og der er flere og flere der bliver anbragt ved døgninstitutioner.

Ungdomskriminalitet i Sydgrønland skal forebygges gennem ny partnerskabsaftale
I Sydgrønland er en kedelig tendens begyndt at vise sig de seneste år. Ungdomskriminaliteten er steget, særligt når det gælder indbrud, hærværk, tyveri og til dels vold.
Derfor går Kommune Kujalleq og Grønlands Politi nu sammen om en forebyggende indsats i et pilotprojekt, hvor parterne forpligter hinanden til at forebygge kriminalitetsudfordringerne blandt børn og unge i Sydgrønland.

Et værested, hvor overnatning også er en mulighed, vil være mulighed i 3 byer, hvor der vil også være opsøgende arbejde omkring børn og unde.
Der er forsøgsprojekter i Narsaq og Nanortalik med væresteder med mulighed for overnatning, ligeledes omkring opsøgende arbejde omkring børn og unge.
Formålet med værestedet, med mulighed for overnatning, er at have et trygt sted for børn og unge om aftenen og natten, hvor der vil være mulighed for rådgivning, at spise et måltid og sove.

Blev en besøgsven ved plejehjemmene Luuvikasik og Ajarsivasik.
De ældre har livserfaring og derfor er det altid givende, hvis man snakker med dem. De vil modtage og give glæde når de får besøg og underholdning.

Der blev arrangeret borgermøder i de 3 byer, samt i bygden Alluitsup Paa.
3 byer, Narsaq, Qaqortoq og Nanortalik. Samt bygden Alluitsup Paa. I 2023 vil udvalget gerne besøge bygderne i Kommune Kujalleq.

Socialforvaltningens budget.
Socialforvaltningen er ved at afslutte året 2022 uden budgetoverskridelser.
Fra medio februar 2023 vil der opstartes faste møder mellem socialudvalgsformanden og forvaltningschefen, det første møde vil finde sted i februar måned 2023. Vi udsender en meddelelse herom når datoen er sat.

Boliger, socialforvaltningen.
Familiehuset i Nanortalik, kommunalbestyrelse godkendte køb af et hus ultimo 2021. Herved samles familiehuset og børneområdet.


31. januar 2023