Udbud af skorstensfejning i Nanortalik og omkringliggende bygder

Vedrørende Skorstensfejning i Nanortalik og omkringliggende bygder Kommune Kujalleq udbyder herved ovennævnte opgave i offentlig licitation.

image

 

Forvaltning for Teknik og Miljø forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Opgaven omfatter fejning af ca. 446 små og ca. 28 store skorstene i Nanortalik og omkringliggende bygder. De små skorstene skal fejes 2 gange om året og de store 4 gange om året, heraf omfatter opgaven således på 1004 fejninger om året.

For entreprisen er gældende:

1.       Nærværende udbudsskrivelse

2.       Entreprisen er gældende i tre år fra ikrafttrædelsesdato

3.       Prisen er fast (pr. skorsten)

4.       Betalingen sker månedsvis bagud efter afleveret/godkendt fejeliste.

5.       Entreprisesikkerheden udgør 10% af entreprisesummen og kan stilles i form af anfordringsbankgaranti eller kaution.

Små skorstene
Ved små skorstene forstås skorstene af enhver art, der modtager aftræk fra et eller flere ildsteder, for hvilke den samlede indfyrede effekt er højst 120 kW

Store skorstene
Ved store skorstene forstås skorstene, der modtager aftræk fra ildsteder for hvilket den samlede indfyrede effekt er mere end 120 kW.

Tidsplan
Tvivlsspørgmålsfrist: 7/8 - 2024
Licitation: 14/8 - 2024

Arbejdet påregnes udført om foråret og efteråret i sammenhængende perioder og sådan, at der er ca. ½ år imellem de enkelte fejninger for ”små” skorstene og et kvartal for ”store”.

Tvivlsspørgsmål skal rettes skriftligt og sendes til Forvaltning for Teknik og Miljø i Qaqortoq, att.: Asger Bahnsen Nielsen (e-mail: teknik@kujalleq.gl )

 

Tro og love-erklæring

Tilbudsgiveren skal afgive en tro og love erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, jf landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige §7.

Tro- og loveerklæring til underskrift er vedlagt tilbudslisten.

Accept af tilbud gives først, når den underskrevne erklæring er godkendt af myndighederne.

Tilbud

Tilbuddet afgives i 1 eksemplar på vedlagte tilbudslister og afleveres/tilsendes i lukket kuvert til:

 

Kommune Kujalleq

Forvaltning for Teknik og Miljø i Nanortalik

Postboks 166

3922 Nanortalik

Mærket ”Tilbud vedr. skorstensfejning Nanortalik”

 

Licitation afholdes hos Kommune Kujalleq, Forvaltning for Teknik og Miljø, Lundip aqq B-1060, 3922 Nanortalik den 14/8 kl. 14.00, hvor de indkomne tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Interesserede kan få udleveret uddybende udbudsmateriale ved henvendelse hos teknisk forvaltning i Nanortalik eller Qaqortoq eller elektronisk henvendelse til Forvaltning for Teknik og Miljø i Qaqortoq, att.: Asger Bahnsen Nielsen (e-mail: teknik@kujalleq.gl).

Udgivet d. 10. juli 2024